Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.Oborové zaměření: sociokulturní antropologie: studia paměti, rurální antropologie, postsubkulturní studia, kvalitativní metody výzkumu, etnografický výzkum


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:

2013 – dosud Ph.D. studium: Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Konstrukce individuální a kolektivní paměti na příkladu postholocaustové memoárové literatury českých (a slovenských) židovských autorů; školitel: PhDr. Peter Salner, DrSc.


2003 – 2011 Ph.D. studium: Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze – neukončeno (projekt: Osud židů v poválečné střední Evropě. Komparativní analýza; školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.)


1999 – 2003 navazující mgr. studium: Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce: Soužití české společnosti a židů v letech 1945-1948 ve světle různých pramenů, školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.


1993 – 1999 Studium humanitní vzdělanosti – Institut základů vzdělanosti, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1994-1996 mateřská dovolená), bakalářská práce: Postoj k Židům v české společnosti v profesní skupině novinářů: (etnologická sonda), školitel: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.


Zaměstnání:

2007 – dosud Fakulta humanitních studií UK – vedoucí Společenskovědního modulu


2006 – dosud Fakulta humanitních studií UK, asistent pro obor kulturní a sociální antropologie


2000 – 2005 OSVČ (produkční činnost v oblasti kultury a umění)


1998 – 2000 lektor Historické expozice Národního muzea v Praze


Účast v grantových projektech:

2015 – 2018 spoluřešitel projektu Institucionálního programu pro VVŠ (MŠMT) „Inovace studijních a e-learningových materiálů pro předmět Úvod do společenskovědních metod“ (hlavní řešitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová)


2015 – 2018 hlavní řešitel Institucionálního programu pro VVŠ (MŠMT) „Terénní antropologická praxe“ (spoluřešitelé: PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.)


2015 řešitel projektu Specifického výzkumu „Artefakty, ideje a lidé v pohybu: migrace v glokalizovaném světě“


2011 hlavní řešitel projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy v Praze č. 263 701 „Etnografie v glokalizovaném světě“


2010 hlavní řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 1606/2010 „Terénní antropologická praxe“


2010 řešitel dílčího projektu „Sociální a kulturní změna“, který byl součástí projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy č. 261 701 „Aktuální problémy současné společnosti z antropologického hlediska (hlavní řešitel: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.)


Další odborné a akademické aktivity:

2015 – dosud člen The International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)


2015 – dosud člen České národopisné společnosti (ČNS)


2014 – dosud člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP) Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace


2012 – dosud člen European Association of Social Anthropologists (EASA)


2008 – dosud člen České asociace pro sociální antropologii (CASA)


2008 – dosud člen Akademického senátu UK FHS (2012/13, 2014/15, 2016/17, 2018 místopředsedkyně)


2007 – dosud šéfredaktor anglické edice časopisu Lidé města / Urban People


Publikace:

Editorial

Bittnerová, Dana – Novotná, Hedvika – Heřmanský, Martin: Etnografie současné vesnice. V recenzním řízení.

Soukupová, Blanka – Novotná, Hedvika – Jurková, Zuzana – Stawarz, Andrzej. Evropské město: identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print 2010.

Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana - Stawarz, Andrzej. Město Identita Paměť. Bratislava: Zing Print, 2007. 239 s. Urbánní antropologie. ISBN 978-80-88997-40-5.

Soukupová, Blanka - Jurková, Zuzana - Novotná, Hedvika - Salner, Peter. Minority - Construct or Reality? On Reflection and Self-realization in History. Bratislava : Zing Print, 2007. 190 s. Ethnic studies. ISBN 978-80-88997-34-4.

Novotná, Hedvika - Soukupová, Blanka - Jurková, Zuzana. Urban People: Thematic issue The City - Identity - Memory. Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 20, 1, od s. 1-112, 112 s. ISSN 1212-8112. 2007.


Kapitoly v kolektivních monografiích

Novotná, Hedvika: Konceptualizazice současné vesnice ve středoevropském prostoru. In: Bittnerová, D., Novotná, H., Heřmanský. M.: Etnografie současné vesnice. V recenzním řízení.

Novotná, Hedvika. Diskurzivní rámce vztahu k židům (antisemitismu) v obd. tzv. normalizace. In: Vrzgulová, M., Kubátová, H. a kol.: Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. Praha: Nakladelství Karolinum 2016, s. 157-176.

Novotná, Hedvika – Heřmanský, Martin. Shared enemies, shared friends: The relational character of subcultural ideology in the case of Czech punks and skinheads. In: Worley, M. (ed.): Punk, politics and resistence: Fight back!: punk, politics and resistance. Manchester: Manchester University Press 2015, s. 170–185.

Novotná, Hedvika. Punks and skins united? Souvislosti proměn vztahů punkové a skinheadské subkultury v Československu resp. České republice. In: Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. (eds.): Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum 2013, s. 249-261.

Novotná, Hedvika – Šťovíčková Jantulová, Magdaléna. Interdisciplinarita v praxi: hledání hranic. In: Masaryk, R., Petrjánošová, M., Lášticová, B. (eds.): Diverzita v spoločenských --vedách. Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 2012, s. 27-33.

Heřmanský, Martin – Novotná, Hedvika. Hudební subkultury. In: Janeček, Petr (ed.): Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní museum a FHS UK, 2011, s. 89-110.

Novotná, Hedvika. Konstrukce individuální a kolektivní paměti na příkladu židovské menšiny v českých zemích po druhé světové válce. In Vrzgulová, Monika – Salner, Peter. Reflexie holokaustu. Bratislava: SAV 2010.

Novotná, Hedvika. Židé vzpomínají na poválečná léta. In Soukupová, Blanka – Salner, Peter – Ludvíková, Miroslava. Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha: Židovské muzeum v Praze 2009, s. 107-118.

Novotná, Hedvika – Dvořák, Jiří. Punks vs. skinheads – historie jednoho vztahu. In Bittnerová, Dana – Heřmanský, Martin. Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Praha: Ermat 2008, 261-288.

Novotná, Hedvika. Paměť a vzpomínání. K souvislostem konstruování individuální a kolektivní paměti z pohledu sociální antropologie. In Blahůšek, Jan – Jančář, Josef. Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury 2008, s. 93-97.

Novotná, Hedvika. Pražská povodeň v r. 2002 - k otázkám kontinuity a diskontinuity městského prostoru. In Stawarz, Andrzej. Miasto po brzegach rzeki. Rózne oblicza kultury. Varšava : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Niepodleglosci w Warszawie, 2007. od s. 47-53, 6 s. Neuvedeno. ISBN 978-83-87516-69-7.

Novotná, Hedvika. Židé a česká společnost v letech 1945-1948 ve světle dobového tisku. In Bittnerová, Dana - Moravcová, Mirjam. Etnické komunity v české společnosti. Praha : Ermat Praha, 2006. od s. 25-57, 32 s. Neuvedeno. ISBN 80-903086-7-8.

Novotná, Hedvika: Imigrace z Ukrajiny v České republice po roce 1990. In: Bittnerová, Dana - Moravcová, Mirjam. Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha: SOFIS 2005, s. 347-362.

Novotná, Hedvika - Soukupová, Blanka: Profil osobnosti pracovníka menšinového hnutí - na příkladu českožidovské menšiny v českých zemích v letech 1876-1939 a 1945-2000. In: Macek, Petr - Dalajka, Jiří: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech - víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita 2005, s. 597-613.

Novotná, Hedvika: Dozvuky protektorátu v poválečném Československu v životě vybraných menšin. In: Machačová, Jana - Matějček, Jiří (eds.): Vývoj obecné kultury, kultivace a dekultivace společnosti českých zemí 1800-2000. Praha – Opava 2005.

Novotná, Hedvika - Soukupová, Blanka: Extrémní pravice ve dvou demokratických režimech. "Přesahy" minulosti do současnosti. In: Migrace tolerance integrace. Opava: Slezské zemské muzeum 2004, s. 72-83.

Novotná, Hedvika: Poválečná situace židovských náboženských obcí v Čechách. In: Koseski, Adam - Stawarz, Andrej: Sfera sacrum i profanum w kulturze wspolczesnych miast Europy srodkowej. Warszawa - Pultusk 2004, s. 137-142.

Novotná, Hedvika: Židé vzpomínají na masarykovské Československo třicátých let. In: Soukupová, Blanka - Pojar, Miloš - Zahradníková, Marie: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Praha: Židovské muzeum v Praze 2004, s. 73-82.

Novotná, Hedvika: Debata o česko-německých smíšených manželstvích na stránkách týdeníku Dnešek v letech 1946 a 1947. In: Machačová, Jana - Šrajerová, Olga: Sociálně a národnostně smíšená rodina v industriální a postindustriální společnosti v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Opava: Slezské zemské muzeum, Slezský ústav 2003, s. 206-209.

Novotná, Hedvika. Židé vzpomínají na druhou republiku. In Pojar, Miloš - Soukupová, Blanka - Zahradníková, Marie. Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, s. 155-161. ISBN 978-80-86889-52-8.

Novotná, Hedvika. Identita a paměť: období 1945-1948 v židovských memoárech. In Salner, Peter. Židovská komunita po roku 1945. 1. vyd. Bratislava : Ústav etologie SAV, Bratislava, 2006. s. 31-50. ISBN 80997-33-X.


Studie v recenzovaných časopisech

Novotná, Hedvika – Bittnerová, Dana, Heřmanský, Martin: “Pop-ruralities” – Discourses of Rurality in the Competition “Village of the Year”. Urban People / Lidé města 19 (2), 2017, s. .

Novotná, Hedvika. Funkce a logika etických kodexů v sociálních vědách. Národopisný věstník XXX (72), 2014/2, s. 7-17.

Novotná, Hedvika – Heřmanský, Martin. An ambivalent union: Subcultural style and ideology in the relationship of punks and skinheads in the former Czechoslovakia and present-day Czech Republic. United Academics Journal of Social Sciences, 2012, 2 (12), s. 72–88.

Novotná, Hedvika. Kontexty konstrukce minulosti na příkladu interpretací holocaustu v českých zemích. Slovenský národopis 60, 2012, 2, s. 151-164.

Novotná, Hedvika – Heřmanský, Martin – Bittnerová, Dana. Kdo nezkoumá se mnou, zkoumá proti nám? Povaha a dynamika týmového etnografického výzkumu. Biograf, 52-53, 2010, s. 119-135.

Bittnerová, Dana - Heřmanský, Martin - Novotná, Hedvika. The Big-Man from the “White House”: Negotiating Power in a Slovak Post-Rural Community. Urban People / Lidé města, 12, 2010, 2, s. 309-329.

Novotná, Hedvika - Soukupová, Blanka. Kavárna, kavárníci a kavárenští hosté. Několik poznámek k fenoménu pražských kaváren. Journal of Urban Etnology, 2006, 8, s. 25-57.

Novotná, Hedvika: Obraz židů u pražských novinářů. Znalosti o židovském náboženství, kultuře, dějinách. Lidé města, č. 3, 2000, s. 237-240.

Novotná, Hedvika: Židovská problematika v očích českých novinářů. Lidé města, č. 2, 1999.


Recenze a jiné publikované odborné či popularizační texty

Bittnerová, D., Novotná, H., Heřmanský, M.: Cesty k vesnici. Praha: Ermat 2016.

Novotná, Hedvika. Holokaust ako rámec dobra a zla. Zpráva z konference. Lidé města / Urban People 15, 2013, 1, s. 171-172.

Novotná, Hedvika. Czech Sociological Review 1/2007: Thematic issue Social Anthropology in Post-Socialism (review). Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 20, 2007, 1, s. 106-109.

Novotná, Hedvika. Social Studies 2/2006: The City (review). Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 20, 2007, 1, s. 103-105.

Novotná, Hedvika: Kdo je vítěz a kdo poražený? Recenze. A2 kulturní týdeník, 12-13, 2005, s. 30.

Novotná, Hedvika. Noční můra nacistů. Svým pátráním se stal SIMON WIESENTHAL svědomím holocaustu. Lidové noviny, 8.12.2003, s. 12.

Soukupová, Blanka – Novotná, Hedvika – Jurková, Zuzana – Stawarz, Andrzej. Evropské město: identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print 2010.

Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana - Stawarz, Andrzej. Město Identita Paměť. Bratislava: Zing Print, 2007. 239 s. Urbánní antropologie. ISBN 978-80-88997-40-5.

Soukupová, Blanka - Jurková, Zuzana - Novotná, Hedvika - Salner, Peter. Minority - Construct or Reality? On Reflection and Self-realization in History. Bratislava : Zing Print, 2007. 190 s. Ethnic studies. ISBN 978-80-88997-34-4.

Novotná, Hedvika - Soukupová, Blanka - Jurková, Zuzana. Urban People: Thematic issue The City - Identity - Memory. Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 20, 1, od s. 1-112, 112 s. ISSN 1212-8112. 2007.Poslední změna: 11. srpen 2022 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám