Teoreticko-výzkumná psychologie

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Studium TVP připravuje studenty na uplatnění v profesích využívajících psychologický výzkum. Tedy pro výkon profese psychologa všude tam, kde je využíván a vyžadován psychologický výzkum, kde je třeba v praxi řešit živá a společensky závažná témata i problémy.


Všichni vědci usilují porozumět světu kolem sebe. Psychologové v tomto úsilí zaměřují svou pozornost na porozumění chování a prožívání člověka, na pochopení psychických (kognitivních i fyziologických) procesů, které jsou základem lidského chování a na porozumění fungování psychických procesů ve skupinových i sociálních kontextech. Psychologický výzkum má bohatou a živou tradici. Svým charakterem často stojí na pomezí přírodních a humanitních věd a proto také vyžaduje znalosti zahrnující široké spektrum metodologických postupů a výzkumných designů. Pracuje s různě pokročilými kvalitativními a kvantitativními přístupy, využívá různé formy pozorování v reálném světě, propracovává pokročilé formy psychologického testování, vedení rozhovorů a analýz individuálních produktů a životních situací. Neopomíjí ani neurofyziologická či biopsychosociální měření, dotazníková šetření či exaktní experimentální postupy. Cílem psychologického bádání je ale vždy porozumět chování a prožívání člověka a hledání univerzálních i partikulárních vzorců chování a psychických procesů.


Studenty v rámci studia TVP systematicky provázíme osvojováním znalostí, dovedností a postupů, které umožnují porozumět prožívání, chování a jednání jednotlivců i celých skupin. Učíme naše studenty rozumět informacím zprostředkovaným v odborných vědeckých publikacích, učíme je řemeslně precizně získávat a analyzovat výzkumná data a tato data zpracovávat i používat v souladu s vědeckými etickými principy. Cíleně vytváříme prostor pro osvojení a trénink dovedností interpretovat výsledky analytických kroků a formulovat predikce založené na datech. Akcentujeme kultivaci kompetencí pro transfer výsledků výzkumu ve prospěch řešení konkrétních praktických otázek a problémů. Za významnou součást odborné přípravy našich studentů považujeme růst v oblasti sociálních a komunikačních kompetencích, networkingu, dovedností týmové spolupráce a práce v týmech. Znalosti a zkušenosti, které si student osvojí v rámci studia TVP, pak snadno uplatní v širokém spektru zaměstnání. V podstatě všude tam, kde se očekává schopnost analytického a kritického myšlení a rozhodování založeného na datech.

Kontakty

Garantka studijního programu: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

Vedoucí Katedry psychologie a věd o životě: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Tajemnice programu: (katarina.prikrylova@fhs.cuni.cz)


Webové stránky Katedry psychologie a věd o životě FHS UK:Vstoupit na web studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie


Akreditace

Text akreditace


Poslední změna: 21. listopad 2023 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám