Orální historie - soudobé dějiny

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Charakteristika studia

Dvouleté navazující magisterské studium Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK je zaměřeno na perspektivní problematiku soudobých dějin v mezioborovém a mezinárodním kontextu. Jedná se o první studijní program tohoto druhu v českém prostředí, který nabízí možnost komplexního studia soudobých dějin v kombinaci s metodou orální historie. Přínosem orální historie je zaznamenání jedinečných svědectví pamětníků historických událostí, která by byla jinak ztracena. Tato kvalitativní metoda sběru dat se úspěšně etablovala u nás i v zahraničí a v současnosti představuje nedílnou součást moderního komplementárního přístupu ke zkoumání nedávné minulosti.V nabídce studia se nachází historicky a metodologicky zaměřené předměty. V historické části programu se studenti seznámí nejen se základními historickými mezníky a procesy nedávných dějin, ale mají také možnost prohloubit své znalosti o konkrétních událostech (např. o otázkách exilu, kultury, ekologie, politických dějin, mladé generace, populární hudby, roku 1968 a 1989, období transformace etc.). Metodologický směr se zaměřuje především na teoretické a praktické aspekty využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulost, které souvisí s problematikou každodennosti, paměti, mikro-historie apod. Během studia tak studenti nezískají znalosti jen z oblasti dějin, orální historie a kvalitativního výzkumu, ale osvojí si také praktické dovednosti terénního výzkumu, zejména v technikách pořizování biografických a strukturovaných interview. Studium jako celek je koncipováno interdisciplinárně, tj. klade velký důraz na propojování pestré škály teoreticko-metodologických přístupů napříč humanitními vědami (jedná se zejména o historii, sociologii, psychologii, etnologii a antropologii).


Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny dlouhodobě spolupracuje s Centrem orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Studenti tak mají během studia jedinečnou možnosti aktivně se zapojit do řešení domácích i mezinárodních grantových projektů, účastnit se různých konferencí a workshopů, nebo vyjet na studijní stáže nebo badatelské pobyty do zahraničí. Pracoviště dále poskytuje studentům technické zázemí (diktafony, kamery, fotoaparát, profesionální software aj.) pro realizaci vlastních orálně-historických výzkumů. Veškeré výzkumné prameny získané v rámci studentských projektů jsou (v souladu s informovanými souhlasy narátorů a narátorek) archivovány pro další využití.


Absolventi oboru mají šanci stát se nejen úzce specializovanými odborníky s možností uplatnění v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem se uplatní také ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců a pracovníků novodobých archivních fondů.


Studijní plány

Prezenční forma - zápis 2019

Kombinovaná forma - zápis 2019

Starší studijní plány v prezenční a kombinované formě

Akreditace

Text akreditacePoslední změna: 24. srpen 2019 00:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám