Genderová studia

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Charekteristika studia

Obor genderových studií je ze své podstaty interdisciplinární a integruje dohromady humanitní i sociální vědy. Pečlivě poskládaná kombinace povinných i povinně volitelných kurzů programu GS i záměrná oborová pestrost pedagogického sboru katedry nabízí studujícím prostřednictvím genderové intersekcionální analýzy jedinečnou příležitost seznámit se během svého dvouletého studia s co největším množstvím relevantních společenských témat a odborných přístupů k nim. Výuka v rámci programu Genderová studia je určena nejen studujícím Fakulty humanitních studií, ale prostřednictvím výběrových kurzů a jednorázových seminářů i studujícím ostatních fakult UK a studujícím na mimopražských univerzitách.V rámci magisterského programu genderových studií studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu a dalších různých aspektů genderu.


Program je specificky koncipován tak, aby studující tohoto oboru nabyli vědomí a znalost a prohlubovali chápání genderových konstrukcí a principů, a aby byli schopni komplexně a kriticky hodnotit roli, význam a důsledky těchto konstrukcí v celkové organizaci společnosti. V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika a otázka rovných příležitostí (nejen pro ženy a muže, ale i v kontextu věku, sociálního zázemí a postavení, různých druhů hendikepu, otázek etnicity, sexuality a dalších aspektů lidské identity) je ve vyspělých zemích považována za jeden ze základních kamenů vzdělání, o čemž svědčí například aktivity Evropské unie v této oblasti.


Cílem oboru je seznámit studující s genderovou analýzou v různých disciplínách, a tak je připravit na kariérní dráhu v široké oblasti profesionálních činností zahrnující uplatnění ve státní správě, sociální politice, sociální a zdravotní péči, v oblasti sociálně právní, poradenské a konzultační činnosti (ve veřejném i komerčním sektoru), ve vzdělávání a akademii.


Kontakty

Garantka studijního programu: doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Tajemnice studijního programu: Olga Kurtinová (olga.kurtinova@fhs.cuni.cz)


Další vyučující


Vstoupit na web studijního programu Genderová studiaPoslední změna: 7. květen 2024 15:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám