PhDr. Ivan Rynda

PhDr. Ivan Rynda


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Životopis

Studoval filosofii a češtinu na filosofické fakultě UK v Praze (doktorát 1985). Od roku 1975 se živil jako sanitář, montér, myč oken a knihovník, poté jako programátor a systémový analytik. Filosofie, literární věda, zájem o politiku a věci veřejné a o globální problémy lidské civilizace jej dovedly k problematice životního prostředí. V letech 1990–92 byl předsedou výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR, v letech 92–94 poradcem ministra zemědělství ČR, v letech 1994–1998 zastupitelem městské části Praha 10, v roce 1998 členem zastupitelstva hlavního města Prahy.


Od léta 92 do roku 2008 působil na Karlově universitě jako člen a zástupce ředitele Centra UK pro otázky životního prostředí, od roku 2000 současně jako vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií. Přednáší problematiku společenskovědních souvislostí životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, sociální a kulturní ekologii, v různě specializovaných kursech na Fakultě sociálních věd UK a na Institutu základů vzdělanosti UK; 1994 působil na universitě v Cambridge. V letech 1996 až 2001 člen akademického senátu UK a jeho pedagogické komise, do roku 1999 místopředseda oborové sekce grantové agentury UK. V roce 2000 spoluzakládá Fakultu humanitních studií UK a současně zakládá katedru a obor sociální a kulturní ekologie, který přednáší. Autor řady kratších studií v sociální ekologii a příbuzných oblastech, zpracovatel řady výzkumných a pedagogických projektů, spoluzakladatel např. Společnosti pro trvale udržitelný život (místopředseda) a Národního lesnického komitétu (člen předsednictva a předseda, resp. místopředseda legislativní sekce), zakládající člen Českého komitétu pro hodnocení vlivů na prostředí (IAIA – International Association of Impact Assessment) při Akademii věd ČR, člen Poradního sboru Ústavu pro ekopolitiku, člen Vědecké rady Ústavu ekologie krajiny Akademie věd ČR, člen meziresortní pracovní skupiny Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, člen pracovní skupiny Sport a prostředí Českého olympijského výboru (1998–), člen odborného grémia ministra životního prostředí pro národní parky (1999–), člen rady Národního certifikačního střediska (1999–) pro certifikaci dřeva, člen Vědecké sekce Rady Národního parku Šumava (2000–2011) a člen Rady Krkonošského národního parku (2004–), člen Rady pro trvale udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí České republiky (2000–), člen metodického grémia Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (2000–2006). Člen odborné poroty soutěže EkoFilm (2001–2005), České asociace Římského klubu (2002–), Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra (2001–) a od roku 2008 jeho předseda, od založení v r. 2008 člen výboru České společnosti pro ekologii, dále člen. Roku 2011 jmenován členem Rady Agentury pro ochranu přírody a krajiny.


Činný ve sdělovacích prostředcích (řada článků, rozhlasová a televizní popularizační publicistika, šéfredaktor Bulletinu NLK, člen redakční rady časopisu EKO – ekologie atd.). V letech 2000–2004 stálý spolupracovník Českého rozhlasu s pravidelným pořadem.


Držitel Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.

Spoluzakladatel a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj České republiky (2003–), místopředseda Výboru pro komunikaci (2003–2006).


Bibliografie

1990

 • Rynda, Ivan: Zakázková keramika čili umět si rozkázat, in: Um (Česká republika), 1/jaro, s. 38–41, 1990


1992

 • Rynda, Ivan: Zákon o životním prostředí, in: EkoJournal (Česká republika), 1/únor, s. 4–6, 1992

 • Rynda, Ivan, Krečmer, Vladimír, and Míchal, Igor: Opravdu základní informace?, in: Ochrana přírody (Česká republika), 1, s. 31–32, (Domes, Zdeněk: Základní informace o lesním hospodářství ČR), 1992


1993

 • Rynda, Ivan: Státní politika životního prostředí, 103 s., MŽP ČR, Praha 1993


1994

 • Rynda, Ivan: Globální problémy a individuální řešení aneb nebezpečí uniformity, in: Sborník „Lidské společenství na prahu 21. století“, s. 45–56, PŘF Univerzity Palackého, Olomouc 1994

 • Rynda, Ivan, Krečmer, Vladimír, Míchal, Igor: Opravdu základní informace?, in: Veronica (Česká republika), (8)5, s. 40–41, (Domes, Zdeněk: Základní informace o lesním hospodářství ČR), 1994


1995

 • Rynda, Ivan: The Bio-Environment and Decision-Making, in: Vlavianos-Arvanitis, Agni (ed.) Biopulitics, The Bio-Environment Bio-Culture in the Next Millenium, s. 46–50, Biopolitics International Organisation, Athens 1995

 • Rynda, Ivan: Environmental Policy of the Czech Republic, in: Těšitel, Jan and Bartoš, Michael (ed.): Ecological Planning, s. 23–28, Institute of Landscape Ecology of Academy of Science, Olomouc 1995

 • Rynda, Ivan: Lesní zákon na pozadí společenských změn, in: Zemské noviny (Česká republika), (25. srpen), s. 7–7, 1995

 • Rynda, Ivan: Metody stanovení priorit ekologických opatření na základě analýzy rizika, 97 s., MŽP ČR, Praha 1995

 • Rynda, Ivan: Nová česká politika životního prostředí, in: Těšitel, Jan and Bartoš, Michael (ed.): Practical Studies in Ecological Planning, s. 1–5, Institut krajinné ekologie Akademie věd České republiky, České Budějovice 1995

 • Rynda, Ivan: Politika životního prostředí v České republice, in: Těšitel, Jan and Bartoš, Michael(ed.): Practical Studies in Ecological Planning, s. 23–28, Institut krajinné ekologie Akademie věd České republiky, České Budějovice 1995

 • Rynda, Ivan: Posouzení návrhů ekologických iniciativ k vládnímu návrhu zákona o lesích, 2. části, MZe ČR, Praha 1995

 • Rynda, Ivan: Přípravu nového lesního zákona provází nedůvěra a podezírání, in: Svobodné slovo (Česká republika), (30. října), s. 6–6, 1995

 • Rynda, Ivan: Zmatek a trvale udržitelný rozvoj, in: Lidové noviny (Česká republika), (2. října), s. 8–8, 1995

 • Rynda, Ivan, Krečmer, Vladimír, and Míchal, Igor: Vládní návrh zákona je vyváženým kompromisem, in: Hospodářské noviny (Česká republika), (25. července), s. 7–7, 1995


1996

 • Rynda, Ivan (recenzent), (Máchal, Aleš//Husták, Josef// Slámová, Galina: Malý ekologický a environmentální slovníček), Rezekvítek, Brno 1996

 • Rynda, Ivan: Dimenze „ekologické výchovy“, in: Lišková, Eva (ed.): Sborník „Ekologické vzdělávání a výchova na fakultách připravujících učitele“, celostátní workshop, s. 5–12, Kabinet ekologické výchovy PedF UK, Praha 1996

 • Rynda, Ivan: Existence venkova, existence na venkově, in: Janáková, Iva Pokorná Zuzana(ed.): Sborník ze sympózia Opus Bonum „Venkov jako místo k životu“, s. ?, Regula Pragensis, Želiv u Pelhřimova 1996

 • Rynda, Ivan: Globální a regionální problematika vztahu člověka k jeho životnímu prostředí, Lišková, Eva (ed.): Ekologické vzdělávání a výchova, s. 7–38, MŽP ČR, Praha – Ostrava 1996

 • Rynda, Ivan: Občan a životní prostředí – trvale udržitelný život, rozvoj a růst a otevřená liberální občanská společnost, in: Kunc, Jiří (ed.): Sborník Nadace pro výchovu k ústavnosti, s. 220–231, Karolinum, Praha 1996


1997

 • Rynda, Ivan: Globální a regionální problematika vztahu člověka k jeho životnímu prostředí, in: Sysifos (příloha) (Česká republika), 4, s. 1–24, 1997

 • Rynda, Ivan: Sociální ekologie, in: Projekt specializací v rámci bakalářského a magisterského studijního programu, 41 s., UK, Praha 1997

 • Rynda, Ivan: Vzorce výroby a spotřeby, in: Nováček, Pavel (ed.): Sborník Perspektivy trvale udržitelného způsobu života, s. 136–143, Univerzita Palackého, Olomouc 1997

 • Rynda, Ivan: Co je a co není trvale udržitelný rozvoj, in: EKO (Ekologie a společnost) (Česká republika) – č. 2/97, Praha 1997

 • Rynda, Ivan: Dnes má každý z nás přímý vliv na stav planety, in: Mosty (Slovenská republika), (únor), 1997

 • Rynda, Ivan: Podnikání a trvale udržitelný rozvoj, in: Nový venkov (Česká republika) – č. 11, listopad 1997

 • Rynda, Ivan: Nejde o chiméru, ale o poznanou nutnost: in: Hospodářské noviny, 4. 11. 1997


1998

 • Rynda, Ivan (odborná konzultace), (Hájková, Jarmila: Anglicko-Český a Česko-Anglický slovník ekologie a životního prostředí), Fontána, Praha 1998

 • Rynda, Ivan (odborná redakce): Agenda 21, MŽP ČR, Praha 1998

 • Rynda, Ivan: Co mne napadlo v neděli večer, in: Mosty (Slovenská republika), (květen), 1998

 • Rynda, Ivan: K sociální ekologii člověka v podmínkách globální urbanistické krize, in: Sborník z celostátní konference Environmentální zdraví, s. 1–4, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Hradec Králové 1998

 • Rynda, Ivan (autor recenze, odborná redakce a překlad (se Simonou Bouzkovou)): Managment pro malou planetu (Strategické rozhodování a životní prostředí), (Garner, Stead Jean//Eward, Stead W.: Managment for small planet), G plus G, Praha 1998

 • Rynda, Ivan, Krečmer, Vladimír, Míchal, Igor: Kdo se mýlí ve věci českých lesů a kompetencí MŽP, in: Zemské noviny (Česká republika), (1. prosince), 1998

 • Rynda, Ivan, Krešl, Jiří, Krečmer, Vladimír, Švihla, Vladimír: Vztah lesů v horských a podhorských regionech ke vzniku povodní, in: Živa – č. 1, 1998


1999

 • Rynda, Ivan (autor recenze a odborné redakce), (Nováček, Pavel: Křižovatky budoucnosti), G plus G, Praha 1999

 • Rynda, Ivan: The General Social-Environmental Framework at the Beginning of Sustainable Development Strategy, (ed.) Falťan, Lubomír: in: Europe: Expectation and Reality, The Challenge for the Social Science, s. 88–93, UNESCO, Slovak Academy of Sciences and Interlingua, Bratislava 1999

 • Rynda, Ivan: Restaurace politické kultury v České republice na konci tisíciletí, transformace a trvale udržitelný rozvoj, (ed.) Potůček, Martin: in: Česká společnost na konci tisíciletí, 2. díl, s. 181–194, Karolinum, Praha 1999

 • Rynda, Ivan: Sociální ekologie, trvale udržitelný rozvoj a sport, (ed.) Doležal, Tomáš: in: Ekologické aspekty tělesné výchovy a sportu, s. 14–25, Český Olympijský výbor, Praha 1999

 • Rynda, Ivan, Vinš, Bohuslav (editoři): Lesy a velkoplošná chráněná území (Sborník referátů a diskusních příspěvků ze semináře uspořádaného Národním lesnickým komitétem), Praha 1999

 • Rynda, Ivan: Trvale udržitelný rozvoj a environmentální vzdělávání v Agendě 21, in: sborník z konference Environmentální vzdělávání a výchova na vysokých školách připravujících učitele a výchovné pracovníky, Uherské Hradiště 1999

 • Rynda, Ivan (oponent): Ochrana přírody a péče o les a Národním parku Šumava, MŽP, Praha 1999


2000

 • Rynda, Ivan, Hák, Tomáš: Trvale udržitelný rozvoj a cestovní ruch v České republice, EKO (Ekologie a společnost) (Česká republika), (11)3, s. 2–4, 2000

 • Rynda, Ivan: Globální svět a lidské zdraví, (ed.) Buchberger, Josef Pavlů, Dagmar: in: Vliv přírody na zdraví člověka, s. 11–17, TIS, Praha 2000

 • Rynda, Ivan: Globalizace, trvale udržitelný rozvoj a Evropská Unie, in: Vstup České republiky do EU z hlediska ochrany životního prostředí (České ekologické manažerské centrum), Praha 2000

 • Rynda, Ivan: Josef Vavroušek – poselství stále naléhavější, in: Zpravodaj STUŽ (Česká republika), 2, s. 32–43, 2000

 • Rynda, Ivan: Komunální politika a udržitelný rozvoj, (ed.) Pavel Nováček: in: Směřování k trvale udržitelnému rozvoji, s. 76–88, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2000

 • Rynda, Ivan: Mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí I, in: Geografické rozhledy (Česká republika), (10)2, s. 38–39, 2000

 • Rynda, Ivan: Lesnictví pro udržitelný rozvoj, in: Bulletin Národního lesnického komitétu, č. 1–2/2000, 2000

 • Rynda, Ivan: Světové zdroje, trvale udržitelný rozvoj a Česká republika, (ed.) Janáková, Iva Pokorná, Zuzana: in: Průvodce ke světovým zdrojům 2000–2001, s. 3–4, 32 s., Společnost pro trvale udržitelný život, Praha 2000

 • Rynda, Ivan: Trvale udržitelný rozvoj, in: Geografické rozhledy (Česká republika), (10)1, s. 10–11, 2000

 • Rynda, Ivan: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání, (ed.) Dlouhá, Jana: in: Hledání odpovědí na výzvy současného světa, s. 10–16, UK/CZP//Společnost pro trvale udržitelný život, Praha 2000

 • Rynda, Ivan: Vavrouškova výzva k trvale udržitelnému růstu, (ed.) ?: in: Co daly naše země Evropě a lidstvu, III. část, s. 231–249, 616 s., Evropský literární klub, Praha 2000

 • Rynda, Ivan: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj: pedagogická praxe a teorie, (ed.) Krušková, L.: in: Jsou učitelé připravováni pro environmentální vzdělávání?, s. 26–33, Klub ekologické výchovy, Praha 2000


2001

 • Rynda, Ivan: Mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí II, in: Geografické rozhledy (Česká republika), (10)3, s. 64–65, 2001

 • Rynda, Ivan: Úloha občanských sdružení (nevládních organizací, NGO) při přípravě a fungování českého systému certifikace lesů, in: PEFC – Celoevropský systém certifikace lesů v České republice, Ministerstvo zemědělství České republiky, Česká lesnická společnost, Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové 2001, s. 29–34

 • Rynda, Ivan: The Global World, Sustainable Development, and the Czech Society, in: 20th World Congress SVU, Environmental Section, American University, Washington 2001

 • Rynda, Ivan: Zdraví a udržitelný rozvoj se potkávají v metodice Zdravých měst ČR, sborník Konference Národní sítě Zdravých měst, Brno 2001

 • Rynda, Ivan: Mezinárodní spolupráce v trvale udržitelném světě, in: Mezinárodní politika (Česká republika), (25)2, s. 6–9, 2001

 • Rynda, Ivan, Hák, Tomáš (ed.): Lidé a ekosystémy, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Společnost pro trvale udržitelný život, Praha 2001, ISBN 80-902635-6-9

 • Rynda, Ivan: Světové zdroje, trvale udržitelný rozvoj a Česká republika, in: Hák, Tomáš; Rynda, Ivan (ed.): Lidé a ekosystémy, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Společnost pro trvale udržitelný život, Praha 2001, ISBN 80-902635-6-9, s. 20–23

 • Rynda, Ivan: Ekosystémový přístup jako naděje do budoucna, in: Hák, Tomáš; Rynda, Ivan (ed.): Lidé a ekosystémy, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Společnost pro trvale udržitelný život, Praha 2001, ISBN 80-902635-6-9, s. 91–99


2002

 • Rynda, Ivan: Trvale udržitelný rozvoj, terorismus a hodnoty, in: Huba, Mikuláš (ed.): Náboženstvo – životné prostredie – hodnoty pre udržateľnú budúcnosť, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, STUŽ SR, Liptovský Ján, Bratislava 2002, s. 6168

 • Rynda, Ivan: Přínos českých zemí Evropě a světu, in: Životné prostredie (Slovenská republika) – č. 5/2002

 • Rynda, Ivan: Minimální všeobecný základ znalostí o životním prostředí a (trvale) udržitelném rozvoji pro všechny studenty vysokých škol, sylabus jednosemestrálního kursu (návrh k diskusi), in: Lišková, Eva (ed.): Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově, Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 2002

 • Rynda, Ivan (spuluřeš.): Hrouda, Vojtěch, Moldan, Bedřich: Národní strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj, Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy, Praha 2002


2003

 • Rynda, Ivan: Každá planeta má takovou globalizaci, jakou si zaslouží, in: Universum 3/2003/XIII, s. 17–21, 2003

 • Rynda, Ivan: Ekologie problém nás všech (ochrana přírody a životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj), Medea Kultur, Praha 2003

 • Rynda, Ivan: Instituce České republiky podporující strategii (trvale) udržitelného rozvoje, In. Johannesburg + 1 (směřování k udržitelnému rozvoji), sborník z konference, Olomouc, 22. – 25. 4, 2003

 • Rynda, Ivan: Návrh na zřízení, podobu a náplň činnosti Rady pro udržitelný rozvoj při vládě České republiky (podkladový dokument pro diskusi), In. Johannesburg + 1 (směřování k udržitelnému rozvoji), sborník z konference, Olomouc, 22. – 25. 4, 2003

 • Rynda, Ivan, Hák, Tomáš: Národní strategie udržitelného rozvoje České republiky dnes a zítra, In. Johannesburg + 1 (směřování k udržitelnému rozvoji), sborník z konference, Olomouc, 22. – 25. 4, 2003

 • Rynda, Ivan, Reitschmiedová, Alena, Švec, Petr: Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2003


2004

 • Rynda, Ivan: Stav životního prostředí a jeho perspektivy, in: Regionální zpravodaj (Česká republika), březen 2004

 • Rynda, Ivan: Ekologické aspekty certifikace lesů (úloha vlastníků, zpracovatelů a občanských sdružení), in: Certifikace a audit, Sborník příspěvků celostátního semináře, Brandýs nad Labem, 26. srpna 2004

 • Rynda, Ivan: Trvale udržitelný rozvoj, globalizace a environmentální vzdělávání, in: 5. Malá regionální konference o ekologické výchově, sborník, Brno, 4. 11. 2004 (vydal: Lipka – Dům ekologické výchovy v Brně, leden 2005)

 • Rynda, Ivan: Co je dobré udělat pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, in: 5. malá regionální konference o ekologické výchově, sborník, Brno, 4. 11. 2004 (vydal: Lipka – Dům ekologické výchovy v Brně, leden 2005)


2005

 • Rynda, Ivan, Vondráková, Tereza (ed.): Co můžeme sami udělat pro životní prostředí, Medea Kultur, Praha 2005

 • Rynda, Ivan, Bartoš, Michael, Kušová, Drahomíra, Těšitel, Jan: Sociálně-ekologické a psychologické dopady Jaderné elektrárny Temelín na obyvatelstvo (vytvoření koncepce dlouhodobého výzkumu), Zpráva o průběhu výzkumu v roce 2004, Centrum pro otázky životního prostředí, Fakulta humanitních studií UK a Ústav ekologie krajiny AV ČR, Praha, České Budějovice 2005, 94 strany + 6 příloh (43 strany), celkem 137 stran

 • Rynda, Ivan, Česenková, Lenka, Sutlovičová, Klára: Dva příběhy o globálních problémech životního prostředí (optimismus nebo pesimismus), Medea Kultur, Praha 2005

 • Rynda, Ivan et al. ed.: Josef Vavroušek (Na cestě k trvalé udržitelnosti), Nadace Partnerství, Brno 2005

 • Rynda, Ivan: Jak jsem se loučil s Josefem, in Rynda, Ivan et al. ed.: Josef Vavroušek (Na cestě k trvalé udržitelnosti), Nadace Partnerství, Brno 2005

 • Rynda, Ivan: Josef Vavroušek a jeho Cena – a cena, in Rynda, Ivan et al. ed.: Josef Vavroušek (Na cestě k trvalé udržitelnosti), Nadace Partnerství, Brno 2005

 • Rynda, Ivan, Hák, Tomáš: Oponentní posudek Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006–2020, KÚLK, Liberec 2005

 • Rynda, Ivan: Udržitelný rozvoj, jeho ohrožení a kvalita života, Životné prostredie, Revue pro teorii a starostlivost o životné prostredie 6/2005, str. 324–328


2006

 • Rynda, Ivan: Jedna „dobrá“ zpráva z Davosu, LN 8. února 2006

 • Rynda, Ivan: Výzva k odpovědnosti, EKO, Ekologie a společnost 1/2006, str. 5–8

 • Rynda, Ivan: Změňme chování vůči přírodě!, LN 23. března 2006

 • Rynda, Ivan, Bartoš, Michael, Kušová, Drahomíra, Těšitel, Jan: Sociálně-ekologické a psychologické dopady jaderné elektrárny Temelín na obyvatelstvo (vytvoření koncepce dlouhodobého výzkumu). Zpráva o průběhu výzkumu v letech 2002-2005, Centrum pro otázky životního prostředí, Fakulta humanitních studií UK a Ústav ekologie krajiny AV ČR, Praha, České Budějovice, 101 str. + 90 str. příloh


2007

 • Rynda, Ivan: Ohlédnutí po roce…, EKO, Ekologie a společnost 1/2007, str. 4

 • Rynda, Ivan, Bartoš, Michael, Kušová, Drahomíra, Těšitel, Jan: Zpráva o průběhu výzkumu v letech 2006, Fakulta humanitních studií UK, Centrum pro otázky životního prostředí a Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Praha, České Budějovice, 12 str. + 20 str. příloh

 • Rynda, Ivan: Souhrn poznání z dosavadních sociologických výzkumů v zázemí JETe, in Jaderná energetika a životní prostředí (Nuclear Energetic and Environment), Proceedings, Jihočeská universita v Českých Budějovicích a Karlova universita v Praze, České Budějovice 2007


2008

 • Rynda, Ivan. Jednota a svár Ivana Dejmala. In Merhaut, Karel; Vavroušková, Eva. Stopa Ivana Dejmala a my. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2008.

 • Rynda, Ivan. Chceme trvale udržitelný rozvoj? Praha: Envigogika, 2008.

 • Rynda, Ivan. Předmluva. In Trnka, Radek; Lorencová, Radmila (eds.). Antropoekologický přístup k problematice využívání ekosystémových zdrojů u vybraných mimoevropských společností. Praha: Zarzura, 2008. ISBN 978-80-254-2734-7


2009

 • Rynda, Ivan. Povodně a klima: Počet povodní dokazuje i změny klimatu. Praha: Ekolist, 2009.

 • Rynda, Ivan. Co můžeme sami udělat pro životní prostředí. Praha: Život bez drog, o. s., 2009.

 • Rynda, Ivan. Trvale udržitelný rozvoj a certifikace. Ekologie a společnost, XX, 2009, 5–6, str. 4.

 • Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009. ISBN 978-80-87257-03-6.

 • Rynda, Ivan. Biosférické rezervace České republiky na počátku tisíciletí. In Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009.

 • Rynda, Ivan. Shrnutí konference – přehled otázek a odpovědí. In Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009.

 • Rynda, Ivan. Závěrečné slovo. In Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009.

 • Rynda, Ivan. Návrh nového konceptu biosférických rezervací ČR: Výukové laboratoře udržitelného rozvoje. In Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009.

 • Rynda, Ivan. Biosférické rezervace: náplň a smysl. In Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009.

 • Rynda, Ivan. Český národní komitét MaB. In Rynda, Ivan et alien (eds.). Biosférické rezervace České republiky – výukové laboratoře udržitelného rozvoje. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009.


2010

 • Rynda, Ivan. Veřejný prostor – veřejný zájem – veřejný statek / Public Space, Public Interest, and Public Goods. 2010. In: Fragner, Benjamin; Valchářová, Vladislava (eds.). 2010. Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry / Industrial Heritage in the Void between Professionals and Amateurs. (mezinárodní konference Industriální stopy 2009 / The International Conference Vestiges of Industry 2009). Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a British Council, s. 22–26, 173–175. ISBN 978-80-01-04521-3.

 • Rynda, Ivan a kol. Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. Praha: Státní fond životního prostředí České republiky, 2010. ISBN 978-80-904577-0-6.

 • Rynda, Ivan. K sedmdesátým, pětasedmdesátým, osmdesátým, stým narozeninám… In: Hluboká ekologická stopa (Sborník vzpomínek kolegů a přátel Bedřicha Moldana k jeho 75. narozeninám). Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze, 2010, s.114.

 • Rynda, Ivan. Životní prostředí a my (Co můžeme sami udělat pro životní prostředí) – scénář, odborný poradce, účinkující, 2 bonusy. Praha: Pro Bonum, 2010.


2011

 • Rynda, Ivan. PhDr. Ivan Rynda. In: Křížová, Marcela (ed.). Osobnosti ekovýchovy. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2011.

 • Rynda, Ivan. ČEZ: sluha státu, či pán? Mladá Fronta Dnes 22. září 2011, str. 16.

 • Rynda, I., Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J. (2011): Nuclear power plant Temelín and landscape character. AUSPICIA, Vol. 8, No.2, p. 162-167Poslední změna: 11. srpen 2022 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám