Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Studium

 • 2013–2020: doktorské studium v programu Latinská medievistika a novolatinská studia, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta UK

 • 2011–2013: navazující magisterské studium oborů Latina a Latinská medievistika, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta UK

 • 2007–2011: bakalářské studium oborů Latina a Starořečtina, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta UK


Zaměstnání

 • od 2014 Fakulta humanitních studií UK

 • 2013–2024: Centrum medievistických studií, Filosofický ústav Akademie věd ČR


Nejvýznamnější publikace

Monografie

 • Adéla EBERSONOVÁ, Roudnická statuta. Zvyklosti augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (komentovaná edice a překlad). Praha: Scriptorium, 2021 (v tisku)

 • Michal DRAGOUN – Adéla EBERSONOVÁ – Lucie DOLEŽALOVÁ, Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a v Borovanech. I. Rukopisy a inkunábule; II. Rukopisy Kříže z Telče; III. Rejstříky. Praha: Scriptorium, 2021. 1666 s.

 • Jan CIGLBAUER, za spolupráce Martina BAŽILA, Adély EBERSONOVÉ a Henryho HOWARDA, Carmina clericorum: latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí = sacred Latin songs from the 14th and 15th centuries in the Central European university and school milieu (= Monumenta Liturgica Bohemica). Chomutov: L. Marek, 2020. 288 s.


Edice kolektivních monografií

 • Michal DRAGOUN – Lucie DOLEŽALOVÁ – Adéla EBERSONOVÁ (edd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015. 676 s.


Odborné studie v kolektivních monografiích a v časopisech

 • Adéla EBERSONOVÁ, Středověká rukopisná knihovna kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Praze na Karlově, in: Studie o rukopisech 51/2 (2021) (v přípravě)

 • Adéla EBERSONOVÁ, Religious Practices of the Canons Regular of St Augustine in the Czech Lands. The Statutes of Roudnice, in: Religious Practices and Everyday Life in the Long Fifteenth Century (1350–1570). Interpreting Changes and Changes of Interpretation (New Communities of Interpretation 2), edd. Ian Richard JOHNSON – Ana Maria Seabra de Almeida RODRIGUES. Turnhout: Brepols, 2021 (v tisku)

 • Adéla EBERSONOVÁ, Křížova bible, in: Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel, autor, edd. Lucie DOLEŽALOVÁ, Michal DRAGOUN. Praha: Scriptorium, 2020, s. 247–264.

 • Adéla EBERSONOVÁ, Řeholní zvyklosti. Statuta kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie DOLEŽALOVÁ – Michal DRAGOUN – Jan CTIBOR. Praha: Scriptorium, 2017, s. 24–35.

 • Adéla EBERSONOVÁ, Signatura 1 E c, in: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Scriptorium, 2016, s. 245–287.

 • Adéla EBERSONOVÁ, Knihovny kanonií v Roudnici a v Sadské: dochované rukopisy a jejich obsah, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal DRAGOUN – Lucie DOLEŽALOVÁ – Adéla EBERSONOVÁ. Praha: Scriptorium, 2015, s. 61–88.

 • Adéla EBERSONOVÁ, Alice KLIMA, Roudnická statuta, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal DRAGOUN – Lucie DOLEŽALOVÁ – Adéla EBERSONOVÁ. Praha: Scriptorium, 2015, s. 187–205.

 • Michal DRAGOUN, za spolupráce Adély EBERSONOVÉ, Soupis roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal DRAGOUN – Lucie DOLEŽALOVÁ – Adéla EBERSONOVÁ. Praha: Scriptorium, 2015, s. 331–565.


Granty

 • 1/2023–12/2025: hlavní řešitelka projektu GAČR Středověké knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách v kontextu střední Evropy

 • 10/2023–1/2024: členka řešitelského týmu v projektu Podpora ohrožené plurality: Jazyky a literatura středověku (hlavní řešitelka Mgr. Marie Novotná, Ph.D.)

 • 5/2020–12/2023: externí spolupracovník v projektu GAČR EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století (hlavní řešitelka Hana Vlhová-Wörner)

 • 1/2018–12/2023: členka týmu Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková)

 • 2017–2019: členka řešitelského týmu v projektu GAČR Tvůrčí opisování: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (+ 1504) (hlavní řešitelka doc. Lucie Doležalová)

 • 2016–2017: externí spolupracovník v projektu GAČR Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku (hlavní řešitelka dr. Lenka Hlávková)

 • 2015–2016: hlavní řešitelka vnitřního grantu FF UK Tvorba komentované edice textu statut kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem

 • 2013–2016: členka řešitelského týmu ERC-Starting Grantu The Origins of the Vernacular Mode (hlavní řešitelka dr. Pavlína Rychterová)


Profily v bibliografických databázích

Academia.edu

ORCID

Bibliografie dějin Českých zemíVedení bakalářských a diplomových prací

Kvalifikační práce z oblasti filologie se obvykle věnují vybraným aspektům jazyka a literatury a kladou důraz na práci s literárními a kulturně-historickými památkami. Může se jednat o tematické rozbory literárních děl nebo komparativní analýzu vybraných literárních textů a rozbor jejich intertextuálních vazeb. V případě hlubší znalosti daného jazyka je možné zpracovat také lingvistickou analýzu konkrétních jazykových jevů, zkoumat jejich vývoj v průběhu času apod. Volba konkrétního tématu práce by měla vycházet z individuálních zájmů studenta, jako inspirace mohou posloužit např. následující témata: 

- Pojetí rodiny ve středověkých legendách o sv. Václavu

- Role žen v legendách o českých světcích

- Legendy o bájných českých knížatech a jejich odraz v moderní literatuře a kultuře

- Topos středověké knihovny v novověké literatuře a kultuře

Poslední změna: 20. květen 2024 11:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám