OP Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Operační program Praha - Konkurenceschopnost: Více příležitostí pro lepší život Pražanů

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha – Konkurenceschopnost , který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, má za cíl prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury,  životního prostředí, vědy, výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit a zkvalitnit život Pražanů.


Operační program Praha - Konkurenceschopnost je rozdělen do tří základních oblastí, které se liší svým zaměřením.
Prioritní osa 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT - Více vzduchu do ulic a do plic


Cílem této osy je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb a veřejné dopravy. Podporují se rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek, bezbariérové přístupy do metra a  výstavba cyklostezek. Investuje se také do zavádění nových informačních systémů do veřejné správy, jako jsou datové schránky, elektronické informační stánky a moderní databázové systémy.


Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:

•    Oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

•    Oblast podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb


Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít  v Projektové příručce v sekci Dokumenty.

Prioritní osa 2: Životní prostředí - Více důvodů zakořenit, více prostoru pro dětské hry


Cílem této osy je zkvalitnit životní prostředí v Praze, obnovovat rekreační zóny, parky, rekultivovat nevyužívané nebo zničené plochy, stavět dětská hřiště a sportoviště nebo obnovovat vodní plochy. U veřejně přístupných objektů jsou podporovány také investice do obnovitelných zdrojů energie jako jsou tepelná čerpadla či solární panely.


Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:

•    Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území

•    Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů


Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít v Projektové příručce v sekci Dokumenty.
Prioritní osa 3: Inovace a podnikání - Více nápadů do podnikání


Cílem  této osy je zvýšit konkurenceschop¬nosti Prahy pomocí investic do rozvoje a efektivního využití  inovačního potenciálu. Podpora směřuje  do zavádění nových technologií a zařízení u malých a středních podniků, do nákupu špičkového zařízení a vybavení u vědeckovýzkumných institucí a také k navázání spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou.


Tato prioritní osa se dělí do tří oblastí podpory:

•    Oblast podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

•    Oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí

•    Oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků


Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít  v Projektové příručce v sekci Dokumenty.
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám