Disciplinární komise

O Disciplinární komisi

 • Disciplinární komise FHS UK je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


 • Jednání komise je veřejné s výjimkou hlasování.


 • Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkanka z řad členů akademické obce fakulty; jmenuje a odvolává je se souhlasem Akademického senátu FHS UK. Komise má nejméně šest členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.


 • Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté.


 • O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.


 • Disciplinární přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí nebo zaviněné porušení povinností podle jiných právních předpisů (více viz disciplinární řád fakulty a UK). Za disciplinární přestupek může komise studentce/studentovi navrhnout uložení:

    a. 

  napomenutí (veřejná i neveřejná sankce),

    b. 

  podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení (veřejná sankce),

    c. 

  vyloučení ze studia (veřejná sankce).

  Případně může podat návrh na úplné zastavení disciplinárního řízení.


 • Děkanka fakulty může:

    a. 

  uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo, nejde-li o případ podle čl. 5 odst. 7 písm. d) Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy v Praze,

    b. 

  uložit sankci mírnější, nebo

    c. 

  od uložení sankce upustit.


 • Student/studentka, nebo na základě přiložené plné moci zvolený zástupce, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání rozhodnutí (dále jen "žádost") se podává děkanovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno. Podání žádosti má odkladný účinek.


Více viz disciplinární řády níže.


Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád FHS UK se řídí především Disciplinárním řádem pro studenty UK.


Disciplinární řád FHS UK


Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy


Termíny zasedání disciplinární komise

- (místnost 0.31)


Složení disciplinární komise

Uvedené složení Disciplinární komise bylo schváleno hlasováním Akademického senátu FHS UK dne 14. září 2023. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté.


zástupci akademických pracovníků:

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.

Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

náhradníci akademických pracovníků:

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.

zástupci studentů:

Mgr. Jana Čížková (UKČO 40697913)

Bc. Marek Lentvorský (UKČO 23429730)

Klára Soukupová (UKČO 62755483)

náhradníci studentských zástupců:

Bc. Martina Pustková (UKČO 26386288)

Mgr. Jana Křížová (UKČO 65652936)Poslední změna: 15. duben 2024 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám