Děkan

  • Děkan je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Stojí v čele fakulty; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak. Je rovněž předsedou vědecké rady fakulty.


  • Funkční období děkana začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován rektorem. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Postup při projednávání a schvalování návrhu na jmenování děkana, popř. na jeho odvolání z funkce, upravuje volební a jednací řád senátu.


  • Poradním orgánem děkana je kolegium děkana.


  • Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan. V současné době má fakulta 7 proděkanů. K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany se vyjadřuje senát. Fakulta má zpravidla čtyři stálé proděkany. Proděkan je v době své nepřítomnosti zastupován způsobem, který určí děkan. Je-li tato nepřítomnost delší než dva měsíce, ke způsobu zastupování se vyjadřuje senát. Děkana zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu proděkan určený děkanem.Od 1. června 2019 je děkanem FHS UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (druhé funkční období)


kancelář: 0.17

e-mail:

Konzultační hodiny a osobní schůzky jsou možné pouze po předchozí domluvě (e-mailem).Druhým děkanem FHS UK byl v letech 2007–2015 doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Nyní je členem kolegia děkana.Prvním děkanem FHS UK byl v letech 2000–2007 prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Další informace

Sekretariát děkana


Poslední změna: 24. srpen 2021 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám