Vědecká rada

Základní dokumenty

Plánované termíny zasedání

Zápisy ze zasedání

Složení


  • Vědecká rada FHS UK je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


  • Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty.


  • Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh děkana na jmenování a odvolání člena vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření akademického senátu fakulty. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity.


  • Předsedou vědecké rady je děkan. Zasedání vědecké rady řídí předseda nebo jím pověřený proděkan.


  • Zasedání vědecké rady svolává děkan nebo pověřený proděkan. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů vědecké rady. Součástí jednání je schválení programu jednání a schválení zápisu z předchozího zasedání vědecké rady. Každý člen a čestný člen vědecké rady má právo se v rozpravě vyjádřit k projednávaným otázkám. Se souhlasem vědecké rady se mohou rozpravy účastnit i hosté. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno. Po ukončení rozpravy vědecká rada přijímá rozhodnutí formou usnesení.


  • Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický rok. Zasedání musí být svoláno do 14 dnů, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady.


  • Právo hlasovat mají pouze přítomní členové vědecké rady. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady; toto se nevztahuje na hlasování o projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů. Hlasování ve věci podle §72 odst. 10 a §74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. V ostatních případech se tajné hlasování uskuteční, pokud tak vědecká rada rozhodne. Jednání vědecké rady se v některých případech může rovněž uskutečnit per rollam.


  • O každém zasedání vědecké rady musí být učiněn zápis a zveřejněn nejpozději do deseti dnů. Zápis se rozesílá (příp. elektronickou poštou) členům vědecké rady, předsedovi akademického senátu fakulty, proděkanům fakulty a je vystaven na fakultních webových stránkách.


Více viz jednací řády níže.


Plánované termíny zasedání


Zápisy ze zasedáníAkademický rok 2022/2023

8. 12. 2022 zápis bude schválen na příštím zasedání VR FHS UK

19. 9. 2022 - hlasování per rollam

Akademický rok 2018/2019

31. 1. 2019

8. 11. 2018


Akademický rok 2010/2011

29. září 2011

17. února 2011


Akademický rok 2006/2007

27. září 2007

3. května 2007

8. února 2007

3. října 2006 - hlasování per rollam


Starší zápisy jsou k nahlédnutí v listinné podobě na sekretariátu děkana FHS UK.


Složení

Uvedené složení Vědecké rady FHS UK bylo schváleno Akademickým senátem FHS UK dne 5. září 2019.


Řádní členové (22 členů):

Interní členové s platným hlasovacím právem (13 členů)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

(FHS UK – děkan)

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

(FHS UK)

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

(FHS UK)

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 

(FHS UK)

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

(FHS UK)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

(FHS UK)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

(FHS UK)

doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

(FHS UK)

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

(FHS UK)

doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

(FHS UK)

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

(FHS UK)

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

(FHS UK)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

(PedF UK)


Externí členové s platným hlasovacím právem (9 členů)

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

(VŠE v Praze)

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.

(ZČU v Plzni)

prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 

(Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.)

doc. Petr Lozoviuk Ph.D.

(FF ZČU)

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

(FF Univerzity Pardubice)

prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.  

(FF Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

(FVP Slezská univerzita v Opavě)

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

(FSS MUNI)

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

(MŠMT)


Čestní členové (4 členové):

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.

bez afiliace

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

(FHS UK)

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

(FHS UK)

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

(FSS MUNI)


Poslední změna: 7. březen 2023 11:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám