Vědecká rada

  • Vědecká rada FHS UK je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


  • Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty.


  • Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh děkana na jmenování a odvolání člena vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření akademického senátu fakulty. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity.


  • Předsedou vědecké rady je děkan. Zasedání vědecké rady řídí předseda nebo jím pověřený proděkan.


  • Zasedání vědecké rady svolává děkan nebo pověřený proděkan. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů vědecké rady. Součástí jednání je schválení programu jednání a schválení zápisu z předchozího zasedání vědecké rady. Každý člen a čestný člen vědecké rady má právo se v rozpravě vyjádřit k projednávaným otázkám. Se souhlasem vědecké rady se mohou rozpravy účastnit i hosté. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno. Po ukončení rozpravy vědecká rada přijímá rozhodnutí formou usnesení.


  • Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický rok. Zasedání musí být svoláno do 14 dnů, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady.


  • Právo hlasovat mají pouze přítomní členové vědecké rady. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady; toto se nevztahuje na hlasování o projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů. Hlasování ve věci podle §72 odst. 10 a §74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. V ostatních případech se tajné hlasování uskuteční, pokud tak vědecká rada rozhodne. Jednání vědecké rady se v některých případech může rovněž uskutečnit per rollam.


  • O každém zasedání vědecké rady musí být učiněn zápis a zveřejněn nejpozději do deseti dnů. Zápis se rozesílá (příp. elektronickou poštou) členům vědecké rady, předsedovi akademického senátu fakulty, proděkanům fakulty a je vystaven na fakultních webových stránkách.


Více viz jednací řády níže.


Jednací řád Vědecké rady FHS UK

Jednací řád Vědecké rady FHS UK a jeho novely naleznete zde.

Jednací řád Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.


Plánované termíny zasedání Vědecké rady FHS UK v aktuálním akademickém roce

Termín dalšího zasedání bude upřesněn později.


Zápisy ze zasedání Vědecké rady FHS UK

Akademický rok 2016/2017

5. října 2017 - předběžný zápis, jehož znění se bude schvalovat na dalším zasedání

21. června 2017 - hlasování per rollam

2. března 2017

13. října 2016


Akademický rok 2015/2016

29. září 2016 - hlasování per rollam

21. června 2016

29. března 2016 - hlasování per rollam

27. ledna 2016

3. listopadu 2015 - hlasování per rollam


Akademický rok 2014/2015

11. června 2015

5. února 2015

21. listopadu 2014 - hlasování per rollam

23. října 2014


Akademický rok 2013/2014

22. září 2014

12. června 2014

6. února 2014

5. prosince 2013


Akademický rok 2012/2013

19. září 2013

28. června 2013 - hlasování per rollam

6. června 2013

14. března 2013

24. ledna 2013

22. listopadu 2012


Akademický rok 2011/2012

20. září 2012

21. června 2012

12. dubna 2012

29. března 2012 - hlasování per rollam

16. února 2012

24. listopadu 2011


Akademický rok 2010/2011

29. září 2011

17. února 2011


Akademický rok 2009/2010

23. září 2010

27. května 2010

13. května 2010 - hlasování per rollam

18. února 2010


Akademický rok 2008/2009

24. září 2009

18. června 2009

19. února 2009


Akademický rok 2007/2008

25. září 2008

24. června 2008

17. dubna 2008


Akademický rok 2006/2007

27. září 2007

3. května 2007

8. února 2007

3. října 2006 - hlasování per rollam


Starší zápisy jsou k nahlédnutí v listinné podobě na sekretariátu děkana FHS UK.


Složení vědecké rady FHS UK

Uvedené složení Vědecké rady FHS UK bylo schváleno Akademickým senátem FHS UK dne 12. listopadu 2015.


Řádní členové (26 členů):


Interní členové s platným hlasovacím právem (17 členů)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

(FHS UK – děkan)

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

(FHS UK)

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

(FHS UK)

prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

(FHS UK)

doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CSc.

(CTS UK a AV ČR)

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 

(FHS UK)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

(FHS UK)

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

(FHS UK a FSV UK)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

(FHS UK)

doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

(FHS UK)

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

(FHS UK)

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

(FHS UK)

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

(FHS UK)

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

(FHS UK)

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

(FHS UK)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

(PedF UK)

doc. RNDr. Marek Špinka CSc.

(VÚŽV, v.v.i., FF UK)


Externí členové s platným hlasovacím právem (9 členů)

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

(VŠE v Praze)

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.

(ZČU v Plzni)

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.

bez afiliace

prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 

(Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.)

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

(FF Univerzity Pardubice)

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.  

(FF Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

(VÚPSV)

RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

(CSVŠ v.v.i.)

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

(MŠMT)Čestní členové (2 členové):

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám