Vědecká rada

Základní dokumenty

Plánované termíny zasedání

Zápisy ze zasedání

Složení


  • Vědecká rada FHS UK je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


  • Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkanky může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty.


  • Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkanka. Návrh děkanky na jmenování a odvolání člena vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty. Děkanka může jmenovat čestným členem vědecké rady význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkanka vyžádá vyjádření akademického senátu fakulty. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity.


  • Předsedou vědecké rady je děkanka. Zasedání vědecké rady řídí předseda nebo jím pověřený proděkan.


  • Zasedání vědecké rady svolává děkanka nebo pověřený proděkan. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů vědecké rady. Součástí jednání je schválení programu jednání a schválení zápisu z předchozího zasedání vědecké rady. Každý člen a čestný člen vědecké rady má právo se v rozpravě vyjádřit k projednávaným otázkám. Se souhlasem vědecké rady se mohou rozpravy účastnit i hosté. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno. Po ukončení rozpravy vědecká rada přijímá rozhodnutí formou usnesení.


  • Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický rok. Zasedání musí být svoláno do 14 dnů, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady.


  • Právo hlasovat mají pouze přítomní členové vědecké rady. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady; toto se nevztahuje na hlasování o projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů. Hlasování ve věci podle §72 odst. 10 a §74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. V ostatních případech se tajné hlasování uskuteční, pokud tak vědecká rada rozhodne. Jednání vědecké rady se v některých případech může rovněž uskutečnit per rollam.


  • O každém zasedání vědecké rady musí být učiněn zápis a zveřejněn nejpozději do deseti dnů. Zápis se rozesílá (příp. elektronickou poštou) členům vědecké rady, předsedovi akademického senátu fakulty, proděkanům fakulty a je vystaven na fakultních webových stránkách.


Více viz jednací řády níže.


Plánované termíny zasedání

Další zasedání VR FHS UK proběhne 4. 5. 2023 od 14:00 v místnosti 0.31 v budově FHS, Pátkova 5, Praha 8 - Libeň


Zápisy ze zasedáníAkademický rok 2022/2023

4. 5. 2023 zápis bude schválen na příštím zasedání vědecké rady

8. 12. 2022

19. 9. 2022 - hlasování per rollam

Akademický rok 2018/2019

31. 1. 2019

8. 11. 2018


Akademický rok 2010/2011

29. září 2011

17. února 2011


Akademický rok 2006/2007

27. září 2007

3. května 2007

8. února 2007

3. října 2006 - hlasování per rollam


Starší zápisy jsou k nahlédnutí v listinné podobě na sekretariátu děkanky FHS UK.


Složení

Uvedené složení Vědecké rady FHS UK bylo schváleno Akademickým senátem FHS UK dne 14. září 2023.


Řádní členové (27 členů):

Interní členové s platným hlasovacím právem (15 členů)

doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.

(FHS UK – děkanka)

doc. Monika Bosá, Ph.D.

(FHS UK)

prof. Dr. phil. Pavel Himl

(FHS UK)

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

(FHS UK)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

(FHS UK)

doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

(FF UK)

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

(FHS UK)

doc. PhDr. Jitka Malečková, Ph.D.

(FF UK)

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

(FHS UK)

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

(FSV UK/ MÚA AV ČR)

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

(FHS UK)

doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

(FHS UK)

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

(FHS UK)

doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

(FHS UK)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

(PedF UK)

Externí členové s platným hlasovacím právem (12 členů)

doc. Ondřej Beran, Ph.D.

(UPCE)

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, Ph.D.

(FF UMB)

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   

(UJEP)

prof. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.

(OSU)

prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

(CEVRO)

prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

(FF UP)

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

(FLÚ AV ČR)

prof. Dr. Libora Oates - Indruchová, Ph.D.

(KFU)

doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka

(TF JU)

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

(EÚ AV ČR)

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

(FSS MU))

doc. Mgr. Eva Šlessingerová, Ph.D.

(MU)


Poslední změna: 25. září 2023 16:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám