Přestavba objektu menzy 17.Listopadu

AKTUÁLNĚ

Aktuální informace o stavu přestavby objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu na sídlo FHS.


Na zpracování návrhu na přestavbu objektu pro potřeby Fakulty humanitních studií proběhla v roce 2009 architektonická soutěž. Jako nejvhodnější návrh byla vyhodnocena nabídka účastníků - Akad. arch. L. Kuba, Ing. T. Pilař - architekti. Tímto ateliérem byla následně zpracována dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby i výběr dodavatele, v roce 2012 bylo vydáno Územní rozhodnutí na přestavbu objektu, v letech 2013 a 2014 vydána tři samostatná Stavbní povolení, v letech 2015 a 2017 probíhala výběrová řízení na administrátora soutěží, zhotovitele stavby, technický dozor i služby v oblasti BOZP. Veškeré kroky byly schvalovány MŠMT. V současné době byla zahájena vlastní rekonstrukce objektu.
Současný stavrealizace akce


08/2017 – 12/2019


celkové náklady


414 mil. Kč


plocha užitková


11 314 m2


plocha užitková

čistá


4 520 m2
Bilance podkladů a stavu realizace: • zpracována objemová studie na přestavbu objektu (09/2007 – Atelier M)

 • proběhla architektonická soutěž (05/2009)

 • vypracovány a předloženy návrhy investičních záměrů na rekonstrukci objektu v rámci programu 233 310 (06/2009 – 12/2011)

 • uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace s atelierem Kuba & Pilař - architekti s.r.o. (07/2010)

 • na MŠMT předložen návrh investičního záměru na rekonstrukci objektu v rámci programu 133 21E (05/2012)

 • na MŠMT předložen aktualizovaný návrh investičního záměru dle požadavků a připomínek Komise expertů a MŠMT (01/2013)

 • vydáno Územní rozhodnutí (05/2012)

 • vydáno Stavební povolení na část Retenční vsakovací objekt (06/2013)

 • vydáno Stavební povolení na Komunikace (09/2013)

 • vydáno Stavební povolení na přestavbu objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu (06/2014)

 • stavba byla zahájena 05/2015 a následně přerušena

 • akce rozdělena do dvou etap – část A a část B

 • výběrové řízení na zhotovitele stavby etapy A bylo ukončeno 11/2016

 • podpis smlouvy na zhotovitele 06/2017

 • předpokládané ukončení etapy A 12/2019


Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Jednokolová vyzvaná anonymní projektová architektonická soutěž

Vydáno: 25. února 2009


Vyhlašovatel:

Univerzita Karlova v Praze, zplnomocněný zástupce: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, tel./fax: 251 080 212 / 251 620 611, e-mail: ladislav.benyovszky@fhs.cuni.cz

Sekretář soutěže:

Bc. Sára Ungárová, Fakulta humanitních studií UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, tel./fax: 251 080 212 / 251 620 611, e-mail: sara.ungarova@fhs.cuni.cz

Předmět soutěže:

Zpracování architektonického návrhu přestavby objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK.Vyzvaní účastníci:

HŠH architekti, s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Hradečný) – Praha

Chalupa Architekti, s.r.o. (Ing. arch. Marek Chalupa) – Praha

Kuba & Pilař architekti s.r.o. (Akad. arch. Ladislav Kuba) – Brno

Projektil Architekti (Mgr. Akad. arch. Roman Brychta) – Praha

Šrámková architekti, s.r.o. (Prof. Ing. arch. Akad. arch. Alena Šrámková) – PrahaPorota:


Řádní členové:

Ing. Vladimír Růžička

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Ing. arch. Josef Pleskot

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Emil Přikryl

JUDr. PhDr. Jiří Plos


Náhradníci:

Ing. Jiří Neubert

Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana

Doc. Ing. arch. Jan ŠtípekPředpokládané ceny a odměny celkem: 90 000 KčTermíny:

Datum vyhlášení soutěže:

25. 2. 2009

Lhůta k písemnému potvrzení vyzvanými účastníky:

3. 3. 2009

Lhůta k podání dotazů:

20. 3. 2009

Lhůta k zodpovězení dotazů:

3. 4. 2009

Datum odevzdání soutěžních návrhů:

24. 4. 2009

Datum konání hodnotícího zasedání poroty:

27. 4. - 6. 5. 2009

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA:

20. 2. 2009Úplné znění soutěžních podmínek naleznete zde.Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo 5.5.2009.

Počet odevzdaných návrhů: 5


Hodnocení poroty:

1. cena - Kuba & Pilař architekti s.r.o. (Akad. arch. Ladislav Kuba) – BrnoZ posouzení poroty:

Návrh je založen na razantní transformaci Pragerova objektu, který ve smyslu Pragerových myšlenek nově interpretuje. Porota oceňuje přehlednost a jasnost řešení, pojmutí všech tří podlaží do koncepce řešení a zvláště vytvoření centrální haly, prostupující všemi podlažími a sjednocující je v kompaktní prostorový celek. Diskuze vyvolal vnější výraz, který porota hodnotí jako spíše formální. Prostorové řešení ještě není zcela stabilizováno, avšak nabízí další možnosti změn. Poloha hlavního vstupu bude jistě předmětem dalších úvah a podle názoru poroty bude určována vyjasněním hlavních směrů nástupu na vyvýšenou platformu z okolí.2. cena - HŠH architekti, s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Hradečný) – Praha


Z posouzení poroty:

Návrh patří mezi ty, které pracují s původní podstatou Pragerovy stavby. Tento návrh postavil před porotce otázku, zda je vůbec možné se tak důsledně podřídit formálním danostem stavby, aby bylo dosaženo naplnění zcela odlišné funkce. Je příkladem řešení, které se snaží maximálně využít kapacitu všech tří úrovní a výsledkem je poněkud přehuštěná, ale asi maximum možností představující situace. Venkovní výraz pak jako jediný důsledně předvádí věrnou kopii stavu původního.3. cena – Projektil Architekti, s.r.o. (Mgr. Akad. arch. Roman Brychta) – Praha


Z posouzení poroty:

Návrh patří mezi ty, které zcela transformují Pragerovu budovu. Program umisťuje do prvního a druhého nadzemního podlaží. Zvolený prostorový koncept je pro daný rozsah půdorysu předimenzován, vede k přílišné těsnosti, zahuštěnosti a ztrátě orientace. Kruhové formy seminárních místností přinášejí pochyby o jednoduchosti dalšího akustického řešení.

Porota, ačkoli nesdílí názor na řešení budovy jako celku, oceňuje především začlenění stavby do urbánního okolí. Porota doporučuje při dalším postupu projektových prací k podnětům obsaženým v tomto návrhu přihlédnout při revizi urbanistické studie souvisejícího území a navrhovaného dopravního řešení.Neoceněné návrhy:

Chalupa architekti, s.r.o. (Ing. arch. Marek Chalupa) – Praha


Z posouzení poroty:

Jde o jeden ze dvou soutěžních návrhů, které nahrazují původní Pragerovu koncepci zcela novou strukturou a uspořádáním. Pro autory navrhovanou zajímavou prostorovou strategickou hru se vymezené pole zdá být ovšem příliš malé, což se negativně projevuje stísněnými prostorovými poměry a určitou nepřehledností. Za slabinu návrhu porota považuje skutečnost, že nebyl do úvah zahrnut potenciál prvního sníženého přízemí, který by zřejmě umožnil naplnit programové požadavky s větší velkorysostí.Šrámková architekti, s.r.o. (Prof. Ing. arch. Akad. arch. Alena Šrámková) – PrahaZ posouzení poroty:

Druhý návrh, který pracuje s podstatou původní stavby, na Pragerův prostorový koncept přitom navazuje neortodoxně. Zjevně patří k prostorově nejekonomičtějším. Do středu budovy symbolicky umisťuje knihovnu, obsazuje jí centrum stavby a zaplňuje to, co by asi bylo lépe nechat prázdným. Diskutabilní je především vytlačení poslucháren z obvodu budovy v prvním podzemním podlaží.


Zápis z hodnotícího zasedání soutěže zde.


Poslední změna: 27. srpen 2020 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám