Dějiny moderní evropské kultury

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Kultura a její historická, teoretická i emocionální reflexe je významným, možná úplně nejdůležitějším specifikem Evropy a evropské identity. Výjimečnost evropského kulturního dědictví a potřeba adekvátně mu porozumět a dále jej rozvíjet přitom výrazně roste v současné hodnotové relativizaci, tváří v tvář krizi evropské identity, i obavách z mezikulturních a mezináboženských střetů. Studijní program Dějiny moderní evropské kultury poskytuje (na UK jedinečné) komplexní vzdělání v oblasti evropských kulturních dějin. Umožňuje absolventům kvalifikovaně reflektovat, interpretovat a prakticky navazovat na kulturní zázemí evropské civilizace v jejích dějinách i v současnosti.Základem je historické studium jednotlivých oblastí kulturních dějin Evropy, především obecných dějin evropské kultury a vzdělanosti, náboženských dějin Evropy a evropské vizuální kultury. Studijní program podává přehled vývoje těchto oblastí od nejstarších dob po současnost, výuka se ovšem soustřeďuje na ty aspekty evropských kulturních dějin, které mají aktuální relevanci a které se uplatňují i v budoucím směřování Evropy, Evropanů a jejich kultury. Z těchto důvodů je při studiu preferováno období tzv. dlouhého 19. století a 20. století, současně přitom zdůrazňujeme pluralitu a vzájemné obohacování kulturních, společenských, uměleckých a duchovních forem v dějinách i současnosti.


Studium není založeno na pasivním memorování faktografie, napříč jednotlivými obory dosahující encyklopedické šíře. Směřuje ke schopnosti aktivního vyhledávání pramenů a informací, k jejich relevantním analýzám a zhodnocení, přičemž je klíčový důraz na integraci různých badatelských přístupů a metod. Vedle historických věd se uplatňují rovněž teorie a metody společenských věd, religionistiky a dějin umění. Studijní plán kombinuje teoretické kurzy (včetně volitelných kurzů jiných pracovišť fakulty) se seminárními a praktickými metodami výuky, zohledňuje individuální zájmy a schopnosti každého studenta. Je koncipován tak, aby vyhověl jak těm absolventům, kteří se budou kulturním dějinám věnovat teoreticky (třeba i v navazujícím doktorském studiu), tak také těm, kteří budou směřovat do praxe ochrany a péče o kulturní dědictví.


Více informací najdete v rozhovoru „Se Zdeňkem Nešporem o novém programu Dějiny moderní evropské kultury“


Kontakty

Garant studijního programu: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Vedoucí studijního programu: prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (zodpovědný za organizační správu studijního programu)

Tajemnice: Bc. Kateřina Kovaříková (zodpovědná za administrativní správu studijního programu)


Další vyučující


Sociální sítě: Facebook DMEK


Vstoupit na web studijního programu Dějiny moderní evropské kultury


Akreditace

Text akreditace


Poslední změna: 21. listopad 2023 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám