Genderová studia

Genderová studia (prezenční a kombinovaná forma)

Činnost Katedry genderových studií FHS UK je určena v první řadě vysokoškolským studujícím, a to nejen studujícím Fakulty humanitních studií UK v Praze, ale prostřednictvím výběrových kurzů a jednorázových seminářů i studujícím ostatních fakult UK a studujícím na mimopražských univerzitách.


Magisterský obor genderových studií (GS) je ze své podstaty interdisciplinární a integruje dohromady humanitní i sociální vědy. Pečlivě poskládaná kombinace povinných i povinně volitelných kurzů programu GS i záměrná oborová pestrost pedagogického sboru katedry nabízí studujícím prostřednictvím genderové intersekcionální analýzy jedinečnou příležitost seznámit se během svého dvouletého studia s co největším množstvím relevantních společenských témat a odborných přístupů k nim.


V rámci magisterského programu genderových studií studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu a dalších různých aspektů genderu.


Program je specificky koncipován tak, aby studující tohoto oboru nabyli vědomí a znalost a prohlubovali chápání genderových konstrukcí a principů, a aby byli schopni komplexně a kriticky hodnotit roli, význam a důsledky těchto konstrukcí v celkové organizaci společnosti. V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika a otázka rovných příležitostí (nejen pro ženy a muže, ale i v kontextu věku, sociálního zázemí a postavení, různých druhů hendikepu, otázek etnicity, sexuality a dalších aspektů lidské identity) je ve vyspělých zemích považována za jeden ze základních kamenů vzdělání, o čemž svědčí například aktivity Evropské unie v této oblasti.


Cílem oboru je seznámit studující s genderovou analýzou v různých disciplínách, a tak je připravit na kariérní dráhu v široké oblasti profesionálních činností zahrnující uplatnění ve státní správě, sociální politice, sociální a zdravotní péči, v oblasti sociálně právní, poradenské a konzulační činnosti (ve veřejném i komerčním sektoru), ve vzdělávání a akademii.


Absolventi a absolventky již přes deset let fungujícího mgr. programu GS na FHS UK úspěšně nalezli uplatnění ve státních i nevládních organizacích, zejména v organizacích zabývajících se otázkami sociálními, otázkami rodiny, domácího a veřejného násilí, práv na rovné příležitosti, rozvoje občanské společnosti, udržitelného rozvoje, pracovního práva aj. Ve své práci, samostatné, týmové či řídící, v roli zprostředkovatelů řešení problémů, ve výzkumu, osvětě, v plánování, v uplatňování metod sociální změny, při mediaci, poradenské činnosti a v dalších oblastech jsou naši absolventi a absolventky oceňováni pro svou schopnost inspirovat se rozvinutou genderovou senzibilitou, provádět aplikovanou genderovou analýzu a uplatňovat genderovou diferencovanost přístupů.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí Katedry genderových studií: doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. Věra Sokolová, Ph.D.


Web: http://gender.fhs.cuni.cz/

E-mail:

Kontakty na Katedru genderových studií


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Studijní plán v prezenční formě, v kombinované formě


Poslední změna: 18. červen 2019 11:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám