Evropské kulturní a duchovní dějiny

Evropské kulturní a duchovní dějiny (prezenční forma)

Kultura ve své pluralitě a její historická, teoretická i emocionální reflexe jsou významným, možná úplně nejdůležitějším specifikem Evropy a evropské identity. Výjimečnost evropského kulturního dědictví a potřeba adekvátně mu porozumět a dále jej rozvíjet přitom výrazně roste v současné hodnotové relativizaci, krizi evropské identity i obavách z mezikulturních a mezináboženských střetů. Cílem studia Evropských kulturních a duchovních dějin je důkladné, kontextuální seznámení se základními skladebnými kameny evropské kultury v jejich historické dimenzi a významové prolnutí jednotlivých kulturních rámců, směřující k porozumění historické i současné evropské identitě a k jejímu kreativnímu (spolu)vytváření v budoucnosti.


Studium Evropských kulturních dějin na FHS UK je založeno na paralelním výkladu čtyř skeletových čtyřsemestrálních kurzů, jejichž obsahem jsou (1.) duchovní a náboženské dějiny, (2.) dějiny literatury a slovesnosti, (3.) dějiny výtvarných umění a (4.) dějiny vzdělanosti; ve všech případech je přitom kladen důraz na obsahovou i reflexivní pluralitu dějin, stejně jako na různé okrajové či vůči „evropskému mainstreamu“ paralelní kulturní a duchovní tradice. Prostřednictvím této syntézy, která je dále kultivována v seminářích a nepovinných kurzech, dochází k porozumění evropské identitě a jejímu historickému vývoji. Další významné skladebné kameny kýženého porozumění – jmenovitě dějiny myšlení či hudby, stejně jako prohloubení výkladu skeletových přednášek – jsou předmětem nepovinných kursů a/nebo si je studenti volí z nabídky jiných kateder FHS UK.


Studium není založeno na pasivním memorování faktografie, napříč jednotlivými obory dosahující encyklopedické šíře. Cílem je schopnost vyhledávání informací a metodologicky i kontextuálně relevantní práce s nimi, kultivovaná rovněž prostřednictvím aktivní účasti v seminářích a během přípravy diplomní práce. Právě dlouhodobý vlastní výzkum pramenného materiálu (písemné, ústní i ikonografické povahy) pod vedením zkušených vyučujících je nejvýznamnějším „učebním nástrojem“ pro porozumění specifickým rysům evropské kultury a identity a jejich další rozvoj. Praktické aplikace historického poznání a jejich konkrétní lokálně či dobově podmíněná specifika jsou dále tříbeny prostřednictvím výjezdového semináře, vedeného obvykle několika vyučujícími a směřujícího k přímému seznámení s kulturním dědictvím a jeho využíváním v různých evropských zemích; výjezdový i další semináře přitom rovněž prohlubují týmovou spolupráci studentů a jejich schopnost formulovat a komunikovat vlastní poznatky.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí Pracoviště oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny: doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. / prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Web: http://ekdd.fhs.cuni.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/FHS.EKDD/

Kontakty na Pracoviště oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu

Text akreditace

Studijní plán


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám