Archiv aktualit

Queen Jadwiga Fund - Jagiellonian University in Kraków


Jagiellonian University in Kraków, Poland, would like to announce launching of application call for the scholarships from the Queen Jadwiga Fund. The aim of the Fund is to aid scholars and PhD students from Central-Eastern Europe, former Soviet Union and the Balkan area, who plan to conduct their research in Kraków.


One-month research stay of a recipient of the scholarship can be realized during the period between October 2019 and June 2020 (in justified cases, research stay can be extended).


The scholarship value is 1500 PLN. The recipients are provided with accommodation in a student dormitory and basic healtcare during thair stay.


The documents should have been submitted to the Competency Development Office of the Jagiellonian University (ul. Gołębia 24, pok. 16, 31-007 Kraków, Poland) by June 15, 2019.


Full information in English and Polish, the Queen Jadwiga Fund Rules, as well as models of documents are provided on the website.


Stipendijní pobyty na Universität Hamburg


Univerzita Hamburk ve spolupráci s Nadací Hermanna a Else Schnabel nabízí 6 míst na stipendijní pobyty v zimním semestru ak. roku 2019/20 (14. 10. 2019 - 1. 2. 2020) pro studenty vyšších ročníků a doktorandy. Stipendium ve výši 850 EUR/měsíc je udělováno na dobu 4 měsíců.


V případě Vašeho zájmu o stipendium je třeba doručit na zahraniční oddělení FHS do 11. 6. 2019 (11:00) všechny náležité podklady k přihlášce uvedené v tomto dokumentu.


Internships at ILO


We would like to inform you that the International Labour Organization (ILO) has new interesting internship opportunities. The ILO is the United Nations agency devoted to advancing opportunities for women and men to obtain decent and productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity. Its main aims are to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue in handling work-related issues. The ILO is the only “tripartite” United Nations agency in that it brings together representatives of governments, employers and workers to jointly shape policies and programmes. The ILO is the global body responsible for drawing up and overseeing international labour standards. Working with its 186 member States, the ILO seeks to ensure that labour standards are respected in practice as well as principle.


Students interested in this international and rewarding learning opportunity are invited to consult our new roster of generic and specific internship profiles. The roster is the ILO’s online recruitment platform. These profiles are currently posted on the ILO website (in English, French and Spanish) and can be found here. For the May 2019 roster, 48 Internship Programme Profiles have been published. Applications will be received 1st May 2019 to 10th May 2019 (23:59 Geneva time).


Once a candidate has applied, his/her profile will be available for review by all the ILO departments.


The students must:

 • Be enrolled in the final year of a master’s programme, or in a higher degree programme as may be required for specific internships, in a recognized university, school, similar institution or related vocational programme, in areas relevant to the work of the Office, or have completed such programme in the year preceding the application;

 • Have working knowledge (both oral and written) of at least one of the ILO’s working languages: English, French and Spanish; and

 • Ability to adapt to an international, multicultural, multilingual environment, have good communication skills and be able to work in a team.


Thank you for contacting us at the following address .


Stáž u OBSE ve Vídni


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stáž pro úsek OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) ve Vídni v termínu od 2. září do 20. prosince 2019.


Více informací ke stáži naleznete zde.


Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů, nominace budou předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR.


Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK donesou:

 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce

 • motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana)

 • písemné doporučení vyučujícího z FHS


Uzávěrka přihlášek: 13. 5. 2019, 12:00.


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia. Preferováni jsou studenti magisterského studia. Stáž je možné finacovat z prostředků programu Erasmus+.


Zájemci o praktické stáže v rámci programu Erasmus v ak. roce 2019/2020 mohou požadované dokumenty odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách zahraničního oddělení. Žádosti o stáž budou posuzovány jednotlivě s ohledem na nastavené priority programu Erasmus+ do vyčerpání finančních prostředků. Více informací k praktickým stážím a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Fakultní soutěž na podporu pobytů v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří na rok 2019 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka žádostí na zahraničním oddělení: 16. 5. 2019, 12:00.


USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Mexiko, Francie, Brazílie - meziuniverzitní dohody


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, JAR, Mexiku, Francii a Brazílii v letním semestru 2019/20.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK je 2. 5. 2019, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete k Austrálii, Novému Zélandu a Japonsku v tomto dokuemntu, k ostatním zemím zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Krátkodobá stipendia DAAD


DAAD vyhlašuje uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia.


Jarní uzávěrka 30. 4. 2019 se týká stipendijních programů:

„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce“ – tzv. „Kurzstipendien“

„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)


Uzávěrka 30. dubna 2019 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2019 do května roku 2020.


Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu DAAD v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, a zde.


Stipendium pro doktorandy na University of Alberta


University of Alberta nabízí stipendia pro doktorandy v oborech Humanities, Social Sciences a Fine Arts na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, Faculty of Arts.


Jedná se o pobyt v ak. roce 2019/2020 a nabídka platí pouze pro občany ČR.


Termín uzávěrky přihlášek je 24. 4. Více informací naléznete na webových stránkách: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic


Nabídka stipendijního pobytu v Japonsku


Mizuta Scholarship Program na Josai University v Japonsku nabízí stipendia na studium v délce 1 roku. Od studentů se očekává zájem o Japonsko a japonský jazyk.


Jedná se o pobyt určený pro studenty bakalářského studia. Program začíná v září a studenti si volí (podle oboru) jeden z univerzitních kampusů. Uzávěrka přihlášek je 18.dubna, podmínkou je odsouhlasení účasti studenta ze strany fakulty.


Pokud máte o nabídku zájem, kontaktujte prosím zahraniční oddělení FHS.


Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu. Zde je k dispozici formulář přihlášky.


SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Podmínky stipendijního programu:

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření

 • Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být prodlouženo o další rok

 • Během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

 • Student musí být zapsán do denní formy studia

 • Celkem budou přidělena 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících stipendií

 • Realizace pobytu je možná v rámci akademického roku 2019/2020


Požadované dokumenty (vše odevzdáte na zahraničním oddělení v angličtině - v tištěné podobě i v PDF formátu):

 • Přihláška

 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • Projekt práce obsahující základní teze

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Seznam plánovaných aktivit po dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení udělení stipendia ve 2. roce)

 • Při výjezdu je nutné dodat oficiální akceptační dopis ze zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium)

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 30. 3. 2019 (12:00).


Výběrové řízení: Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne předběžný výběr. Konečný výběr provede Tokyo Foundation.


Více informací naleznete na stránkách RUK


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvky z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka: 18. 3. 2019, 12:00.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.


Stipendijní pobyty v roce 2019/2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrové řízení na jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy:

 • Frankfurt/Main - 2 místa semestrální – 300 EUR měsíčně

 • Leipzig - 1 místo semestrální (ZS) – 400 EUR měsíčně

 • Heidelberg - 1 místo roční nebo 2 semestrální – 500 EUR měsíčně (určeno přednostně pro studenty bakalářského a magisterského studia, v ojedinělých případech i pro doktorandy – pouze s předběžným příslibem pedagoga z Univerzity Heidelberg)

 • Saarbrücken - 2 stipendia pro studenty (LS) – 750 EUR měsíčně – celkem 2250 EUR - na max. 3 měsíce; 2 stipendia pro doktorandy (LS) – 1000 EUR měsíčně (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce)

 • Basel - 2 místa semestrální – 1500 CHF měsíčně


Bližší informace a seznam požadovaných dokumentů naleznete v tomto dokumentu.


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno). Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK 18. 3. 2019, 12:00.


Podpora internacionalizace na UK


Cílem podpory internacionalizace je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK, a to od 1. do 28. února 2019.


Upozornění: V pátek 15. 2. od 8 do 8:30 hodin bude modul Interní soutěže mimo provoz. Důvodem odstávky je pravidelný upgrade.


Více informací naleznete zde a v Opatření rektora 35/2018. Případné otázky prosím směřujte na tento e-mail: internacionalizace@cuni.cz.


Erasmus+ studijní pobyty


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje hlavní výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/20. Podrobnější informace, podmínky, i seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK je 20. 2. 2019, 12:00.


Informační schůzka proběhla 30. 1. 2019, prezentace je k dispozici zde.


Měsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2019 (červen - září)


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrové řízení na měsíční jazykové kurzy na německých univerzitách.


 • Bamberg: kurz v termínu 3.-28.8.2019

 • HU Berlin: kurz German in the City v termínu 17.6.-12.7.2019

 • Bonn: kurz v termínu 5.-27.8. 2019

 • Heidelberg: kurz v termínu 1.-28.8.2019

 • Saarbrücken: 2.-27.9.2019

 • Giessen: kurz v termínu 29.8.-27.9.2019

 • Dresden: kurzy v termínu 17.6. – 12.7.2019 nebo 15.7. - 9.8.2019 nebo 2.9. – 27.9. 2019


Požadované materiály:

1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

2. motivační dopis v němčině

3. strukturovaný životopis v němčině

4. souhlas se zpracováním osobních údajů


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK 25. 2. 2019, 12:00. Více informací k jazykovým kurzům naleznete zde a zde.


Stipendia ke studiu v Číně


Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 62 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.


Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).


Bližší informace jsou k dispozici zde.


Uzávěrka přihlášek na MŠMT je 15.2.2019 v 15:00.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/20


Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky již uchazeči měli navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


Rozpis kvót

Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:

3. 12. 2018 Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

17. 12. 2018 Itálie, Řecko

4. 2. 2019 Slovensko


Bližší informace (včetně uzávěrek) o výjezdech v rámci výběrových řízení naleznete zde.


Stipendia francouzské vlády pro doktorandy


Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium na:


 • doktorát pod dvojím vedením (cotutelle) s francouzskou univerzitou (více informací zde)

 • 1-3 měsíční stáž ve francouzské výzkumné laboratoři, a to ve všech vědních oborech (více informací zde)


Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019. Další informace naleznete také na stránkách IFP.


Nabídka stipendií do Německa (ČNFB)


Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země.


Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete zde. S případnými dotazy se obracejte na pana Martina Hudce ( ).


Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.


Polský stipendijní program Sieci Ziem Zachodnich i Północnych


Centrum „Pamięć i Przyszłość” (Paměť a budoucnost) ve Vratislavi vyhlašuje stipendijní program Sieci Ziem Zachodnich i Północnych (Síť „Znovuzískaného území“) pro mladé badatele.


Stipendium ve výši 5400 PLN je určeno osobám, které vedou v zahraničí výzkum týkající se minulosti nebo současnosti území, jež byla připojena k Polsku v roce 1945. Cílem pobytu stipendisty v jednom z měst sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych je umožnit využití pramenů z archivů v Opolí, Olštýně, Štětíně, Vratislavi a Poznani, a zároveň se seznámit se stavem výzkumu této oblasti v Polsku.


Podrobné informace naleznete zde a v tomto stipendijním řádu.


Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 1. 2019. Přihláška se odesílá na emailovou adresu .


Erasmus+ Traineeship - Europe Direct Information Reims Grand Est, France


The EDIC Champagne-Ardenne is an information centre specialised in European issues, we aim to distribute information about the European Union (EU), its policies and European mobility programmes for young people as well as the organisations that part take. We are part of a network of 54 centres in France, and 500 across Europe, which act as an interface between the EU and its citizens at local level.


Main tasks of the intern:

 • To contribute to the organisation of information campaigns about the EU: « Ambassadeurs européens, l’Europe à l’Ecole », « Le mois de l’Europe en Grand Est »… (general tasks involve assisting with general office tasks, logistical support, communication with partners, engaging with teams of European youngsters, communications, and project reporting)

 • Create written content about the EU for online and offline communications (amongst some web, e-Newsletter, social network, and brochures)

 • Participation to information sessions and workshop about European mobility programmes for young people


Information sheet


Jan Patočka Fellowships 2019/20


The Jan Patočka Fellowship Program aims to foster research inspired by Jan Patočka’s work and legacy and committed to all fields of his intellectual endeavors. It enables Czech researchers to work on a project of their own choice. The fellowship is open to all academic disciplines in the Humanities and Social Sciences. Research proposals related to one of the Institute’s main research fields are especially encouraged. The stipend for Junior Visiting Fellows is 2.000 EUR/month


Eligibility - Candidates for the Jan Patočka Junior Visiting Fellowship:

 • must be Czech citizens

 • must currently pursue a doctoral degree or have recently obtained a PhD in any discipline in the humanities or social sciences

 • must not be older than 35 years


Application - Applications must be submitted via the online application form and should include:

 • a concise research proposal in English (max. 8,000 characters incl. spaces) outlining

 • the academic problem(s) addressed

 • a critical consideration of current relevant literature

 • the research goals and expected results

 • a work and time schedule (if the duration of the project exceeds the six-month term at the IWM, please indicate which part will be completed during the fellowship)

 • a curriculum vitae

 • a list of publications

 • two letters of recommendation by scholars familiar with the applicant’s academic work


Application Deadline: January 11, 2019


Further Details and Online Application are available on this website and in this document.


European Politics and Migration: Actors, Discourses, Practices


A student conference on the topics of European Politics and Migration: Actors, Discourses, Practices will take place on Friday, 8 February 2019. We aim to reach an audience of MA and PhD students conducting research related to migration in Europe. Thereby, we hope to bring together students from different nationalities, universities and backgrounds to share their research and discuss on this topic.


Abstract submission deadline: 21. 12. 2018


More information


Fakultní soutěž na podporu studijních pobytů v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 1. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří na rok 2019 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka žádostí na zahraničním oddělení: 19. 12. 2018, 12:00.


Semináře o studiu v zahraničí - IPSC


Bližší informace a harmonogram všech seminářů v zimním semestru najdete zde.


Stipendia na roční studijní pobyty v Bavorsku


Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018.


Bližší informace jsou k dispozici zde, nebo na webových stránkách.


Stáže Erasmus+


Rádi byste vyrazili do zahraničí, ale lákají Vás jiné možnosti výjezdu než studijní pobyty? Chtěli byste získat praktické zkušenosti v oboru a aplikovat tak teoretické znalosti získané během studia na FHS?


Zahraniční oddělení pořádá informační schůzku pro zájemce o praktické stáže Erasmus+, kde se mimo jiné dozvíte bližší informace o programu jako takovém, možnostech výjezdů, nebo o požadavcích výběrového řízení. Schůzka proběhne 28. 11. 2018 od 17 hodin v učebně 6022 v Jinonicích.


Událost naleznete také na Facebooku.


Budeme se těšit na Vaši účast!


Studium islandštiny


Stipendijní nabídka islandského ministerstva školství, vědy a kultury poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na University of Iceland.


Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2019/2020) k dispozici asi 15 stipendií. Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden rok studia a mají základní znalost islandštiny.


Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2018 (na akademický rok 2019/2020).


Podrobné informace najdete na webových stránkách DZS.


Letní kursy německého jazyka přes DAAD


Termín odevzdání přihlášky na stipendium umožňující účast na letním kursu se blíží, přihlášky (pouze v NJ) přijímá AIA do 1. 12. 2018.


Kursy jsou pro studenty a studentky už od 2. ročníku, stipendium činí 950 Eur, kritéria pro výběrového řízení jsou zatímní studijní výsledky, přesvědčivý motivační dopis s ohledem na studijní obor a znalosti německého jazyka (minimální úroveň A2).


Další podrobnosti, seznam dokumentů, odkaz na portál DAAD, na „Návrh na vyslání“ atd. naleznete zde.


Mezinárodní smlouvy - Izrael


Nabídky studentských stipendií vypisovaných na základě na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na akademický rok 2019/2020:


 • 5 stipendií v délce 8 měsíců určených k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách v akademickém roce 2019/2020;

 • 6 stipendií v délce 3 týdnů k absolvování letních jazykových kurzů (ULPAN) v roce 2019.


O stipendium se mohou ucházet studenti a studentky navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice všech studijních oborů, případně absolventi a absolventky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice. Parametry stipendijního programu rovněž neumožňují studium, jehož součástí by byla i pracovní praxe.


Požaduje se znalost anglického jazyka, případně též s ohledem na oborové zaměření či jazyk výuky v konkrétním programu izraelské vysoké školy i znalost hebrejského jazyka.


Uzávěrka přihlášek na AIA je již 22. listopadu 2018 ve 12:00 hodin.


Detaily nabídky najdete zde.


Měsíční stipendijní pobyt na Universität Wien


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce s Universität Wien.


Na měsíční výzkumný pobyt se stipendiem ve výši 1.000 EUR, který lze uskutečnit v od poloviny února do prosince 2019, se mohou hlásit doktorandi či post-doc pracovníci. Zájemci si svůj výzkumný pobyt předem dojednávají s akademickým partnerem (academic supervisor).


Požadované dokumenty:

 • přihláška

 • životopis

 • seznam publikací

 • stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu

 • podrobný popis výzkumného projektu a jeho cíle

 • doporučující dopis z UK (školitele)

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)

 • studijní průměr z předešlého studia


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 19. 11. 2018, 12:00.


Podrobnosti naleznou uchazeči v tomto informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem a zde.


Měsíční stipendijní výzkumný pobyt na Universität zu Köln


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají doktorští studenti FHS UK možnost získat stipendium ve výši 1000 EUR na měsíční výzkumný pobyt na partnerské Universität zu Köln.


Výběrové řízení je vyhlášeno jak pro rok 2018, tak 2019. V případě žádostí o stipendia, která účetně náleží do roku 2018, by měl být nástup formálně uskutečněn již koncem prosince, ale fakticky lze přijet začátkem ledna 2019. Pro rok 2019 se jedná o období únor - prosinec 2019.


Požadované dokumenty:


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS je na obě období 19. 11. 2018, 12:00.


Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v Hamburku (PhD)


Univerzita Hamburk nabízí 6 míst na jednoměsíční stipendijní výzkumné pobyty v období únor - prosinec 2019. Výše stipendia je 1200 EUR/měsíc (54 EUR/den), pobyty mohou být i kratší, v tom případě se vypočítá poměrná částka odvozená od denní sazby.


V případě Vašeho zájmu o stipendium je třeba osobně doručit na zahraniční oddělení FHS do 12. 11. 2018 (12:00) následující dokumenty:


Kucera Scholarship (USA)


Vyhlašujeme uzávěrku výběrového řízení na stipendijní studijní pobyty na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2019/2020 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravu v kampusu a univerzitní pojištění (k dispozici jsou dvě semestrální místa).


Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate.


Dokumenty k výběrovému řízení (vše v angličtině):

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis, konkrétní studijní plán (výběr kurzů)

 • doporučující dopis z katedry

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (v ČJ nebo AJ)

 • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

 • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2

 • kopii pasu


Uzávěrka přihlášek je 9.11.2018 (12:00).


Bližší informace o University of St. Thomas najdete zde, přehled programů undergraduate zde a katalog kurzů zde.


USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, JAR, Mexiko, Francie, Brazílie - meziuniverzitní dohody


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, JAR, Mexiku, Francii a Brazílii v akademickém roce 2019/20.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK je 9. 11. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete k Austrálii, Novému Zélandu a JAR v tomto dokumentu, k ostatním zemím zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Podpora internacionalizace na UK


Cílem podpory internacionalizace je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK, a to od 1. října do 31. října 2018.


Více informací naleznete zde a v Opatření rektora 35/2018. Případné otázky prosím směřujte na tento e-mail: .


Krátkodobá výzkumná stipendia AKTION


AKTION ČR - Rakousko nabízí semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia. Žádosti na letní semestr 18/19 je možné podat do 31. 10. 2018.


Měsíční stipendium ve výši 1.050 EUR/měsíc je určeno studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.


Formulář žádosti o stipendium je k dispozici zde.


Detailní informace pro uchazeče s postupem, jak se o stipendium ucházet naleznete zde.


External and internal challenges to European integration: Interpreting security in the times of crisis - workshop


22-24 November 2018

Krakow, Jagiellonian University, Institute of European Studies


The last decade has brought the European Union into the state of existential crisis, stimulated by highly polarized relations between and within the EU institutions and the Member States. Indeed, with proliferation of challenges such as the “migration crisis”, Brexit, or re-emergence of radical nationalism, populism, and euroscepticism, the EU’s political climate has become increasingly contentious, hindering some of the key areas of European integration.


In this workshop, building on critical perspective we aim to discuss how different notions and interpretations of security intertwine in discourses on internal, external and transversal challenges to European integration.


Deadline: 15th October 2018, for more information, click here.


Applications should consist of:

 • a completed application form

 • a motivation letter

 • one or two references (including at least one from your supervisor)

 • a brief CV


We can accept applications from current postgraduates at our member institutions. Any queries to


Erasmus+ studijní pobyty

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na letní semestr 2018/19. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 25. 9. 2018, 12:00.


Informační schůzka o Erasmu se konala 12.9. Prezentace z informační schůzky je ke stažení zde.

Stipendijní pobyty pro doktorandy na Universität Hamburg


Univerzita Hamburk ve spolupráci s Nadací Hermanna a Else Schnabel nabízí 9 míst na stipendijní pobyty v letním semestru ak. roku 2018/19 (1.4. - 31.7.2019). Stipendium ve výši 800 EUR/měsíc je udělováno na dobu 4 měsíců a je určeno na vědecký/výzkumný pobyt např. za účelem práce na disertaci. Vybraní kandidáti nebudou mít na zahraniční univerzitě status studenta, ale budou vedeni jako researchers.


V případě Vašeho zájmu o stipendium je třeba doručit na zahraniční oddělení FHS do 24. 9. 2018 (12:00) následující dokumenty:


 • motivační dopis v němčině

 • předběžný studijní plán (seznam kurzů Universität Hamburg)

 • potvrzení o dobré znalosti němčiny (minimálně B1)*

 • CV v němčině či angličtině

 • přehled studijních výsledků s anglickým či německým překladem (za studium na FHS může vystavit zahraniční oddělení)

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, Diploma Supplement

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či angličtině

 • akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga

 • vyplněnou přihlášku


* Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 3. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS je 10. 9. 2018 (12:00).


Stipendijní pobyty v německém parlamentu (Berlín)


Chtěli byste pracovat v německém parlamentu?


Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína. IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé ženy a muže, zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země. Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během třináctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu. Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.


Předpoklady:

✔české státní občanství ✔ukončené vysokoškolské studium ✔velice dobré znalosti německého jazyka ✔znalosti německé politiky, společnosti a dějin ✔věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu


Uzávěrka je 31.8.2018.


Více informací naleznete zde.


Stipendijní pobyty pro doktorandy v Hamburku


Univerzita Hamburg nabízí 4 jednoměsíční stipendijní pobyty pro doktorandy nebo akademické pracovníky Univerzity Karlovy na zimní semestr 2018/2019. Nástup u těchto pobytů je možný v období říjen-prosinec 2018.


Výše stipendia pro doktorandy – 1200 EUR na měsíc (54 EUR na den), pro akademiky – 1400 EUR na měsíc (70 EUR na den). Stipendia mohou být i kratší než měsíc, v tomto případě se stipendium odvíjí od denní sazby.


Požadované přílohy:


 • vyplněná žádost - Academic Visitor Application (pro doktorandy i akademiky)

 • strukturovaný životopis (jen u doktorandů)

 • předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga (u akademiků zvací dopis)

 • podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 3. 9. 2018, 12:00.


Stipendijní pobyt v Mexiku na základě mezinárodních smluv v ak. roce 2019/20


Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních oborech a institucích uvedených na této webové stránce.


Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


 • Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

 • Výpis zkoušek (na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS)

 • Motivační dopis (ČJ)

 • Životopis (ČJ)

 • Potvrzení o úrovni znalosti ŠJ


Termíny uzávěrky na zahraničním oddělení FHS je 27.8.2018, 12:00.


Bližší informace naleznete v tomto dokumentu.


Meziuniverzitní dohody Rusko


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na Lomonosov Moscow State University v letním semestru 2018/19.


Seznam požadovaných dokumentů (v AJ nebo v RJ):


 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)


Pokud jsou požadovány partnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Uzávěrka pro podávání přihlášek: 27.8. 2018 (12:00)


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2019/20


Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.


Hlásit se lze na:

 • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

 • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

 • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.


Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.


Více informací naleznete na webových stránkách a zde.


Kontakt na jednu z absolventek Vám rádi předáme na požádání.


Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018


Stipendijní pobyty ve Španělsku pro doktorandy


Nadace Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste poskytne celkem 10 stipendií podporujících výzkum v oblasti evropské integrace pod názvem Becas Europeas de

Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Marcelino Oreja. Stipendia jsou určena pro doktorandy zabývající se tématikou evropské integrace, kteří jsou již ve stadiu přípravy svých doktorandských prací, ucházet se mohou doktorandi z vhodných společenskovědních oborů (např. historie, politologie, právo, ekonomie apod.) ze zemí Evropské unie a řady dalších zemí.


Rámcové téma, jímž by se měli stipendisté zabývat, zní La modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos. Nutnou podmínkou je znalost španělštiny nebo angličtiny minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.


Výše stipendia činí 2500 EUR a lze je využít k financování nákladů spojených se studiem a výzkumem, včetně podpory mobility. Uzávěrka přihlášek, které se zasílají elektronickou cestou na , je 22. srpna 2018.


Podrobnější informace jsou k dispozici zde.


Roční stipendijní pobyt na University of Passau


Since 2009 the University of Passau provides the University of Passau Education for Democracy Scholarship that is addressed to students from Eastern Europe and the Caucasus region (Bachelor & Master).


Scholarship holders are enabled to study two semesters in Passau. They get the chance to improve their academic education, to develop their personality and to acquire leadership skills necessary to become future leaders in their home countries.


The scholarship includes financial support of 720€ per month for two semesters.


The deadline for applications for the scholarship starting in winter term 2018 is 30 July 2018.


Further information with respect to the scholarship and the application process may be found here (in German).


IEG Doctoral FellowshipsThe Leibniz Institute of European History (IEG) awards 8–10 fellowships for international doctoral students in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines.


The IEG funds PhD projects on European history from the early modern period until 1989/90. We are particularly interested in projects

• with a comparative or cross-border approach,

• on European history in its relation to the wider world, or

• on topics of intellectual and religious history.


The IEG Fellowships provide a unique opportunity for doctoral students to pursue their individual PhD project while living and working for 6–12 months at the Institute in Mainz. The monthly stipend is € 1,350.


We expect proficiency in English and a sufficient command of German to participate in discussions at the Institute.


The application details are described in this document. More information can be found on this website.


The IEG has two deadlines each year for the fellowships: February 15 and August 15. The next deadline for applications is August 15, 2018 (for Fellowships beginning in March 2019 or later).


ASEF Young Leaders Summit - Brussels


When and where?

15-19 October 2018 Brussels, Belgium


For whom?

Young professionals and students between 18-30 years

Strong command on English (verbal and written)


Costs

No registration or participation fee for the selected participants. Accommodation, meals and travel subsidy will be provided.


The ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS) is the go-to place for young people willing to un-learn, re-learn and learn new concepts, strategies and actions on how to create sustainable impact in society.


ASEFYLS is an experiential platform for Asian and European students and young professionals that adapts a 360° approach on leadership development. ASEFYLS recognises that leadership takes place across all spectrum in society: at home, in lecture halls, in board rooms, within the community as well as from the streets up to the political arena. Leadership is for those who are determined to take a leap by asking questions, thinking critically, action-planning and collaborating.


ASEFYLS takes place alongside the Asia-Europe Meeting (ASEM) Summits, where Heads of States from the 51 ASEM partner countries, the EU and the ASEAN Secretariat meet to discuss the status and future of Asia-Europe relations.


More information to be found here.


Česko-německý tandemový kurz


Kde? Pernink (česko-německé pomezí), Karlovarský kraj

Kdy? 20. - 31. 8. 2018


GFPS pořádá od roku 2007 pravidelný letní česko-německý jazykový tandemový kurz, který se zaměřuje na přímý a intenzivní kontakt s rodilými mluvčími v přirozeném a přátelském prostředí. Tandemová metoda spočívá v tom, že se kurzu každoročně účastní deset studentů z každé z obou participujících zemí a po dobu dvou týdnů společně zlepšují své jazykové dovednosti. Těžiště kurzu je tak především osvojování si cizího jazyka prostřednictvím vzájemného soužití.


Tandemový kurz je finančně většinově podporován Česko-německým fondem budoucnosti. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu, do Perninku lze však snadno dojet vlakem či autobusem. V ceně jsou zahrnuty:

 • jazyková výuka vedená profesionálními lektory, učební materiály

 • ubytování

 • celodenní strava (některé z pokrmů připravujeme společně v chatě)

 • dva celodenní výlety (jeden v ČR, jeden do Německa)

 • volnočasové aktivity

 • certifikát o účasti na kurzu


Více informací je k dispozici na této webové stránce a v tomto dokumentu.


Uzávěrka přihlášek: 25. 6. 2018


Nabídka stáže - International Labour Organization


We would like to inform you that the International Labour Organization (ILO) has new interesting internship opportunities. The ILO is the United Nations agency devoted to advancing opportunities for women and men to obtain decent and productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity. Its main aims are to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue in handling work-related issues. The ILO is the only “tripartite” United Nations agency, in that it brings together representatives of governments, employers and workers to jointly shape policies and programmes. The ILO is the global body responsible for drawing up and overseeing international labour standards. Working with its 181 member States, the ILO seeks to ensure that labour standards are respected in practice as well as principle.


Individuals interested in an international and rewarding learning opportunity are invited to consult our new roster of generic and specific internship profiles. The roster is the ILO’s online recruitment platform. These profiles are currently posted on the ILO website (in English, French and Spanish) and can be found here. For the January 2018 roster, 50 Internship Programme profiles have been published. Applications will be received from the 4th of June 2018 to 14th of June 2018 (23:59 Geneva time).


Once a candidate has applied, his/her profile will be available for review by all ILO departments.


Note that candidates should fulfill the following minimum criteria:

 • Be enrolled in the final year of a master’s programme, or in a higher degree programme as may be required for specific internships, in a recognized university, school, similar institution or related vocational programme, in areas relevant to the work of the Office, or have completed such programme in the year preceding the application

 • Have working knowledge (both oral and written) of at least one of the ILO’s working languages: English, French and Spanish

 • Ability to adapt to an international, multicultural, multilingual environment, have good communication skills and be able to work in a team.


Thank you for contacting us at the following address .


Stipendia a finanční podpora poskytované sítí Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global (EEGA)


Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global (EEGA) je síť osmi vysokých škol a jiných institucí v Lipsku, Halle a Jeně založená roku 2016, zabývající se problematikou

(široce definované) východní Evropy v globálních souvislostech se zaměřením např. na otázky migrace, ekonomického vývoje, politické integrace, vývoje kultury aj. Poskytuje stipendia a jinou finanční podporu, které mohou využívat jak jednotlivci (postdoktorandi nebo doktorandi) ke svým studijním a výzkumným pobytům, tak různé instituce pro pořádání konferencí, seminářů apod.


Nejbližší termín uzávěrky přijímání žádostí je ve všech případech 1. června 2018.


Všechny žádosti se musejí vztahovat k tématice, kterou se EEGA zabývá.


Kontakt a bližší informace

Postgraduate-Grants

Postdoc Grants for Preparation of Funding Applications

Thematic Workshops and Conferences


Nabídka stipendijních studijních pobytů v rámci programu CEEPUS


Studenti se mohou hlásit na měsíční stipendijní pobyt na University of Vienna: Institut für Systematische Theologie und Ethik (Sozialethik), nebo na University of Wrocław (Institute of Political Science) v akademickém roce 2018/19 za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu diplomové/disertační práce.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS je 5.6.2018 pro výjezdy v zimním semestru a 15.10.2018 pro výjezdy v letním semestru


Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde a o programu CEEPUS zde.


S případnými dotazy se obracejte na (zahraniční oddělení)


Posunutí uzávěrky pro pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu (meziuniverzitní dohody)


Zahraniční oddělení FHS UK prodlužuje uzávěrku pro podávání přihlášek na pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu na 9. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


USA, Kanada, Mexiko, Francie, Brazílie - Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 9. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Helsinki Summer School - FUTURE OF WORK


27 August – 1 September 2018


FUTURE OF WORK: Reshaping the meaning of work in the future society


The time of lifelong careers in professions and fields of work requiring particular training and skills is over. Not only have professions and labour markets changed, but the very nature of work is changing, placing public finances and European welfare states under pressure. Ideas such as universal basic income are being explored and experimented. Technological change creates opportunities as well as risks in the form of platform jobs and the sharing economy.


The Europaeum Summer School 2018, hosted by the University of Helsinki, explores the changing nature of work and its effects to the life of an individual in the society. The students of the Summer School will explore the theme through four different approaches: the pressure on the welfare state, technological opportunities and risks, changing education systems and finally equalities and inequalities formed in the future. How will the welfare state be maintained with a narrowing tax base? What kind of ethical questions does the technological opportunities present? Will the education system adapt to these changes? Who will benefit and who will lose from the fragmented nature of work?


Europaeum Summer School will provide a comprehensive course on the future of work and the changes that individuals in societies will face. Students of the Summer School will study the theme in classes, workshops and discussions. Each student will choose their own approach and prepare a presentation by the end of the course.

The Europaeum Summer School is aimed at advanced graduate students from the universities within the Europaeum network. All local costs will be covered (apart from travel).


Application deadline 25th May


Please send your application to , not the Europaeum Office.


You can use the generic application form and include the usual set of documents, as specified on the form (CV, statement and one or two references).


The Role of Historians in Public Life: A Symposium


Evropské centrum North Carolina State University ve spolupráci s Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (FF UK) pořádají dne 8. 6. 2018 v Praze "The Role of Historians in Public Life: A Symposium".


The Role of Historians in Public Life symposium examines the diverse ways in which historians work to solve contemporary problems through research, public education, and activism. This day-long, international seminar brings together historians from a variety of organizations to exchange ideas on the application and relevance of historical thinking.


Více informací naleznete na webových stránkách, program je k dispozici zde.


Účast je zdarma, je však potřeba se zaregistrovat přes tento formulář.


Stáž v Českém centru Paříž


České centrum Paříž nabízí pracovní stáž pro studenty. Jedná se o práci zaměřenou na komunikace, PR a administrativu, při které je nutné ovládat francouzštinu na úrovni minimálně B1. Minimální doba stáže jsou tři měsíce. V současnosti vypisují výběrové řízení na dobu od září 2018.


České centrum Paříž se zaměřuje na prezentaci české kultury ve Francii, tedy oslovujeme zejména francouzské publikum. Stáž se tedy zaměřuje i na drobné tlumočení, archivaci, překlady a správu webu a sociálních sítí.


Stáže se můžete zúčastnit se stipendiem z programu Erasmus+ (praktické stáže)


Letáček je k dispozici zde.


Mobility Evropské dobrovolné služby v Německu


Evropská dobrovolná služba hledá v rámci programu Erasmus+ celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility v Německu od září 2018. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.Uzávěrky a podmínky přijetí se u každé organizace liší. Vše potřebné naleznete na výše uvedených odkazech.


Austrálie a Nový Zéland - Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 9. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: 15.5.2018, 12:00


Krátkodobá stipendia DAAD


DAAD vyhlašuje uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia.


Jarní uzávěrka 1.5.2018 se týká stipendijních programů:

„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“

„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)


Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.


Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na této adrese.


Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu DAAD v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, a zde.


SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Podmínky stipendijního programu:

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření

 • Délka pobytu může být v rozsahu 6 – 12 měsíců, na základě předložení roční závěrečné zprávy může být stipendium v opodstatněných případech prodlouženo až na tři roky

 • Během pobytu dokončí student dizertační práci nebo zpracuje její podstatnou část

 • Pobyt musí být realizován v rámci akademického roku 2018/2019, a to na některé z partnerských univerzit. Partnerstvím se myslí existence meziuniverzitní, příp. mezifakultní smlouvy, která explicitně umožňuje studentskou výměnu a stanovuje její podmínky

 • Student musí být zapsán do denní formy studia

 • Cekem bude přiděleno 2 – 5 stipendií ročně


Požadované dokumenty (vše v angličtině, v tištěné podobě i PDF formátu):

 • Přihláška

 • Životopis

 • Motivační dopis

 • Projekt

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Předběžný akceptační dopis ze zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 3.5.2018, 12:00


Výběrové řízení

Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne předběžný výběr. Konečný výběr provede Tokyo Foundation.


Více informací naleznete na stránkách RUK


Environmentální Summit WSEN 2018, Kjóto


WSEN (World Student Environmental Network) pořádá již 10. environmentální summit, který se bude konat v japonském Kjótu na Doshisha University od 26. do 30.8.2018. Společným tématem summitu je “Symbiosis of Culture and Nature”, jednotlivé workshopy se budou věnovat následujícím tématům: “Water Environment and Environmental Measures”, “Disaster: Measures and Resilience” a “Technology and Creation of Industry”.


Bližší informace naleznete zde, zde a zde.


Od účastníků se očekává vážný zájem o dané téma spolu s dobrou znalostí angličtiny.


Požadované dokumenty:


 • Motivační dopis (v ČJ)


Uzávěrka přihlášek: 16.4.2018


Výběrové řízení

Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne výběrové řízení. Za každou univerzitu se mohou zúčastnit maximálně 2 studenti.


LERU Letní škola pro PhD studenty na KU Leuven


LERU (League of European Research Universities) Doctoral Summer School se bude konat 9. – 13. července 2018 na KU Leuven. Tématem je "The Global Society - The Importance of Interdisciplinary Collaboration to Tackle Societal Challenges”. Informace o předešlých letních školách LERU si můžete prohlédnout zde.


Více informací najdete zde.


Zájemci nechť zašlou následující informace/dokumenty Adéle Jiroudkové (Odbor pro vědu a výzkum RUK) na


 • Své jméno

 • Studovaný obor

 • Název disertační práce nebo název specializace

 • Životopis

 • Motivační dopis


Uzávěrka přihlášek: 31.3. 2018


Účastnický poplatek je 500 Euro (pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Leuvenu) a je hrazen přijímající stranou. Náklady na cestovné a ubytování hradí vybranému studentovi RUK.


Výběrové řízení:

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. letní školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.


Stáž u OBSE ve Vídni


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stáž pro úsek OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) ve Vídni v termínu od 27. srpna do 21. prosince 2018.


Více informací ke stáži naleznete zde.


Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů, nominace budou předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR.


Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK donesou:


 • strukturovaný životopis

 • motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana)

 • doporučení vyučujícího z FHS (v ČJ, stačí formou emailu).


Uzávěrka přihlášek: 26. 3. 2018, 12:00.


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia. Preferováni jsou studenti vyšších ročníku (alespoň dokončující bakalářské studium). Stáž je možné finacovat z prostředků programu Erasmus+.


Zájemci o praktické stáže v rámci programu Erasmus v ak. roce 2018/2019 mohou požadované dokumenty odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách zahraničního oddělení. Žádosti o stáž budou posuzovány jednotlivě s ohledem na nastavené priority programu Erasmus+ do vyčerpání finančních prostředků. Více informací k praktickým stážím a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova vyhlašuje novou aktivitu - Podporu internacionalizace, v rámci níž je možné žádat o finanční podporu pro následující aktivity:


 • Zahraniční mobilitu studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy)

 • Organizaci letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky


Uzávěrka přihlášek pro žádosti v akademickém roce 2017/18 je 31. 3. 2018.


Formulář o žádost podpory zahraniční mobility studentů je k dispozici zde, formulář o žádost podpory na organizaci letních škol naleznete zde.


Podepsané a naskenované žádosti zasílejte na adresu . Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte tamtéž.


Kucera Scholarship na University of St. Thomas, Minnesota


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2018/2019 v rámci Kucera Scholarship.


Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravu v kampusu a univerzitní pojištění.


Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate. Pro studenty UK jsou k dispozici dvě semestrální místa/jedno roční místo.


K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:


 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis, konkrétní studijní plán (výběr kurzů)

 • doporučující dopis vyučujícího z FHS

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ) a celkový studijní průměr za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí zahr. oddělení)

 • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2

 • kopii pasu


Uzávěrka přihlášek: 14. 3. 2018, 12:00.


Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 14. 3. 2018, 12:00.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.


Stipendijní pobyty v roce 2018/2019 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrové řízení na jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy:


Univerzita:

Bayreuth - 2 místa semestrální

Frankfurt/Main - 2 místa semestrální

Leipzig - 1 místo semestrální (ZS)

Heidelberg - 1 místo roční nebo 2 semestrální

Saarbrücken - 2 místa semestrální (ZS)

Basel - 2 místa semestrální


Podklady k žádosti o stipendium:


 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech, za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v němčině nebo v angličtině (pro doktorandy)


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK 14. 3. 2018, 12:00.


Stipendia francouzské vlády pro doktorandy


Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium na:


 • doktorát pod dvojím vedením (“cotutelle“) s francouzskou univerzitou

 • 1-3 měsíční stáž ve francouzské výzkumné laboratoři, a to ve všech vědních oborech


Uzávěrka přihlášek je 16. března 2018. Bližší informace naleznete zde.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2018/2019


Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky již uchazeči měli navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


Rozpis kvót


Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


1. Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr      


Dalším požadovaným dokumentem je doklad o studijním průměru, který na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS.


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:


17. 10. 2017 Rusko

29. 11. 2017 Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

2. 1. 2017 Itálie

13. 2. 2018 Slovensko

20. 3. Řecko (12:00)


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory


Prezentace z červnového semináře je ke stažení zde


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


Meziuniverzitní dohody Izrael


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na Hebrew University of Jerusalem v zimním semestru 2018/19.


Seznam požadovaných dokumentů (v AJ):


 • životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis od vyučujícího FHS

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • doklad o jazykové způsobilosti dle aktuálních požadavků zahraniční univerzity

 • kopie pasu (možno dodat po oznámení výsledků výběrového řízení)

 • souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s přijetím (týká se doktorských studentů)


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Uzávěrka pro podávání přihlášek: 20. 2. 2018 (11:00)

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.Měsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2018 (červen - září)


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrové řízení na měsíční jazykové kurzy na německých univerzitách.


 • Bonn - 1 místo pro všechny obory (7. – 31. 8. 2018)

 • Heidelberg - 3 místa pro všechny obory (2. – 29. 8. 2018)

 • Saarbrücken - 3 místa pro všechny obory (3. – 29. 8. 2018 nebo 5. – 28. 9. 2018)

 • Giessen - 1 místo pro všechny obory (září 2018, přesný termín bude Giessenem upřesněn)

 • Dresden - 2 místa pro všechny obory (kurz v termínu 18. 6. – 13. 7. nebo 16. 7. - 10. 8. nebo 3. – 28. 9. 2018). TU Dresden dosud definitivně nepotvrdila nabídku stipendií. V případě zájmu o tento kurz by si měli studenti vybrat tedy ještě jiný kurz jako alternativu.

 • HU-Berlin - 1 místo Germanistika, případně jiné obory (kurz Deutsch Erleben, 18. 6. – 13. 7. 2018)


Požadované materiály:


1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz


2. motivační dopis v němčině


3. strukturovaný životopis v němčině


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK 20. 2. 2018, 11:00. Více informací k jazykovým kurzům naleznete zde a zde.


Stipendijní pobyty pro doktorandy na Universität Hamburg


Partnerská Univerzita Hamburk ve spolupráci s Nadací Hermanna a Else Schnabel nabízí 4 místa na stipendijní pobyty v letním semestru ak. roku 2017/18. Stipendium ve výši 800 EUR/měsíc je udělováno na dobu 4 měsíců a je určeno na vědecký/výzkumný pobyt např. za účelem práce na disertaci. Pobyt je možné zahájit v polovině dubna, popřípadě v květnu nebo v červnu. Vybraní kandidáti nebudou mít na zahraniční univerzitě status studenta, ale budou vedeni jakožto researchers.


V případě Vašeho zájmu o stipendium je třeba doručit na zahraniční oddělení FHS do 27. 2. 2018 (11:00) následující dokumenty:


 • motivační dopis v němčině či angličtině

 • CV v němčině či angličtině

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma Supplement

 • doporučující dopis školitele v němčině či angličtině

 • akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg

 • vyplněný formulář přihlášky


Erasmus+ studijní pobyty


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/19. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK:


21. 2. 2018, 12:00.Prezentace z informační schůzky je ke stažení zde.


Meziuniverzitní dohody Rusko


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce nabídku na studijní pobyt na Lomonosov Moscow State University v zimním semestru 2018/19.


Dokumenty nezbytné k výběrovému řízení mohou zájemci (v AJ nebo RJ) odevzdávat do 30. 1. 2018 (12:00):


 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)Více informací naleznete zde a na http://www.msu.ru/en/intcoop/stazhmsu.html.Stáže u OBSE ve Vídni


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stáže na úseku OBSE a jiných mezinárodních organizací ve Vídni v termínu od 16. dubna do 20. července 2018.


Více informací ke stáži naleznete zde.


Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů, nominace budou předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR.


Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK doručí strukturovaný životopis, motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana) a doporučení vyučujícího z FHS (v ČJ, stačí formou emailu).


Uzávěrka přihlášek: 25. 1. 2018, 12:00.


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia. Preferováni jsou studenti vyšších ročníku (alespoň dokončující bakalářské studium). Stáž je možné finacovat z prostředků programu Erasmus+. Tabulku stipendií naleznete zde.


Zájemci o praktické stáže v rámci programu Erasmus v ak. roce 2017/2018 mohou požadované dokumenty odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách zahraničního oddělení. Žádosti o stáž budou posuzovány jednotlivě s ohledem na nastavené priority programu Erasmus+ do vyčerpání finančních prostředků. Více informací k praktickým stážím a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Erasmus+: Absolventské praktické stáže


Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem Educa nabízí na ak. rok 2017/18 zahraniční praktické stáže pro absolventy v rámci programu Erasmus+. Předpokládaná délka stáže je 2 měsíce s průměrnou výší stipendia 500 Eur/měsíc. Na stáž je třeba se přihlásit ještě před završením studia (před obhajobou závěrečné práce). Zájemci o stáže, kteří budou k obhajobám přistupovat v lednu/únoru 2018, doručí zahraničnímu oddělení FHS do 13. 12. 2017 (12:00) v elektronické podobě následující dokumenty v angličtině (v případě, že bude stáž probíhat v jiném jazyce než v angličtině, odevzdají zájemci dokumenty v čj a v jazyce, v němž bude stáž probíhat):


 • životopis

 • motivační dopis


Výhodou je již navázaný kontakt s přijímající institucí.


Více informací o absolventských stážích naleznete zde.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 1. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: z důvodu změny konzultačních hodin je možné žádosti odevzdávat až do 20. 12. 2017 (12:00).


Erasmus+ praktické stáže


Universita Porto nabízí praktické stáže v rámci projektu “Intersexualities – Re-configuring Differences in a Globalized World”. Stážisté budou pracovat na vytvoření databáze o ženách, které stály za průlomy v oblasti vědy a umění. Nabídka je určena zejména pro studenty oborů GS, EKDD, EKS, HISO, OA, SKE, SOS a SHV.


Více informací ke stáži naleznete v dokumentech níže.


Intersexualities -environmental sciences

Intersexualities- gender studies

Intersexualities - history

Intersexualities - comparative literature

Intersexualities - marketing

Intersexualities - sociology and cultural studies

Intersexualities - political sciences and civics


Stáž je možné podpořit stipendiem programu Erasmus+.Více informací k praktickým stážím tohoto programu naleznete zde.


"The Discovery of Modernity - Vienna Around 1900"


The two week program combines first class academic courses with an extensive social and cultural program. Vienna’s rich cultural heritage, especially the museums, will lead to a thorough understanding of the input of the fin-de-siècle on the modernization of Europe. This unique program consists of high level lectures in the morning and guided excursions to the city of Vienna (e.g. Ringstraße, Art Nouveau, Schönberg Center) and to different museums (the Museum for Applied Arts and Schönbrunn Palace) in the afternoon. Outside the framework of classes Vienna offers plenty of opportunities to explore additional museums and sights such as the St. Stephan’s Cathedral, the Imperial Palace, and the Treasury. The academic course environment encourages intercultural and social exchange and favors mutual understanding within the international student population. Participants thus broaden their horizon, meet colleagues from different fields of study, make friends for life and build connections for their future professional careers.


Given the intercultural and interdisciplinary aspect of the International Summer Program our course offerings are, without question, of interest for students from all fields of study, but certainly of special interest for students who study one of the following fields: History, Cultural Studies, Art, Literature, Psychology, and Political Science.


More information about the univie: winter school for Cultural Historical Studiescan be found at our homepage at http://shs.univie.ac.at/winterschool


Attached you will also find the PDF version of the folder for 2018 as well as the application form.


The application deadline for the winter school is November 30, 2017.


For further information or special requests please contact the Program Coordinator, at sommerhochschule@univie.ac.at. It will be our pleasure to be of assistance and to answer any questions you might have.


Stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce s Universität Wien.

Na měsíční výzkumný pobyt se stipendiem ve výši 1.000 EUR, který lze uskutečnit v období březen–listopad 2018, se mohou hlásit doktorandi či post-doc pracovníci. Zájemci si svůj výzkumný pobyt předem dojednávají s akademickým partnerem (academic supervisor).


Podrobné informace naleznete zde.


Požadované dokumenty (je třeba předložit v AJ nebo NJ):


 • přihláška

 • životopis

 • seznam publikací

 • popis výzkumného projektu (včetně bibliografie) a zdůvodnění pobytu

 • doporučující dopis (školitele)

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 22. 11. 2017, 12:00.


Stipendia na výzkumné pobyty doktorandů na Univerzitě Hamburk


Univerzita Hamburk nabízí doktorandům v rámci meziuniverzitní spolupráce 5 míst na jednoměsíční stipendijní výzkumené pobyty (nástup je možný kdykoli od poloviny dubna do prosince 2018).


Zájemci doručí do data uzávěrky na zahraniční oddělení FHS následující dokumenty:


1) vyplněný pracovní program


2) strukturovaný životopis


3) předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga


4) podrobný popis studijního záměru v němčině/angličtině


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 22. 11. 2017 ve 12:00.


Nabídka pro doktorské studenty: měsíční stipendijní výzkumný pobyt na Univerzitě Kolín nad Rýnem


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají doktorští studenti FHS UK možnost získat stipendium ve výši 750 EUR na měsíční výzkumný pobyt v roce 2018 na partnerské Universität zu Köln.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS UK předložit:


 • pracovní program (v NJ či AJ),

 • strukturovaný životopis

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga na kolínské univerzitě,

 • doporučení školitele na FHS (v ČJ),

 • studijní/výzkumný záměr (v NJ či AJ).


Uzávěrka přihlášek: 22. 11. 2017, 12:00.


Stipendijní pobyt v Basileji v letním semestru 2017/2018 v rámci meziuniverzitní dohody


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na neobsazené místo na stipendijní pobyt v Basileji v rámci meziuniverzitní spolupráce.


Zájemci doručí do 22. 11. 2017, (12:00) na zahraniční oddělení následující dokumenty:


 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

 • kopie maturitního vysvědčení s překladem (neověřená)

 • kopie občanského průkazu nebo pasu


EUROPAEUM SCHOLARS PROGRAMME


Europaeum Scholars Programme je určen pro doktorandy humanitních oborů a bude probíhat ve spolupráci 4 univerzit – Univerzity Karlovy, University of Oxford, Universiteit Leiden a Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva. Program se sestává z několikadenních modulů zahrnujících workshopy, konference, projekty a letní školy na každé z univerzit, v rámci nichž budou ve skupinách intenzivně diskutována etická témata v kontextu současné Evropy. Program začíná v lednu 2018 a přihlášky je možné podávát do 15. listopadu na následující adresy:

euroinfo@europaeum.ox.ac.uk a europaeum.scholars@ruk.cuni.cz


Více informací k přihláškám naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod: Austrálie, JAR, Nový Zéland


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii, JAR a na Novém Zélandu v zimním semestru 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 7. 11. 2017, 11:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


USA, Kanada, Francie, Mexiko, Brazílie : vyjeďte za studiem do zahraničí v ak. roce 2018/19


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty na univerzitách v USA, Kanadě, Francii, Mexiku a Brazílii v ak. roce 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 7. 11. 2017, 11:00.


Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete zde a zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 3. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2017 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraničním oddělení FHS: 11. 10. 2017, 12:00.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 3. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2017 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraničním oddělení FHS: 11. 10. 2017, 12:00.


Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR


Pokud má univerzita v ČR zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by mohl po dobu jednoho či dvou semestrů v ČR působit, musí takový americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete zde a zde.


Fulbright-Masarykovo stipendium


Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium se uděluje ve třech kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky naleznete zde.


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopaduna následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou k dispozici zde.


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Uzávěrka přihlášek: 27. 9. 2017 (12:00).


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit žádost o podporu a požadované přílohy. Pro podávání žádostí bude během září spuštna webová aplikace.


Bližší informace naleznete: zde


Projekty Česko-polského fóra 2018


Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na podporu česko-polských neziskových projektů v rámci Česko-polského fóra. Podporovanými typy aktivit jsou i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Celkem má MZV k dispozici na celý dotační titul 2,5 mil. Kč. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty se musí realizovat v roce 2018.


Uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 29. září 2017 ve 12.00 hod.


Bližší informace jsou k dispozici na stránkách MZV


Výsledky doplňkového výběrového řízení programu Erasmus+


Seznam vybraných studentů naleznete zde. Úspěšným uchazečům gratulujeme!


Stáže u OBSE ve Vídni


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stáže na úseku OBSE a jiných mezinárodních organizací ve Vídni v termínu od 8. ledna do 13. dubna 2018.


Více informací ke stáži naleznete zde.


Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů, nominace budou předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR.


Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK doručí strukturovaný životopis, motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana) a doporučení vyučujícího z FHS (v ČJ).


Uzávěrka přihlášek: 11. 10. 2017, 12:00.


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia. Preferováni jsou studenti vyšších ročníku (alespoň dokončující bakalářské studium).


Semestrální stipendia na Universität Hamburg


Univerzita v Hamburku nabízí ve spolupráci s nadací Schnabel-Stiftung studentům vyšších ročníků a doktorandům všech oborů UK 9 semestrálních stipendií.


Stipendium: 800 EUR měsíčně


Termín: letní semestr 2017/18 (1. 4. – 31. 7. 2018)


Uzávěrka odevzdávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 27. 9. 2017, 12:00


Ke stažení: seznam požadovaných dokumentů


Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 27. 9. 2017, 12:00


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.


Doplňkové výběrové řízení k programu Erasmus+


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlášuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na LS akademického roku 2017/18 s uzávěrkou 25. 9. 2017 ve 12:00.


Prezentace z informační schůzky je ke stažení zde.


Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných dokumentů k výběrovému řízení naleznete zde a zde.


Více informací o programu Erasmus naleznete zde.


Vládní stipendia Mexiko


Mexiko nabízí 5 vládních stipendijních míst na studium a výzkum v této zemi na období od března do prosince 2018.


Podrobnější informace k podmínkám stipenida a k žádosti naleznete zde.


Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura


Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.) Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. www.btha.de


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory. Finanční podpora bude stanovena maximálně do výše 75.000 Euro pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 Euro na tříletý projekt pro českou stranu). Uzávěrka pro podávání žádostí je 31. 8.2017. Více informací naleznete zde.


Absolventské praktické stáže


Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem Educa nabízí na ak. rok 2017/18 zahraniční praktické stáže pro absloventy v rámci programu Erasmus+. Předpokládaná délka stáže je 2 měsíce s průměrnou výší stipendia 500 Eur/měsíc. Na stáž je třeba se přihlásit ještě před završením studia (před obhajobou závěrečné práce). Zájemci o stáže, kteří budou k obhajobám přistupovat v září 2017, doručí zahraničnímu oddělení FHS do 9. 8. 2017 (12:00) v elektronické podobě následující dokumenty:


 • životopis (v čj a v jazyce jazyce, v němž bude stáž probíhat)

 • motivační dopis (v čj a v jazyce jazyce, v němž bude stáž probíhat)

 • akceptační dopis z dané institutce (v angličtině)


Více informací k absolventským stážím naleznete zde.


Aktualizace: K datu uzávěrky se přihlášil jeden student.Stipendia Univerzity Hamburk a nadace Hermanna a Else Schnabel


Univerzita v Hamburku s podporou nadace Hermann und Else Schnabel Stiftung dodatečně nabízí dva čtyřměsíční stipendijní pobyty na zimní semestr 2017/2018. Stipendium je ve výši 800 EUR na měsíc. Zájemci doručí do 27. 6. 2017 (11:00) na zahraniční oddělení FHS UK následující dokumenty v německém, případně v anglickém jazyce: • strukturovaný životopis

 • motivační dopis (1-2 strany)

 • doporučení školitele

 • doklad o znalosti němčiny/angličtiny

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia


Program Erasmus+: praktické stáže


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 4. kolo výběrového řízení na praktické stáže pro studenty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/17 (v období 1. 7. 2017- 15. 9. 2017) a 1. kolo výběrového řízení na stáže na akademický rok 2017/2018 (v období 1. 7. 2017 - 15. 9. 2018)


Uzávěrka přihlášek: 29. 5. 2017, 12:00.

Podrobné informace naleznete zde.


Při této příležitosti bychom Vám rádi zprostředkovali nabídku MZV na stáže na úseku OBSE v rámci stálé mise ČR při OSN, OBSE a jiných mezinárodních organizací ve Vídni v termínu 28. 8. 2017 - 22. 12. 2017. Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK doručí do 4. 5. 2017 (12:00) strukturovaný životopis, motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana) a doporučení vedoucího katedry/školitele (v ČJ).


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia, preferováni jsou studenti vyšších ročníků.


K datu uzávěrky se přihlásili tři studenti.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2017 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraničním oddělení FHS: 10. 5. 2017 (12:00).Austrálie, Nový Zéland: výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru ak. roku 2017/18.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 11. 5. 2017,12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde


K datu uzávěrky se nikdo nepřihlásil.


Brazílie, Francie, Kanada, Mexiko, USA: vyjeďte za studiem do zahraničí v LS ak. roku 2017/18


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty na univerzitách v Brazílii, Francii, Kanadě, Mexiku a USA v letním semestru akademického roku 2017/18.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 4. 5. 2017, 12:00.


Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


K datu uzávěrky se přihlásili dva studenti.AKTION ČR – Rakousko: návrhy projektů spolupráce s rakouskými univerzitami a jednoměsíční stipendia pro pedagogy


Uzávěrka pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami a žádostí o jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele je 15. dubna 2017.

V rámci projektové spolupráce ve vzdělávání jsou podporovány:


 1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;

 2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;

 3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;

 4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;

 6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;

 7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;

 8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;

 9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských 

  a doktorských studijních programů hostitelské instituce.


Podrobnější informace naleznete zde.


Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost. Věková hranice není stanovena. Více informací k žádostem naleznete zdeFakultní soutěž na podporu rozvoje zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje nové kolo soutěže o finanční podporu krátkodobých pobytů akademických pracovníků FHS UK v zahraničí.


Podmínky:

 • Plánovaný pobyt se musí uskutečnit v období duben–říjen 2017 a jeho délka nesmí přesáhnout 1 týden.

 • Cílem pobytu musí být navázání nové spolupráce ve vzdělávání s kvalitní zahraniční univerzitou nebo rozvoj stávající spolupráce, případně se musí jednat o již předběžně schválený výjezd v rámci meziuniverzitních dohod.

 • Preferovaná destinace: Evropa.


Zájemce prosíme, aby své pracovní programy odevzdali na zahraniční oddělení FHS UK nejpozději do 30. 3. 2017.


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Uzávěrka přihlášek: 22. března 2017 (12:00).


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit žádost o podporu a požadované přílohy. Pro jarní kolo výběrového řízení plánuje rektorát spuštění webové aplikace, která bohužel dosud není v provozu. Prozatím tedy můžete využít informace z tištěného formuláře žádosti o podporu, na němž je uveden i seznam požadovaných příloh. Podpis děkana zajišťuje zahr. oddělení.


Bližší informace naleznete: zde


Program Erasmus+


Zveřejňujeme výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018.


Komise vybrala 29 studentů ke studijnímu pobytu na 23 univerzitách v 16 evropských zemích.


Úspěšným studentům gratulujeme!


Program Erasmus+: vyhlášení výběrového řízení


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Na jakých univerzitách lze studovat?

Seznam partnerských univerzit naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK:

14. 3. 2017, 12:00.


Zveme Vás na inofrmační schůzku k výběrovému řízení, která se uskuteční v pondělí 13. 2. od 15 hod. v Jinonicích v místnosti 1036.


Prezentace z informační schůzky ke stažení zde.


Podrobnější informace k programu Erasmus+ jsou k dispozici také zde.


Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 16. 3. 2017, 12:00.


Podrobné informace naleznete zde a zde.


Semestrální stipendijní pobyty na německých a švýcarských univerzitách v akademickém roce 2017/2018


V akademickém roce 2017/2018 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.


Seznam předpokládaných nabízených míst:


Univerzita:    


Bayreuth      - 2 místa semestrální

Frankfurt am Main  - 2 místa semestrální 

Leipzig         - 1 místo semestrální (ZS)

Heidelberg        - 1 místo roční nebo 2 semestrální

Saarbrücken      - 2 místa semestrální (ZS)

Basel              - 2 místa semestrální


Informace k požadovaným dokumentům naleznete zde.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK: 15. 3. 2017, 12:00.


K datu uzávěrky se přihlásil jeden student.


Stipendia na jedno- až dvousemestrální studijní pobyty na Pädagogische Hochschule Freiburg


Nadace spolkové země Bádensko-Württembersko nabízí vynikajícím studentům stipendia ve výši 500 Eur/měsíc pro bakalářské studenty, 750 Eur/měsíc pro magisterské studenty a 800 Eur/měsíc na pobyty v ZS (říjen - únor) a LS (duben - červenec) na Pädagogische Hochschule Freiburg.


Více informací k žádosti naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 8. 3. 2017, 12:00.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2017/2018


Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.


Rozpis kvót


Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


1. Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr      


Dalším požadovaným dokumentem je doklad o studijním průměru, který na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS.


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:


14. 10. 2016 Rusko

30. 11. 2016 Čína, Egypt, Chorvatsko

14. 12. 2016 Itálie, Řecko

10. 2. 2017 Slovensko


K datům uzávěrek se nikdo nepřihlásil.


Stipendia Fulbrightovy komise na rok 2017/2018

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2017/18 naleznete na stránkách Fulbrightovy komise.


Uzávěrka přihlášek: 1. 11. 2016.


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášejícíFulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životěStipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR


Dodatečná nabídka stipendijních pobytů pro doktorandy na univerzitě v Hamburku v roce 2017


Univerzita Hamburk nabízí doktorandům v rámci meziuniverzitní spolupráce 3 místa na čtyřměsíční vědecké pobyty letním semestru (1. 4. - 31. 7. 2017) a 2 místa na jednoměsíční vědecké pobyty (nástup možný kdykoli od poloviny dubna do prosince 2017), která zůstala z podzimního výběrového řízení neobsazena.


Požadované dokumenty:


a) vyplněný pracovní program


b) strukturovaný životopis


c) předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga


d) podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtiněUzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 23. 2. 2017 ve 12:00.


K datu uzávěrky se přihlásil jeden student.


Erasmus+ praktické stáže


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+, které se uskuteční v období duben - září 2017.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení: 21. 2. 2017, 12:00.


Informace k požadovaným dokumentům a výběrovému řízení naleznete zde.


Při této příležitosti bychom Vám rádi zprostředkovali nabídku MZV na stáže na úseku OBSE v rámci stálé mise ČR při OSN, OBSE a jiných mezinárodních organizací ve Vídni v termínu 24. 4. 2017 - 28. 7. 2017. Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK doručí do 21. 2. 2017 strukturovaný životopis, motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana) a doporučení vedoucího katedry/školitele (v ČJ).


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia, preferováni jsou studenti vyšších ročníků (alespoň ukončeného bakalářského studia).


K datu uzávěrky se příhlásil jeden student.


Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2017 (červen - září)


Bonn - 1 místo

Dresden - 2 místa

Heidelberg - 3 místa

Saarbrücken - 3 místa

Giessen - 1 místo


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK: 15. 2. 2017, 12:00. Více informací k potřebným dokumentům naleznetezde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod: Austrálie, Izrael, JAR, Nový Zéland


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii, Izraeli, JAR a na Novém Zélandu v zimním semestru 2017/18.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK:


Austrálie, Nový Zéland  27. 1. 2017, 12:00.

Izrael, JAR 7.2. 2017, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Stipendijní nabídka na krátkodobý badatelský pobyt v Oxfordu


Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Více informací zde.

Podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Karlovy Univerzity. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu PhD v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Karlově Univerzitě. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.


Výše podpory: 1 000 EUR


Délka výzkumného pobytu: jeden měsíc


Termín odevzdání žádostí: 20.1.2017


Jazyk žádosti: angličtina


Žádosti odevzdávejte elektronicky na jakub.jirsa@ff.cuni.cz a podepsané písemně na:


Jakub Jirsa

UFAR FF UK

Nám. Jana Palacha 2

116 38 – Praha 1


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 1. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2017 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.
Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: 14. 12. 2016 (12:00).


Spěšná nabídka pro doktorské studenty a akademiky: měsíční stipendijní pobyt na univerzitě Kolín nad Rýnem


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají akademici a doktorští studenti FHS UK možnost získat stipendium na měsíční výzkumný pobyt na partnerské Universität zu Köln.


Stipendium pro doktorandy (750 EUR) a akademiky (1800 EUR) je třeba vyčerpat v lednu roku 2017.


Požadované dokumenty:


 • pracovní program (v NJ či AJ),

 • strukturovaný životopis,

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga na kolínské univerzitě (výhodou),

 • studijní/výzkumný záměr (v NJ či AJ).


Dokumenty lze na zahraniční oddělení donést nebo zaslat naskenované do 19.12.2016


Stipendia na výzkumné pobyty doktorandů UK na Univerzitě Hamburk


Univerzita Hamburk nabízí doktorandům UK v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2017 jednoměsíční stipendijní výzkumné pobyty.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení dodat:


a) vyplněný pracovní program


b) strukturovaný životopis


c) předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga


d) podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině


Uzávěrka žádostí: 1.12.2016 ve 12:00


Stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien


Zahraniční oddělení vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce.


Na měsíční výzkumný pobyt v období březen–listopad 2017 mohou doktorandi či post-doc pracovníci získat stipendium ve výši 1.000 EUR.


Podrobné informace naleznete  zde.


Požadované dokumenty (je třeba předložit v AJ nebo NJ):


 • přihláška


 • životopis


 • seznam publikací


 • popis výzkumného projektu (včetně bibliografie) a zdůvodnění pobytu


 • doporučující dopis školitele


 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 29. 11. 2016 (12:00).


Nabídka pro doktorské studenty: měsíční stipendijní výzkumný pobyt na Univerzitě Kolín nad Rýnem


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají doktorští studenti FHS UK možnost získat stipendium na měsíční výzkumný pobyt v roce 2017 na partnerské Universität zu Köln. Univerzita nabízí celkem 4 místa.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS UK předložit:


 • pracovní program (v NJ či AJ),

 • strukturovaný životopis

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga na kolínské univerzitě,

 • doporučení školitele na FHS (v ČJ),

 • studijní/výzkumný záměr (v NJ či AJ).


Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2016, 12:00.


USA, Kanada, Mexiko, Brazílie : vyjeďte za studiem do zahraničí v ak. roce 2017/18


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty na univerzitách v USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii v ak. roce 2017/18.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 3. 11. 2016, 12:00.


Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Fakultní soutěž na podporu studijních pobytů v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje dodatečné kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří ještě v kalendářním roce 2016 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií, grantů nebo fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Nabídka stipendijních studijních pobytů v rámci programu CEEPUS


Studenti se mohou hlásit na měsíční stipendijní pobyt na Universität Wien (Institut für Politikwissenschaft) či na University of Wroclaw v akademickém roce 2016/17 za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu diplomové/disertační práce.


Přihlášky se podávají na zahraničním oddělení FHS, a to do 17. 10. 2016, 12:00.


Podrobnější informace naleznete zde.


Doplňkové výběrové řízení k programu Erasmus+


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlášuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na LS akademického roku 2016/17 s uzávěrkou 6. 10. 2016 ve 12:00.


Informační schůzka k výběrovému řízení se koná 19.9. 2016 v 15 hod. v místnosti 6022, více informací naleznete zde.


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlášuje též výběrové řízení na praktické stáže programu Erasmus+ (předpokládaný začátekstáže leden/únor 2017) s uzávěrkou 20. 10. 2016 ve 12:00.

Více informací k praktickým stážím a požadovaným dokumentům naleznete zde.


Fond mobility UK: podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK.


O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 27. 9. 2016, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podrobné informace naleznete zde a zde.


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Uzávěrka přihlášek: 27. 9. 2016, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) apožadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podpora z FM UK může činit nejvýše 50 % předpokládaného rozpočtu – je tedy třeba zajistit dofinancování z jiných zdrojů.


Při posuzování žádostí bude brát rada FM UK ohled na priority, jimiž jsou:


 • zavedení nové disciplíny (oboru) ve studiu či vědě na UK,


 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru,


 • působení v rámci několika fakult na UK,


 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu,


 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci sabbatical na UK,


 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK.Bližší informace naleznete zde.


Semestrální stipendia na Universität Hamburg


Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní spolupráce studentům vyšších ročníků a doktorandům všech oborů UK semestrální stipendijní pobyty.


Stipendium: 800 EUR měsíčně


Termín: letní semestr 2016/17 (1. 4. – 31. 7. 2017)


Počet míst: 9 semestrálních stipendií (pro celou UK)


Uzávěrka odevzdávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 26. 9. 2016, 12:00


Ke stažení: formulář žádosti a seznam požadovaných dokumentů.


Aktualizace: K datu uzávěrky se nikdo nepřihlásil.


Schůzka k programu Buddy


Informační schůzka pro zájemce o spolupráci se studenty ze zahraničí proběhla 7.9. 2016. Stále hledáme studenty, kteří by měli zájem stát se buddym pro zahraniční studenty přijíždějící na naši fakultu . Prezentaci ze schůzky naleznete zde. Připojujeme i prezentace programu UPCES a spolku IC CUNI.


Více informací o programu Buddy naleznete zde.


Austrálie, Nový Zéland: výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2016/17.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 17. srpna 2016, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.

Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásili 3 studenti.

Nabídka stipendijních studijních pobytů v rámci programu CEEPUS

Studenti se mohou hlásit na měsíční stipendijní pobyt na Universität Wien (Institut für Sozialethik a Institut für Politikwissenschaft) či na University of Wroclaw v akademickém roce 2016/17 za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu diplomové/disertační práce.


Přihlášky se podávají na zahraničním oddělení FHS, a to do 6. 6. 2016, 12:00.


Podrobnější informace naleznete zde.


Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásil 1 student FHS a byl vybrán k pobytu na Universität Wien, Institut für Sozialethik.


Fakultní soutěž na podporu studijních pobytů v zahraničí

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje další kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří plánují na zimní semestr 2016/17 studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka žádostí: 26. 5. 2016, 12:00


V roce 2015 získalo finanční příspěvek v celkové výši přes 500 000 Kč 26 studentů FHS na své studijní/výzkumné pobyty například ve Finsku, Německu, Francii, Indii, Kanadě, Brazílii či USA.


Program Erasmus+: výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v ak. roce 2016/17

Zahraniční oddělení vyhlašuje výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17.


Z 52 přihlášených uchazečů bylo vybráno 40 studentů na 28 univerzit v 18 evropských zemích. Gratulujeme!


Seznam vybraných studentů naleznete zde.


Erasmus+: praktické stáže - výsledky výběrového řízení

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlásilo výsledky 1. kola výběrového řízení na akademický rok 2016/17. Ze 4 přihlášených studentů FHS vybrala komise 3 studenty (z toho 1 podmíněně), kteří se tak v příštím akademickém roce zúčastní několikaměsíčních praktických stáží v těchto organizacích:


 • South Asia Democratic Forum, Belgie

 • Tallin University, Estonsko

 • Aalborg University, Dánsko


Výsledky výběrového řízení naleznete zde.


Zahraniční oddělení FHS hledá novou kolegyni / nového kolegu.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze hledá vhodného kandidáta/-ku na pozici: koordinátor/-ka zahraničního oddělení.


Podrobnější informace k nabídce naleznete zde.


Zahraniční oddělení FHS se těší na vaše přihlášky!


Brazílie, Francie, Kanada, Mexiko, USA: vyjeďte za studiem do zahraničí v LS ak. roku 2016/17

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty na univerzitách v Brazílii, Francii, Kanadě, Mexiku a USA v letním semestru akademického roku 2016/17.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 12. 5. 2016, 12:00.


Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Systém evidence zahraničních pracovních cest

FHS přešla na nový systém evidence zahraničních pracovních cest. Změna se týká formulářů návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a závěrečná zpráva ze zahraniční pracovní cesty.


Podoba formulářů jako takových se nijak výrazně nemění, ale nově jsou dostupné on-line (po přihlášení).

Přihlašovací údaje:

login: cesta@mail.fhs.cuni.cz

heslo: cesta


Stejně jako dosud je třeba vyplněné formuláře uložit a vytisknout, zajistit příslušné podpisy a odevzdat na našem oddělení nejpozději 10 dnů před pracovní cestou (respektive do 10 dnů po ukončení cesty). Dřívější verze formulářů již přijímat nebudeme. Formuláře vyúčtování a žádosti o zálohu zůstávají ve stávající podobě.


AKTION ČR – Rakousko, návrh projektů spolupráce s rakouskými univerzitami

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami: 15. dubna 2016.


V rámci projektové spolupráce ve vzdělávání se pak podporuje:

 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

 • akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. Dissertationsnetzwerke;

 • projekty, které slouží k trvalé spolupráci;

 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 • vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na společných výukových aktivitách;

 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín.


Podrobnější informace naleznete zde.


University of Pittsburgh: Ruth Crawford Mitchell Fellowship

The Nationality Rooms Program is now accepting applications for the 2016 Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars!


The Nationality Rooms Program is proud to announce the Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak professionals to conduct research at the University of Pittsburgh during the 2016 Fall Term (late August to mid-December). The amount of the award is $7,000. The submission deadline is March 30, 2016. Applicants will be notified of their status at the end of April 2016. The details of the Ruth Crawford Mitchell Fellowship can be found here.


We welcome eligible and promising candidates in the fields of economics, political science, education, medicine, nursing, business, public administration, sociology, or other professions (students are not eligible) from the Czech or Slovak Republic. Please do not hesitate to contact the Nationality Rooms Program if you have any questions regarding the fellowship. Contact Cristina Lagnese, Scholarship Administrator, at or at (412)624-6150.


Program Erasmus+: praktické stáže

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje výběrové řízení na praktické stáže pro studenty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/17.


Uzávěrka přihlášek: 12. 4. 2016, 12:00


Podrobné informace naleznete zde.


V ak. roce 2015/16 se praktických stáží účastní celkem 5 studentů FHS UK, a to na institucích MaltiMediaHouse (Malta), Norwegian Institute for Nature Research (Norsko), Cranfield University a Durham University (Velká Británie).


Stipendia na Universität Hamburg (ZS 16/17)

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní spolupráce studentům vyšších ročníků a doktorandům všech oborů UK stipendijní pobyty.


Stipendium: 800 EUR měsíčně

Termín: 4 měsíce v průběhu ZS 16/17


Uzávěrka odevzdávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 31. 3. 2016, 12:00


Seznam požadovaných dokumentů: k dispozici zde.


Výběrové řízení na stipendijní pobyty v Německu a ve Švýcarsku

V rámci meziuniverzitní spolupráce vyhlašuje zahraniční oddělení FHS UK výběrové řízení na stipendijní studijní pobyty na německých a švýcarských univerzitách v akademickém roce 2016/17.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 16. 3. 2016, 12:00.


Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásil 1 student.


Program Erasmus+: vyhlášení výběrového řízení

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Na jakých univerzitách lze studovat?

Seznam partnerských univerzit naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 9. 3. 2016, 12:00.


Podrobnější informace k programu Erasmus+ jsou k dispozici také zde.


Zde naleznete prezentaci ze schůzky pro zájemce o studijní pobyty, která se uskutečnila 10. 2. 2016.


Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 3. 3. 2016, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podrobné informace naleznete zde a zde.


V roce 2015 získala FHS UK celkovou částku 712 000 Kč, a to na na studijní/výzkumné pobyty studentů FHS například v zahraničí Brazílii, Německu, Velké Británii či v Austrálii.


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Uzávěrka přihlášek: 3. 3. 2016, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podpora z FM UK může činit nejvýše 50 % předpokládaného rozpočtu – je tedy třeba zajistit dofinancování z jiných zdrojů.


Při posuzování žádostí bude brát rada FM UK ohled na priority, jimiž jsou:


 • zavedení nové disciplíny (oboru) ve studiu či vědě na UK,

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru,

 • působení v rámci několika fakult na UK,

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu,

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci sabbatical na UK,

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK.


Bližší informace naleznete zde.

Plánované termíny uzávěrek (na zahraničním oddělení FHS) v rámci programu Erasmus+


KA2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth: 24. 2. 2016

KA2 - Capacity building in the field of higher education: 14. 1. 2016


Podrobnější informace k oběma aktivitám naleznete zde.


Fakultní soutěž na podporu rozvoje zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje nové kolo soutěže o finanční podporu krátkodobých pobytů akademických pracovníků FHS UK v zahraničí.


Podmínky:

 • Plánovaný pobyt se musí uskutečnit v období březen–říjen 2016 a jeho délka nesmí přesáhnout 1 týden.

 • Cílem pobytu musí být navázání nové spolupráce ve vzdělávání s kvalitní zahraniční univerzitou nebo rozvoj stávající spolupráce, případně se musí jednat o již předběžně schválený výjezd v rámci meziuniverzitních dohod.

 • Preferovaná destinace: Evropa.


Zájemce prosíme, aby své pracovní programy odevzdali na zahraniční oddělení FHS UK nejpozději do 29. 2. 2016.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2016/2017

Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.

Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.


Rozpis kvót

Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:

1. Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr      

Dalším požadovaným dokumentem je doklad o studijním průměru, který na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS.


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:

 • 4. 2. 2016: Slovensko


Výběrová řízení*: aktualizovanou nabídku pro rok 2016/17 naleznete zde.


* UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv FHS výběrové řízení neorganizuje, součástí návrhu na vyslání je i doporučení zahraničního oddělení fakulty. O toto doporučení je třeba zahraniční oddělení FHS požádat s dostatečným předstihem a žádost řádně doložit (je nutné předložit studijní plán, motivační dopis, výzkumný projekt a všechny další součásti žádosti umožňující posoudit její kvalitu).


Meziuniverzitní spolupráce: letní kurzy němčiny

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní kurzy němčiny na partnerských univerzitách v Německu.


Studenti si mohou vybírat z těchto univerzit: Bonn (1 místo), Dresden (2 místa), Giessen (1 místo), Heidelberg (3 místa) a Saarbrücken (3 místa).


Podrobnější informace naleznete zde (měsíční jazykové kurzy).


Požadované dokumenty:

 • životopis a motivační dopis (obojí v němčině),

 • přihláška (doporučení proděkana zajistí zahraniční oddělení).


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 4. 2. 2016, 12:00.


FHS může do celouniverzitního kola výběrového řízení nominovat 2 kandidáty.


Aktualizace: k datu závěrky se přihlásili 3 studenti FHS.


Austrálie, Izrael, JAR, Nový Zéland: výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii, Izraeli, JAR a na Novém Zélandu v zimním semestru 2016/17.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 2. 2. 2016, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Aktualizace: k datu závěrky se nikdo nepřihlásil.


Buddy pro zahraniční studenty FHS

 • Chtěli byste se setkávat se studenty z celého světa?

 • Využili byste rádi svoje znalosti angličtiny nebo jiného jazyka?

 • Máte pocit, že na FHS není snadné seznámit se s novými lidmi?

 • Zajímalo by vás, jaké to je žít a studovat v cizí zemi?


Pak je program Buddy právě pro Vás! :)


Podrobnější informace o programu i o tom, jak se zapojit, naleznete zde.


Stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien

Zahraniční oddělení vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce. Na měsíční výzkumný pobyt v období březen–listopad 2016 mohou post-doktorandi získat stipendium ve výši 1.000 EUR.


Podrobné informace naleznete zde.


Požadované dokumenty (je třeba předložit v NJ nebo AJ):


 • přihláška

 • životopis

 • seznam publikací

 • popis výzkumného projektu (včetně bibliografie) a zdůvodnění pobytu

 • doporučující dopis školitele

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 13. 1. 2016 (12:00).


Instituty amerických studií

Fulbrightova komise nabízí možnost přihlásit se k účasti na některém ze šestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od začátku května 2016 na vybraných amerických univerzitách.

Jednotlivé instituty obsahují zhruba měsíční intenzivní program přednášek, seminářů, diskusí apod. na dané univerzitě, doplněný o krátkodobé i dlouhodobé exkurze (max. dva týdny) k danému tématu a o setkání s předními osobnostmi politického i kulturního života USA.

Instituty neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost; k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu.


Každému z účastníků bude přidělen americký školitel, který mu pomůže při zpracovávání přidělených úkolů. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd.


Na rok 2016 jsou nabízeny tyto instituty:


Podorbnější informace (včetně seznamu onkrétních institutů) naleznete zde a zde.


Uzávěrka přihlášek: 6. 1. 2016.


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

* Strávili byste rádi část studia v zahraničí?

* Byli jste na Erasmu (studijním pobytu) a toužíte zkusit jiný program?

* Zajímají vás nabídky programů CEEPUS, AKTION, Visegrad, meziuniverzitní dohody aj.?

* Máte vybránu zahraniční instituci, ale nevíte, jak studijní/výzkumný pobyt financovat?


Seminář o možnostech studijních/výzkumných pobytů v zahraničí se uskutečnil ve čtvrtek 19. 11. 2015. Nemohli jste se zúčastit? Prezentaci ze schůzky si můžete prohlédnout zde.


XXI. ročník Iberoamerické ceny

Vyhlašuje se XXI. ročník této soutěže, jejímž cílem je podpořit vědeckou činnost, prohloubit znalosti o Latinské Americe a Iberském poloostrově, a vytvořit tak kulturní most s Českou republikou. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia všech oborů, kteří ovládají španělský nebo portugalský jazyk.


Uzávěrka pro předkládání prací s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu (na velvyslanectví Chile): 18. 1. 2016.


Podrobnější informace (v češtině, španělštině a portugalštině) naleznete zde.


Stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien

Zahraniční oddělení vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce. Na měsíční výzkumný pobyt v období březen–listopad 2016 mohou doktorandi či post-doktorandi získat stipendium ve výši 1.000 EUR.


Podrobné informace naleznete zde.


Požadované dokumenty (je třeba předložit v AJ nebo NJ):


 • přihláška

 • životopis

 • seznam publikací

 • popis výzkumného projektu (včetně bibliografie) a zdůvodnění pobytu

 • doporučující dopis školitele

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 13. 1. 2016 (12:00).


PF 2016

Zahraniční oddělení FHS UK vám přeje úspěšný vstup do nového roku 2016!


Naše oddělení je opět v provozu od 4. ledna 2016.


Erasmus+: praktické stáže - výsledky výběrového řízení

Na akademický rok 2015/16 vyhlásilo zahraniční oddělení FHS UK 2 kola výběrových řízení s uzávěrkami 1. 4. 2015 a 27. 10. 2015. Celkem se přihlásilo 7 uchazečů z řad studentů FHS. Vybráno bylo 5 studentů, kteří se tak v aktuálním akademickém roce zúčastní několikaměsíčních praktických stáží v těchto organizacích:


 • Cranfield University (Velká Británie),

 • Durham University (Velká Británie),

 • MaltiMediaHouse (Malta),

 • Norwegian Institute for Nature Research (Norsko).


Fakultní soutěž na podporu studijních pobytů v zahraničí

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 1. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2016 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka žádostí: 3. 12. 2015, 12:00


V prvních dvou kolech soutěže pro rok 2015 podalo přihlášku celkem 24 studentů FHS. Všechny žádosti byly schváleny a finanční příspěvek ve výši téměř 500 000 Kč podpořil studijní/výzkumné pobyty studentů FHS například ve Finsku, Německu, Francii, Indii, Kanadě, Brazílii či USA.


Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásilo 5 studentů FHS.


Nabídka pro doktorské studenty: měsíční stipendijní výzkumný pobyt na Universität zu Köln

V rámci meziuniverzitní spolupráce mají doktorští studenti FHS UK možnost získat stipendium (750 EUR) na měsíční výzkumný pobyt v roce 2016 na partnerské Universität Köln. Univerzita nabízí celkem 3 místa.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS UK předložit:

 • pracovní program (v NJ či AJ),

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga na kolínské univerzitě,

 • doporučení školitele na FHS (v ČJ),

 • studijní/výzkumný záměr (v NJ či AJ).


Uzávěrka přihlášek: 3. 12. 2015, 12:00.


Brazílie, Francie, Kanada, Mexiko, USA: vyjeďte za studiem do zahraničí v ak. roce 2016/17

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty na univerzitách v Brazílii, Francii, Kanadě, Mexiku a USA v ak. roce 2016/17.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 12. 11. 2015, 12:00.


Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Aktualizace: K datu uzávěrky se nikdo ze studentů nepřihlásil.Nabídka stipendijních pobytů: Argentina a Německo

Kurzy španělského jazyka a rioplatenské kultury v Argentině


Místa v intenzivním kurzu nabízí Ministerstvo školství Argentinské republiky českým studentům VŠ se znalostí španělštiny minimálně na úrovni B1 dle SERR. Kurzy se uskuteční v termínech od března 2016 na Filosofické fakultě Univerzity Buenos Aires. Úspěšní kandidáti se kurzu zúčastní zdarma a obdrží stipendium k pokrytí výdajů na ubytování a stravu.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK: 29. 10. 2015, 12:00

Do data uzávěrky je třeba dodat:Aktualizace: k datu uzávěrky podal přihlášku 1 student FHS.


Letní semestr 2015/2016 na univerzitách v Lipsku a Heidelbergu


S ohledem na neobsazená místa na partnerských univerzitách v rámci meziuniverzitní spolupráce nabízí OZV RUK studentům možnost přihlásit se na semestrální pobyt (LS 2015/16) na Universität Leipzig a Universität Heidelberg.


Podrobnější informace a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK: 29. 10. 2015, 12:00.


Semestrální stipendia na Universität Hamburg

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní spolupráce studentům vyšších ročníků a doktorandům všech oborů UK semestrální stipendijní pobyty.


Stipendium: 800 EUR měsíčně


Termín: letní semestr 2015/16 (1. 4. – 31. 7. 2016)


Počet míst: 6 semestrálních stipendií (pro celou UK)


Uzávěrka odevzdávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 27. 10. 2015, 12:00


Seznam požadovaných dokumentů: k dispozici zde.


Aktualizace: k datu uzávěrky podal přihlášku 1 student FHS UK, který úspěšně prošel fakultním i rektorátním kolem výběrového řízení.


Program Erasmus+: praktické stáže

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje výběrové řízení na praktické stáže pro studenty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2015/16 (doporučený začátek stáže: leden/únor 2016).


Uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2015, 12:00


Podrobné informace naleznete zde.


Ze 3 uchazečů přihlášených k předchozí uzávěrce (1. 4. 2015) vybrala komise 2 studentky k praktické stáži v institucích MaltiMediaHouse (Malta) a Durham University (Velká Británie). Z 10 uchazečů přihlášených v ak. roce 2014/15 bylo vybráno 9 studentů.


Aktualizace: k datu uzávěrky podali přihlášku 4 studenti FHS UK. Vybráni byli 3 studenti.


Program Erasmus+: výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v LS 2015/16

Zahraniční oddělení vyhlašuje výsledky doplňkového výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v letním semestru 2015/16. Z 10 přihlášených uchazečů bylo vybráno 7 studentů. Gratulujeme!


Seznam vybraných studentů naleznete zde.


V akademickém roce 2015/16 se tedy studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ zúčastní celkem 48 studentů FHS, z toho 26 studentů v letním semestru, a to na 18 univerzitách ve 12 zemích Evropy.


Nabídka stipendií Fulbrightovy komise ak. rok 2016/17

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2016/17 naleznete zde a také na stránkách Fulbrightovy komise.

Na rozdíl od předchozích let nastala změna v podmínkách přihlášek a v termínu uzávěrek. Nově se lze hlásit pouze do jedné kategorie v daném akademickém roce. Termín uzávěrky všech přihlášek je pouze jeden, a to 1. 11. 2015.


Lze také využít hostování amerických stipendistů, kteří budou v CR či v dalších evropských zemích přednášet nebo řešit výzkumný projekt v akademickém roce 2015/16.


Výběrové řízení na pozici vyučujícího na University of Nebraska pro letní semestr 2015/16

Fulbrightova komise ve spolupráci s katedrou historie University of Nebraska v Lincolnu vyhlašuje výběrové řízení na pozici visiting scholar of Czech history and culture pro letní semestr akademického roku 2015/16. Tato pozice byla vyhlášena již pro rok 2014/15 a v současnosti tak přednáší na University of Nebraska dr. Vladimír Polach z Palackého univerzity (podrobněji zde).


Úspěšný kandidát by vyučoval dva kurzy v oblasti profesioního zájmu, věnoval by se výzkumu, participoval by na vědeckých a akademických projektech a podílel se na aktivitách katedry. Podrobnosti a přihlášku naleznete zde a zde a také na stránkách Fulbrightovy komise.


Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2015.


Norské fondy a fondy EHP

Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita pracovníků ve vzdělávání, respektive projekty institucionální spolupráce) a zde.

Plánovaný rozpočet na všechny aktivity: téměř 30 milionů Kč.

Aktivity musejí proběhnout v termínu leden–září 2016.


1) mobilita pracovníků ve vzdělávání (Norsko)


Podporované aktivity na institucích v Norsku:

 • výukové pobyty (1 týden – 6 měsíců);

 • účast na konferencích, seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích (max. délka 6 týdnů);

 • stínování odborníka za účelem vzdělání nebo výzkumu.


Žádost je třeba podat do 12. 10. 2015, 15:00 elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce (Dům zahraniční spolupráce, Norské fondy a fondy EHP, Na Poříčí 1035/4, 117 05 Praha 1).


Povinnou přílohou žádosti je Letter of Acceptance (potvrzení ze strany pracovníka na hostitelské instituci oprávněného činit odpovídající personální rozhodnutí) a potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele.


Mezi kvalitativní kritéria hodnocení patří:


 • motivace pro mobilitu a spojitost mobility s plány do budoucna;

 • volba hostitelské instituce a dostatečné odůvodnění přidané hodnoty při uskutečnění navrhovaných aktivit v zahraničí;

 • přiměřený plán aktivit, které se mají uskutečnit.


V případě schválení žádosti budou žadateli proplaceny pobytové i cestovní výdaje, případně poplatky za konference, workshopy atp. Maximální výše grantu: 175 000 Kč (norské fondy) nebo 100 000 Kč (fondy EHP) + 25 000 Kč na cestovné.


2) projekty institucionální spolupráce (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)


Instituce mohou žádat o podporu projektů institucionální spolupráce (mezi projekty mohou patřit např. intenzivní programy, podpora spolupráce ve vzdělávání, krátkodobé mobility, tvorba nebo příprava nových výukových nástrojů nebo metod, spolupráce s cílem rozvoje učebních osnov, lidských zdrojů aj.).


V případě zájmu o tuto nabídku prosíme informujte zahraniční oddělení FHS nejpozději do 10. 9. 2015 (zašlete nám stručnou anotaci a zaměření plánovaného projektu včetně cílů a výstupů, názvy partnerských institucí a předběžný rozpočet).


Nabídka studijních pobytů v rámci programu CEEPUS

Universität Wien, University of Wroclaw, Belgrade University, Katolícka univerzita v Ružomberku: stipendijní nabídka v rámci programu CEEPUS


Na měsíční stipendijní pobyt na těchto univerzitách v LS ak. roku 2015/16 za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu disertační práce se mohou hlásit doktorští studenti.


Přihlášky se podávají na zahraničním oddělení FHS, a to do 15. 10. 2015, 12:00.


Podrobnější informace naleznete zde.


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

Nestihli jste informační seminář, který proběhl 28. 4.? Prezentaci si můžete prohlédnout zde.


Program Erasmus+: vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v LS ak. roku 2015/16

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v letním semestru ak. roku 2015/16. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Pro zájemce o program Erasmus+ jsme přiravili informační schůzku. Prezentaci naleznete zde.


Kdo se může hlásit?

 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

 • V době podání přihlášky a výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (tj. v ak. roce 2015/16 je nejvýše ve 4. ročníku bakalářského/doktorského studia nebo ve 3. magisterského).


Na jakých univerzitách lze studovat?

Seznam partnerských univerzit naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 7. 10. 2015, 12:00.


Podrobnější informace k programu Erasmus+ jsou k dispozici také zde.


Fond mobility UK

Aktualizace: k datu uzávěrky podali žádost o příspěvek 4 studenti FHS.


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 1. 10. 2015, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podrobné informace naleznete zde a zde.


K předchozí uzávěrce (březen 2015) se přihlásilo se celkem 10 studentů FHS. Příspěvek v celkové výši 433 000 Kč přiznala rada FM UK 9 studentům, a to na studijní či výzkumné pobyty například v Brazílii, Německu, Velké Británii či v Austrálii.


Norské fondy: stipendijní pobyty pro studenty

Studenti prezenční formy studia mají možnost získat stipendium na pobyt na vysokoškolských institucích v Norsku v letním semestru ak. roku 2015/16.


Podporované aktivity:

 • studijní pobyty (3–10 měsíců);

 • krátkodobé výzkumné stáže pro doktorandy (2 týdny – 2 měsíce).


Studenti si sami vyhledají instituci, na níž by chtěli studovat. DZS doporučuje zaměřit se spíše na menší univerzity, jejichž obory mohou lépe vyhovovat konkrétnímu zaměření studenta.


Žádost je třeba podat elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce. Povinnou přílohou žádosti jsou Letter of Acceptance a Letter of Recommendation.


Letter of Recommendation potvrzuje taktéž zahraniční oddělení FHS. Formulář (s již vyplněným doporučením akademického pracovníka) je třeba na zahraniční oddělení dodat nejpozději do 30. 9. 2015.


Uzávěrka přihlášek v DZS: 12. 10. 2015, 15:00.


Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita studentů) a zde.Provoz zahraničního oddělení: září 2015

Během září 2015 je zahraniční oddělení v provozu dle obvyklých konzultačních hodin. Před případnou návštěvou ovšem nezapomeňte zkontrolovat jejich aktuální změny. Např. v týdnu 21.–25. 9. 2015 bude zahraniční oddělení uzavřeno.


Buddy pro zahraniční studenty FHS

* Chtěli byste se setkávat se studenty z celého světa?

* Využili byste rádi svoje znalosti angličtiny nebo jiného jazyka?

* Máte pocit, že na FHS není snadné seznámit se s novými lidmi?

* Zajímalo by vás, jaké to je žít a studovat v cizí zemi?


Pokud ano, pak je program buddy právě pro vás!


Jako buddy se můžete stát průvodcem zahraničního studenta, který přijíždí na FHS: po jeho příjezdu ho doprovázíte z letiště/nádraží na kolej a během semestru mu pak můžete ukázat svá oblíbená místa v Praze a seznámit jej se životem a kulturou v ČR.


Podrobnější informace naleznete zde. Zaregistrovat se můžete na těchto stránkách a během léta si pak přímo vybrat své svěřence a kontaktovat je.


Máte zájem seznámit se se studenty z USA? Kontaktujte přímo paní Pavlínu Venclovou z programu UPCES (Pavlina.Venclova@cerge-ei.cz).


Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na zahraničním oddělení FHS UK nebo na informačním setkání,

které se uskuteční 8. 9. 2015 od 10:30 v jinonické učebně 6004 a na něž Vás srdečně zveme!


Fulbrightova komise: nabídka stipendia na studijní/výzkumné pobyty v USA pro studenty a absolventy na rok 2016/17

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.


Hlásit se lze na:

 • výzkumný pobyt (visiting research),

 • celé studium (degree), 

 • studijní pobyt (non-degree).


Uzávěrka pro rok 2016/17: 1. září 2015


Podrobnější informace naleznete zde a na stránkách Fulbrightovy komise.


Austrálie, Nový Zéland: výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2015/16.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 13. srpna 2015, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásili 3 studenti FHS. 2 přihlášky postoupily do celouniverzitního kola výběrového řízení.


Akademická informační agentura: stipendia na základě mezinárodních smluv

Od září 2014 je na webových stránkách AIA zveřejněna aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv, které se uskuteční v akademickém roce 2015/2016. Přihlášky na tyto stipendijní pobyty do téměř 40 zemí světa je již možné podávat.

Podrobnější informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Aktuální uzávěrky v rámci výběrových řízení*:

 • 30. června 2015: studijní a výzkumná stipendia do Mexika pro studenty veřejných VŠ

 • 12. června 2015 (předběžný termín): studijní a výzkumná stipendia do Peru pro studenty magisterských a doktorských studijních programů


* O doporučení zahr. odd. FHS je třeba žádat nejméně s dvoutýdenním předstihem.


EURIAS Senior and Junior Fellowships 2016/17

Deadline for application: June 5, 2015


EURIAS Fellowships are mainly offered in the fields of the humanities and social sciences but may also be granted to scholars in life and exact sciences, provided that their proposed research project does not require laboratory facilities and that it interfaces with humanities and social sciences. The diversity of the 16 participating Institutes for Advanced Study offers a wide range of possible research contexts in Europe for worldwide scholars. Applicants may select up to three IAS outside their country of nationality or residence as possible host institutions.


For more details please visit the IWM and the EURIAS websites.


Applications are submitted online via www.eurias-fp.eu where you will find detailed information regarding the content of the application, eligibility criteria, and selection procedure.


The program is initiated by NetIAS (Network of European Institutes for Advanced Study), coordinated by the RFIEA Foundation (Network of French Institutes for Advanced Study), co-financed by the 7th Framework Programme of the European Commission – COFUND action.


SLOVENSKO - Stipendia v rámci Národního stipendijního programu SR

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2015/2016.


Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.


O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.


Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2015 do 16:00 hod.


Bližší informace naleznete v příloze a jsou k dispozici také zde.


Nabídka studijních pobytů v rámci programu CEEPUS: Universität Wien, University of Wroclaw, Belgrade University, Katolícka univerzita v Ružomberku

V rámci programu CEEPUS se v ak. roce 2015/16 mohou studenti FHS zúčastnit měsíčního pobytu na některé z partnerských univerzit za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu disertační práce nebo letní školy, kterou pořádá University of Wroclaw.


Nabídka je určena studentům doktorských oborů, jejichž disertační práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště. Vybraní studenti získají stipendium programu CEEPUS na pokrytí výdajů spojených s dopravou, ubytováním a stravou.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 4. června 2015 (12:00).


Požadované materiály:

 • studijní plán/záměr v AJ/NJ a ČJ (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)

 • strukturovaný životopis (v ČJ)

 • doporučení školitele (v ČJ)


Podepsané dokumenty lze odevzdat osobně nebo zaslat kvalitně naskenované e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.


Podrobnější informace naleznete zde.


Aktualizace: K datu uzávěrky se nikdo nepřihlásil.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí v ZS 2015/16

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje nové kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří na ZS 2015/16 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka žádostí: 27. května 2015, 12:00


Aktualizace: k uzávěrce podalo přihlášku celkem 10 studentů FHS. Všechny přihlášky byly schváleny.


V 1. kole soutěže pro rok 2015 podalo přihlášku celkem 14 studentů FHS. Všechny žádosti byly schváleny a finanční příspěvek v celkové výši 154 300 Kč podpořil studijní/výzkumné pobyty studentů FHS například ve Finsku, Německu, Francii či Indii.


Francie, Kanada, Mexiko, USA: vyjeďte v LS 15/16 za studiem do zahraničí

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty na univerzitách ve Francii, Kanadě, Mexiku a USA v letním semestru 2015/16.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 20. května 2015, 12:00.


Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Aktualizace: do data uzávěrky podali přihlášku 2 studenti FHS.


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory


* Strávili byste rádi část studia v zahraničí?

* Byli jste na Erasmu (studijním pobytu) a toužíte zkusit jiný program?

* Zajímají vás nabídky programů CEEPUS, AKTION, Visegrad, meziuniverzitní dohody aj.?

* Máte vybránu zahraniční univerzitu, ale nevíte, jak studijní pobyt financovat?


Přijďte si pro informace a pro inspiraci!


Seminář o možnostech studijních/výzkumných pobytů v zahraničí se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 od 13:00 v Jinonicích (učebna 6004). Svoji účast potvrďte e-mailem na adresu .


AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

Program AKTION akademickým pracovníkům nabízí:


 • krátkodobé výzkumné pobyty (1–3 měsíce) na vysokých školách a univerzitách v Rakousku (stipendium 1.040 €): uzávěrka 15. 3. 2015 a 15. 4. 2015;

 • výzkumné stipendium (1.200 € na měsíc) pro post-doktorandy – akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol (na 6 měsíců) na přípravu habilitační práce na státních univerzitách v Rakousku: uzávěrka 15. 3. 2015.


V rámci projektové spolupráce ve vzdělávání (uzávěrka 15. 4. 2015) se pak podporuje:


 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

 • akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. Dissertationsnetzwerke;

 • projekty, které slouží k trvalé spolupráci;

 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 • vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na společných výukových aktivitách;

 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín.


Podrobnější informace naleznete zde.


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

Nestihli jste informační seminář, který proběhl 23. 10.? Prezentaci si můžete prohlédnout zde.


Program Erasmus+: praktické stáže

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje výběrové řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2015/16.


Uzávěrka přihlášek: 1. 4. 2015, 12:00. K uzávěrce podali přihlášky 3 studenti FHS.


Podrobné informace naleznete zde.


UPOZORNĚNÍ: S ohledem na možné změny v organizaci programu Erasmus+ mohou ještě nastat změny i v podmínkách stáží či výběrového řízení. V takovém případě se aktuální informace objeví na výše uvedených stránkách. Máte-li zájem o praktickou stáž, doporučujeme obrátit se na zahraniční oddělení. Jakmile budou podmínky potvrzeny, uspořádáme pro zájemce o stáž krátké informační setkání.


Výzva: Jean Monnet

Program Jean Monnet je primárně zaměřen na podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie. Informace k výzvě včetně všech příloh naleznete zde.


Termín pro předkládání žádostí je 26. března 2015, 12:00.


Podrobnější informace naleznete na stránkách evropského centra UK.


Norské fondy a fondy EHP

Pravděpodobně poslední výzva v rámci programu s mimořádně vysokou alokací finančních prostředků (a tedy i očekávanou úspěšností žadatelů)!


Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita pracovníků ve vzdělávání, respektive projekty institucionální spolupráce) a zde.


Aktivity se mohou uskutečnit mezi červnem 2015 a zářím 2016.


Mobilita pracovníků ve vzdělávání


Podporované aktivity na institucích na Islandu, v Lichtenštejnsku či v Norsku:


 • výukové pobyty (1 týden – 6 měsíců);

 • účast na konferencích, seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích (max. délka 6 týdnů);

 • stínování odborníka za účelem vzdělání nebo výzkumu.


Žádost je třeba podat do 26. 3. 2015, 15:00 elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce (Dům zahraniční spolupráce, Norské fondy a fondy EHP, Na Poříčí 1035/4, 117 05 Praha 1).


Povinnou přílohou žádosti je Letter of Acceptance (potvrzení ze strany pracovníka na hostitelské instituci oprávněného činit odpovídající personální rozhodnutí) a potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele.


Mezi kvalitativní kritéria hodnocení patří:


 • motivace pro mobilitu a spojitost mobility s plány do budoucna;

 • volba hostitelské instituce a dostatečné odůvodnění přidané hodnoty při uskutečnění navrhovaných aktivit v zahraničí;

 • přiměřený plán aktivit, které se mají uskutečnit.


V případě schválení žádosti budou žadateli proplaceny pobytové i cestovní výdaje, případně poplatky za konference, workshopy atp. Maximální výše grantu: 175 000 Kč (norské fondy) nebo 100 000 Kč (fondy EHP) + 25 000 Kč na cestovné.


Island, Norsko, Lichtenštejnsko: stipendijní pobyty pro studenty

Studenti prezenční formy studia mají možnost získat stipendium na pobyt na vysokoškolských institucích na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku, a to v rámci norských fondů a fondů EHP. Jedná se o pravděpodobně poslední výzvu s vysokou šancí na úspěch!


Podporované aktivity:

 • studijní pobyty (3–10 měsíců);

 • krátkodobé výzkumné stáže pro doktorandy (2 týdny – 2 měsíce).


Studenti si sami vyhledají instituci, na níž by chtěli studovat. DZS doporučuje zaměřit se spíše na menší univerzity, jejichž obory mohou lépe vyhovovat konkrétnímu zaměření studenta.


Žádost je třeba podat elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce. Povinnou přílohou žádosti jsou Letter of Acceptance a Letter of Recommendation.


Letter of Recommendation potvrzuje taktéž zahraniční oddělení FHS. Formulář (s již vyplněným doporučením akademického pracovníka) je třeba na zahraniční oddělení dodat nejpozději do 17. 3. 2015.


Uzávěrka přihlášek v DZS: 26. 3. 2015, 15:00.


Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita studentů) a zde.Program Erasmus+: vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2015/16

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v ak. roce 2015/16. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Pro zájemce o program proběhla dne 5. 2. informační schůzka. Prezentaci naleznete zde.


Kdo se může hlásit?


 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

 • V době podání přihlášky nesmí student překročit standardní dobu studia (tj. v době výjezdu bude nejvýše ve 4. ročníku bakalářského/doktorského studia nebo ve 3. magisterského).


Na jakých univerzitách lze studovat?

Seznam partnerských univerzit naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 11. 3. 2015, 12:00.


Podrobnější informace k programu Erasmus+ jsou k dispozici také zde.


Fond mobility UK

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek si mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na: 


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí.

 

Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 5. 3. 2015, 12:00.

Aktualizace: k datu uzávěrky podalo žádost o příspěvek 11 studentů FHS.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podrobné informace naleznete zde a zde.


K poslední uzávěrce (8/10/2014) podali žádost celkem 1 student FHS a 3 vyučující. Všechny žádosti fakulta nominovala radě FM UK a všechny byly schváleny. Finanční příspěvek v celkové výši 100 500 Kč tak podpoří studijní pobyt na Slovensku a pobyt zahraničních přednášejících z Velké Británie či Kanady na FHS.

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2015, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podpora z FM UK může činit nejvýše 50 % předpokládaného rozpočtu – je tedy třeba zajistit dofinancování z jiných zdrojů.


Při posuzování žádostí bude brát rada FM UK ohled na priority, jimiž jsou:


 • zavedení nové disciplíny (oboru) ve studiu či vědě na UK,

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru,

 • působení v rámci několika fakult na UK,

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu,

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci sabbatical na UK,

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK.


Bližší informace naleznete zde.


Výběrové řízení na studijní pobyty v Německu a ve Švýcarsku

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na stipendijní studijní pobyty na německých a švýcarských univerzitách v ak. roce 2015/16.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 4. 3. 2015, 12:00.


K datu uzávěrky se přihlásil 1 student FHS UK. Jeho přihlášku FHS nominuje do celouniverzitního kola výběrového řízení.

Newsletter Domu zahraniční spolupráce

Newsletter 1/2015 o nabídce stipendií pro akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, případně o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání naleznete ke stažení zde.


Příloha č. 1: Norské fondy a fondy EHP

Příloha č. 2: Stipendia na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2015/2016


Erasmus+, klíčová akce 2

1) strategická partnerství


Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2015, 12:00.


V rámci projektu je možné uskutečňovat a kombinovat následující aktivity:


 • kombinovaná mobilita spojující krátkodobou fyzickou mobilitu (po dobu kratší než 2 měsíce) s virtuální mobilitou,

 • intenzivní studijní programy (od 5 dnů do 2 měsíců),

 • krátkodobé společné vzdělávací akce pro pracovníky (od 5 dnů do 2 měsíců),

 • dlouhodobá mobilita pracovníků (od 2 do 12 měsíců).


Podrobnější informace naleznete zde (evropské centrum UK) a zde (Dům zahraniční spolupráce).


V případě zájmu o zapojení do této aktivity (ať už v roli koordinátora či partnera projektu) kontaktujte naše oddělení nejpozději do 28. 2. 2015.


2) budování kapacit


Uzávěrka přihlášek: proběhla 10. 2. 2015.


Podrobnější informace naleznete zde.


Výzva v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 3

Výkonná agentura Evropské komise (EACEA) vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů v rámci KA 3 programu Erasmus+: podpora reformy politiky: evropské výhledové projekty spolupráce v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.


Uzávěrka: 24. února 2015, 12:00 hodin SEČ.


Podrobnější informace naleznete na stránkách evropského centra UK.


Norské fondy a fondy EHP

Pravděpodobně poslední výzva v rámci programu s mimořádně vysokou alokací finančních prostředků (a tedy i očekávanou úspěšností žadatelů)!


Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita pracovníků ve vzdělávání, respektive projekty institucionální spolupráce) a zde.


Aktivity se mohou uskutečnit mezi červnem 2015 a zářím 2016.


2) projekty institucionální spolupráce


V rámci stejné výzvy mohou instituce žádat také o podporu projektů institucionální spolupráce (mezi projekty mohou patřit např. intenzivní programy, podpora spolupráce ve vzdělávání, krátkodobé mobility, tvorba nebo příprava nových výukových nástrojů nebo metod, spolupráce s cílem rozvoje učebních osnov, lidských zdrojů aj.).


Podrobnější informace naleznete zde. V případě zájmu o tuto nabídku prosíme informujte zahraniční oddělení FHS nejpozději do 28. 2. 2015 (zašlete stručnou anotaci a zaměření plánovaného projektu včetně cílů a výstupů, názvy partnerských institucí a předběžný rozpočet).


Meziuniverzitní spolupráce: letní kurzy němčiny

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce na stipendijní kurzy němčiny.


Studenti si mohou vybírat z těchto univerzit: Bonn (1 místo), Dresden (2 místa), Giessen (1 místo), Heidelberg (3 místa) a Saarbrücken (3 místa).

Podrobnější informace naleznete zde (měsíční jazykové kurzy).


Požadované dokumenty: životopis a motivační dopis (obojí v němčině), přihláška. FHS může do celouniverzitního kola výběrového řízení nominovat nejvýše 2 kandidáty.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 5. února 2015, 12:00.


Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásilo 5 studentů. Do celouniverzitního výběrového řízení byli nominováni 2 kandidáti (a 1 náhradník); 1 student ve výběru uspěl.


Austrálie, Izrael, JAR, Nový Zéland: výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii, Izraeli, JAR a na Novém Zélandu v zimním semestru 2015/16.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 3. února 2015, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


K datu uzávěrky se přihlásili 3 studenti. Všechny přihlášky byly nominovány do celouniverzitního výběrového řízení.


Stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien

Zahraniční oddělení vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce. Na měsíční výzkumný pobyt v období březen–listopad 2015 mohou post-doktorandi získat stipendium ve výši 1 000 EUR.

Podrobné informace naleznete zde.

Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: středa 28. ledna 2015 (12:00).

Požadované dokumenty:

 • přihláška (ke stažení zde)

 • životopis

 • seznam publikací

 • podrobný popis výzkumného projektu (včetně bibliografie) a zdůvodnění pobytu

 • doporučující dopis akademika z FHS

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)

Stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien

Zahraniční oddělení vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce. Na měsíční výzkumný pobyt v období březen–listopad 2015 mohou doktorandi či post-doktorandi získat stipendium ve výši 1 000 EUR.

Podrobné informace naleznete zde.

Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: středa 28. ledna 2015 (12:00).

Požadované dokumenty:

 • přihláška (ke stažení zde)

 • životopis

 • seznam publikací

 • podrobný popis výzkumného projektu (včetně bibliografie) a zdůvodnění pobytu

 • doporučující dopis školitele

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)


Aktuální informace: k datu uzávěrky obdrželo zahraniční oddělení FHS 3 přihlášky. Všechny byly nominovány do celouniverzitního výběrového řízení. V univerzitním kole uspěl 1 student FHS.


Aktuální informace k výsledkům výběrových řízení

 • Soutěž na podporu studentů vyjíždějících na individuálně financované studijní/výzkumné pobyty

  K uzávěrce 4/12/2014 se přihlásilo celkem 14 studentů FHS. Všechny žádosti byly schváleny a finanční příspěvek v celkové výši 154 300 Kč podpoří studijní/výzkumné pobyty studentů FHS například ve Finsku, Německu, Francii či Indii.


 • Fond mobility UK

  K uzávěrce FM UK 8/10/2014 podali žádost celkem 1 student FHS a 3 vyučující. Všechny žádosti fakulta nominovala radě FM UK a všechny byly schváleny. Finanční příspěvek v celkové výši 100 500 Kč tak podpoří studijní pobyt na Slovensku a pobyt zahraničních přednášejících z Velké Británie či Kanady na FHS.


 • Studium v zahraničí v rámci meziuniverzitních dohod: USA, Kanada, Latinská Amerika, Francie

  K uzávěrce 19/11/2014 podali přihlášku dva studenti. Obě přihlášky byly nominovány do celouniverzitního kola výběrového řízení a obě uspěly. Studenti FHS tak v příštím roce vycestují na kanadskou Université de Montréal a brazilskou Universidad de Sao Paulo.


PF 2015

Zahraniční oddělení FHS UK vám přeje krásné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2015!


Naše oddělení bude opět v provozu od 5. ledna 2015.


Letní instituty amerických studií

Fulbrightova komise nabízí možnost přihlásit se k účasti na některém ze šestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od května do začátku srpna 2015 na vybraných amerických univerzitách.


Jednotlivé instituty obsahují zhruba měsíční, intenzivní program přednášek, seminářů, diskusí apod. na dané univerzitě, doplněný o krátkodobé i dlouhodobé exkurze (max. dva týdny) k danému tématu a o setkání s předními osobnostmi politického i kulturního života USA.

Instituty neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu.

Každému z účastníků bude přidělen americký školitel, který mu pomůže při zpracovávání přidělených úkolů. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd.


Na rok 2015 jsou nabízeny tyto instituty:

 • Study of the U.S. for Secondary School Educators

 • U.S. Culture and Society

 • American Politics and Political Thought

 • Contemporary American Literature

 • U.S. Foreign Policy

 • Journalism and Media

 • Religious Pluralism in the United States


Z americké strany program administruje Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State.


Obsah grantu: Bydlení je zajištěno v areálu univerzit v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Stravování je rovněž patřičně zajištěno. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity, nákup knih i jiných studijních materiálů i jejich zaslání zpět do domovské země.


Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou: české občanství, trvalý pobyt v České republice, výborná znalost angličtiny.


Požadavky: Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce. Přednost budou mít uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní a neměli možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat.


Uzávěrka je 20. prosince 2014.


Krzysztof Michalski Junior Visiting Fellowships in Vienna

The Institute for Human Sciences (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) in Vienna has established a new fellowship program in memory and honor of its founding Rector, Krzysztof Michalski who died in 2013: The Krzysztof Michalski Junior Visiting Fellowships 2015 / 2016.


Steven Lukes, Professor of Politics and Sociology at New York University, was awarded the Senior Visiting Fellowship for the academic year 2015/16.

His research examines how morals relate to politics, economics, law, and religion. Steven Lukes explores the nature and functioning of moral norms or ‘ordinary ethics’, and the distinctive contribution that a sociological-cum-anthropological approach can make to the study of this topic.


Post-doctoral researchers in the humanities and social sciences whose research relates to these topics and who would benefit from collaborating with Professor Lukes are invited to apply for one of the two Junior Visiting Fellowships. Junior Visiting Fellows will be invited to stay at the IWM for six to ten months between September 2015 and July 2016. They should ideally be from a different country or region and not already affiliated to the Senior Fellow’s own institution or ongoing research projects.


The Krzysztof Michalski Junior Visiting Fellows will receive a stipend of € 3.300,00 per month to cover all expenses during their stay in Vienna, including accommodation, research and travel costs as well as health insurance.


Please note the deadline for application: December 17, 2014


All information about this fellowship program such as eligibility, application procedure and other details can be found on the IWM’s website: www.iwm.at/fellowships/michalski and here.


Stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu (LS 2014/15)

Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) nabízí stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro vysokoškolské pedagogy veřejných a soukromých VŠ na pobyty v letním semestru 2014/15.


Podrobnější informace naleznete na stránkách programu.


Termín pro podávání žádostí na individuální mobility (tzv. free-mover): 30. listopadu 2014.


Program Erasmus+: výsledky výběrového řízení na LS 2014/15

Zahraniční oddělení vyhlašuje výsledky doplňkového výběrového řízení pro výjezdy v letním semestru 2014/15. Z 15 přihlášených uchazečů bylo vybráno 10 studentů. Gratulujeme!

Seznam vybraných studentů naleznete zde.


V akademickém roce 2014/15 se tedy studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ účastní celkem 56 studentů FHS, přičemž v letním semestru vycestuje 21 studentů, a to na 17 univerzit v 14 zemích Evropy.


Stipendia Fulbrightova programu v roce 2014/15

Fulbrightův program nabízí celou řadu stipendií, např.

 • stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR;

 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce akademické obce činné veřejném životě;

 • financování pobytu přednášejících a badatelů z USA na univerzitách a akademických pracovišť v ČR;

 • Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA.


Podrobné informace naleznete zde a také na těchto stránkách.


Nabídka stipendií do Rakouska v rámci programu AKTION

 • Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR na LS 2014/15.

  Termín pro podávání žádostí: 31. října 2014.

  Podrobnější informace naleznete zde.

 • Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let.

  Termín pro podávání žádostí: 30. listopadu 2014.

  Podrobnější informace naleznete zde.

 • Projekty spolupráce v rámci programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání.

  Termíny pro podávání návrhů (pro realizaci od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016): 30. listopadu 2014. Podrobnější informace naleznete zde.


Semestrální stipendia na Universität Hamburg

Aktualizace: k datu uzávěrky se přihlásil 1 student.


Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní spolupráce studentům vyšších ročníků a doktorandům všech oborů UK semestrální stipendijní pobyty.


Stipendium: 800 EUR měsíčně

Termín: letní semestr 2014/15 (1. 4. – 31. 7. 2015)

Počet míst: 4 semestrální stipendia (pro celou UK)

Uzávěrka odevzdávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 22. října 2014, 12:00

Seznam požadovaných dokumentů: k dispozici zde.


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

 • Strávili byste rádi část studia v zahraničí?

 • Byli jste na Erasmu+ (studijním pobytu) a toužíte zkusit jiný program?

 • Zajímají vás nabídky programů CEEPUS, AKTION, Visegrad, meziuniverzitní dohody aj.?

 • Máte vybránu zahraniční univerzitu, ale nevíte, jak studijní pobyt financovat?


Přijďte si pro informace a pro inspiraci!


Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. října 2014 od 14:00 v Jinonicích (učebna 6004). Pozvánku naleznete zde. Svoji účast potvrďte e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.


Nabídka studijního pobytu na Universität Wien v rámci programu CEEPUS

Aktualizace: k uzávěrce podali přihlášku 2 studenti FHS.


Studenti FHS se mohou hlásit na krátkodobý pobyt (21 dní – 2 měsíce) v LS ak. roku 2014/15 na Universität Wien (Institut für Sozialethik, garant: Dr. Ingeborg Gabriel) za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu disertační/diplomové práce.


Nabídka je určena zejména studentům doktorského studijního oboru Aplikovaná etika, hlásit se však mohou také studenti jiných doktorských nebo magisterských oborů, jejichž disertační/diplomová práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště. Vybraní studenti získají stipendium programu CEEPUS na pokrytí výdajů spojených s dopravou, ubytování a stravou.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 16. října 2014 (12:00).


Požadované materiály:

 • studijní plán/záměr v AJ/NJ a ČJ (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)

 • strukturovaný životopis (v ČJ)

 • doporučení školitele / vedoucího diplomové práce na FHS (v ČJ)


Podepsané dokumenty lze odevzdat osobně nebo zaslat kvalitně naskenované e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.


Podrobnější informace naleznete zde.


Island, Norsko, Lichtenštejnsko: stipendijní pobyty pro studenty

Nabídka stipendijních pobytů pro studenty (pouze prezenční formy studia) na vysokoškolských institucích na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku v rámci norských fondů a fondů EHP:


 • studijní pobyty (3–10 měsíců);

 • krátkodobé výzkumné stáže pro doktorandy (2 týdny – 2 měsíce).


Studenti si sami vyhledají instituci, na níž by chtěli studovat. DZS doporučuje zaměřit se spíše na menší univerzity, jejichž obory mohou lépe vyhovovat konkrétnímu zaměření studenta.


Žádost je třeba podat elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce. Povinnou přílohou žádosti jsou Letter of Acceptance a Letter of Recommendation.


Letter of Recommendation potvrzuje taktéž zahraniční oddělení FHS. Formulář (s již vyplněným doporučením akademického pracovníka) je třeba na zahraniční oddělení dodat nejpozději do 15. října 2014.


Uzávěrka přihlášek v DZS: 29. října 2014, 15:00.


Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita studentů) a zde.


Akademická mobilita 2015

Odbor pro zahraniční vztahy RUK vyhlásil podmínky pro mobilitu vědeckých a pedagogických pracovníků v rámci meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2015.


Zájemce o krátkodobý studijní pobyt na některé z partnerských univerzit prosíme, aby své pracovní programy odevzdali na zahraniční oddělení FHS UK nejpozději do 15. října 2014.


Podrobnější informace o akademické mobilitě (včetně seznamu partnerských zahraničních univerzit a formulářů pracovního programu) naleznete zde.


Výjezdy do mimoevropských zemí lze projednat kdykoliv během roku.


Program Erasmus+: výběrové řízení na LS 2014/15

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v letním semestru ak. roku 2014/15. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Nestihli jste informační shcůzku o programu Erasmus+? Prezentaci naleznete zde.


Kdo se může hlásit?


 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

 • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS UK.


Na jakých univerzitách lze studovat?

Seznam partnerských univerzit naleznete zde. Místa na některých univerzitách již byla obsazena v hlavním výběrovém řízení. Seznam univerzit, na něž je možné se hlásit v doplňkovém řízení, je k dispozici v on-line aplikaci.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 9. října 2014, 12:00.


Podrobnější informace k programu Erasmus+ jsou k dispozici také zde.

Soutěž Erasmus Label 2014

Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti.


Vítězové soutěže budou oceněni.

Výzvu a konkrétní podmínky naleznete zde.

Přihláška do soutěže je ke stažení zde.

Své příspěvky můžete zasílat do 10. října 2014 na e-mail erasmus@naep.cz nebo poštou na adresu Domu zahraniční spolupráce (Program Erasmus).


Podrobnější informace naleznete zde.


Soutěž na podporu studentů vyjíždějících na individuálně financované studijní/výzkumné pobyty: doplňkové kolo pro rok 2014

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje doplňkové kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří plánují ještě v roce 2014 studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů. Bližší informace k soutěži naleznete zde.


Uzávěrka: 2. října 2014, 12:00

Aktualizace: k uzávěrce se přihlásilo 7 studentů.


K předchozí uzávěrce (20. května 2014) se přihlásilo 9 studentů. Všechny žádosti byly schváleny a studenti získali finanční příspěvek v celkové výši 376 000 Kč, díky němuž vycestovali například do Německa, Izraele či Austrálie.


Program Erasmus+, praktické stáže: výsledky výběrového řízení

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje výsledky výběrového řízení na praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2014/15.


Z 10 uchazečů přihlášených k uzávěrce 15. září bylo vybráno 9 studentů. Vybraným studentům gratulujeme! Seznam úspěšných studentů naleznete zde.


Fond mobility UK

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek si mohou žádat studenti (pouze prezenční formy studia) i vyučující FHS, a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 8. října 2014, 12:00

Podrobné informace a odkaz na požadované dokumenty naleznete zde, zde a zde.


K poslední uzávěrce FM UK (19. 3. 2014) podalo žádost celkem 11 studentů UK FHS a 4 vyučující. Radě Fondu mobility UK nominovala fakulta 8 žádostí studentů a 4 vyučujících. Schváleno bylo všech 8 žádostí studentů a 1 žádost vyučujícího, a finanční příspěvek v celkové výši 515 000 Kč tak podpořil studenty UK FHS na studijních či výzkumných pobytech například v USA, Německu, Tádžikistánu či na Novém Zélandu i výukový pobyt renomovaného profesora z Kanady na FHS.


Projekty spolupráce v rámci programu AKTION ČR - Rakousko

Do 15. září 2014 lze podávat návrhy projektů spolupráce s rakouskými univerzitami v rámci programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. Realizaci je možné započít od 15. října 2014.

Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře jsou k dispozici zde.


CHORVATSKO Postdoktorandský stipendijní program „NEWFELPRO“

Vláda Chorvatské republiky a chorvatské ministerstvo vědy, školství a sportu zavádějí nový stipendijní program na podporu mezinárodní mobility zkušených výzkumných pracovníků na postdoktorandské nebo tomu ekvivalentní úrovni pod názvem „New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia“ (NEWFELPRO).


Program je rozčleněn na tři části, z nichž jedna se týká pobytů zahraničních badatelů (postdoktorandů nebo badatelů na tomu ekvivalentní úrovni) v Chorvatsku v délce 12–24 měsíců, ostatní dvě části se naopak týkají stáží chorvatských vědců v zahraničí a jejich zvovuzačlenění po návratu do Chorvatska. Stipendia jsou určena pro dvě kategorie uchazečů („experienced researchers“ a „senior researchers“).


Tento program bude probíhat od roku 2013 do roku 2017 a bude na něj vyčleněno celkem 7 miliónů eur (z toho 60 % bude financováno z chorvatských zdrojů a 40 % z fondů EU, a to z fondů programu „Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND program“). V průběhu programu budou postupně vyhlášeny tři „soutěže“ („open calls for proposals“), kdy bude možné podávat žádosti.


První dvě soutěže již proběhly a jsou uzavřené, třetí soutěž již byla vyhlášena a návrhy bude možné podávat po dobu 90 dní, a to od 3. října do 31. prosince 2014. Budou se podávat elektronickou cestou prostřednictvím níže uvedené webové stránky a musí být sepsány v angličtině.


Informace:

– prezentace s bližšími informacemi viz ZDE

– pokyny pro žadatele viz ZDE

– souhrnná informace viz ZDE


Kontakt: e-mail: newfelpro@mzos.hr

Internet: zde a zde.

Meziuniverzitní dohody: výběrové řízení pro výjezdy v LS 14/15 (Austrálie, Francie, Kanada, Latinská Amerika, Nový Zéland, USA)

K uzávěrce výběrového řízení v rámci meziuniverzitních dohod na studijní pobyty v zahraničí v LS 2014/15 (USA, Kanada, v Latinská Amerika, Francie), která proběhla 15. května 2014, se přihlásili 2 studenti UK FHS a oba byli nominováni do celouniverzitního výběrového řízení. V celouniverzitním kole uspěl 1 student.


K uzávěrce 21. srpna 2014 pro výběrové řízení na univerzity v Austrálii a na Novém Zélandě se nikdo nepřihlásil.

Staňte se tutorem zahraničních studentů!

Chcete se na FHS potkat se studenty ze zahraničí? Staňte se jejich tutorem! :)


Zajímá vás spíše USA? Pak se můžete seznámit s americkými studenty přijíždějícími v rámci programu UPCES.


Podrobnější informace naleznete zde a zde.


Dům zahraniční spolupráce: Newsletter 2/2014 - Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí a možností mezinárodní projektové spolupráce

Dům zahraniční spolupráce opět informuje o nabídce bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů. Informace o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, příp. o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání naleznete zde.


Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naep.cz.


Studium v Austrálii či na Novém Zélandu: výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2014/15.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení UK FHS: 21. srpna 2014.

Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Provoz zahraničního oddělení během léta 2014

Aktuální informace o provozu zahraničního oddělení naleznete zde.


Období 11. 7. – 11. 8. 2014:

 • Pro studenty je zahraniční oddělení uzavřeno

  (kromě studentů, kteří vyřizují administrativu v souvislosti s vysláním v rámci PRVOUK nebo GAUK).

 • Pro zaměstnance jsou konzultace možné po předchozí e-mailové domluvě.


Přejeme vám krásné léto!


Fond mobility UK a soutěž na podporu studentů vyjíždějících na individuálně financované studijní/výzkumné pobyty

K uzávěrce FM UK dne 19. 3. 2014 podalo žádost celkem 11 studentů UK FHS a 4 vyučující. Radě Fondu mobility UK nominovala fakulta 8 žádostí studentů a 4 vyučujících.

Schváleno bylo všech 8 žádostí studentů a 1 žádost vyučujícího, a finanční příspěvek v celkové výši 515 000 Kč tak podpoří studenty UK FHS na studijních či výzkumných pobytech například v USA, Německu, Tádžikistánu či na Novém Zélandu i výukový pobyt renomovaného profesora z Kanady na FHS.


Zahraniční oddělení UK FHS také vyhlásilo soutěž o finanční podporu pro studenty, kteří plánují v průběhu zimního semestru ak. roku 2014/15 studijní/výzkumný pobyt v zahraničí (např. v rámci meziuniverzitních dohod), jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů. Bližší informace k soutěži naleznete zde.

K uzávěrce (20. května 2014) se přihlásilo 9 studentů. Všechny žádosti byly schváleny a studenti získali finanční příspěvek v celkové výši 376 000 Kč, díky němuž budou moci vycestovat například do Německa, Izraele či Austrálie.Výběrové řízení na pozici vyučujícího na University of Nebraska pro letní semestr 2014/15

Fulbrightova komise ve spolupráci s katedrou historie University of Nebraska v Lincolnu vyhlašuje výběrové řízení na pozici "visiting scholar of Czech history and culture" pro letní semestr akademického roku 2014/15. Úspěšný kandidát by vyučoval dva kurzy v oblasti profesionálního zájmu, věnoval by se výzkumu, participoval by na vědeckých a akademických projektech a podílel se na aktivitách katedry. Podrobnosti a přihlášku naleznete zde a zde a také na těchto stránkách.


Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2014.

Nabídka studijního pobytu na Universität Wien

Studenti UK FHS se mohou hlásit na krátkodobý pobyt (21 dní – 2 měsíce) v ak. roce 2014/15 na Universität Wien (Institut für Sozialethik) za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu disertační/diplomové práce.


Nabídka je určena zejména studentům doktorského studijního oboru Aplikovaná etika, hlásit se však mohou také studenti jiných doktorských nebo magisterských oborů, jejichž disertační/diplomová práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště. Vybraní studenti získají stipendium programu CEEPUS na pokrytí výdajů spojených s dopravou, ubytování a stravou.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení UK FHS: 9. června 2014 (12:00)


Požadované materiály:

 • studijní plán/záměr v AJ/NJ a ČJ (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)

 • strukturovaný životopis (v ČJ)

 • doporučení školitele / vedoucího diplomové práce na UK FHS (v ČJ)


Podepsané dokumenty lze odevzdat osobně nebo zaslat kvalitně naskenované e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.


Podrobnější informace naleznete zde.

Soutěž pro studenty UK FHS

Do soutěže se přihlásilo celkem 9 studentů.


Výsledky:

1. místo: Alžběta Grohmannová (Zelený Erasmus = Nezapomenutelná zkušenost)

2. místo: Veronika Staňková (Study Abroad aneb co mě Erasmus naučil)

3. místo: Jiří Marek a David Zavoral (Iceland a One Minute Test)


Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!

Všechny příspěvky v podobě videí si můžete prohlédnout na kanálu studijního oddělení na Youtube. Mezi další příspěvky patřila například fotokoláž nebo hudební kompozice (k poslechu zde a zde).


Program Erasmus+: výsledky výběrového řízení

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2014/15.


Z 86 přihlášených uchazečů bylo ke studijnímu pobytu v zahraničí vybráno 49 studentů na 29 univerzit v 15 evropských zemích. Vybraným studentům gratulujeme!


Seznam vybraných studentů naleznete zde.


Soutěž na podporu studentů vyjíždějících na individuálně financované studijní/výzkumné pobyty

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje soutěž o finanční podporu pro studenty FHS, kteří plánují v průběhu zimního semestru ak. roku 2014/15 studijní/výzkumný pobyt v zahraničí (např. v rámci meziuniverzitních dohod), jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Uzávěrka přihlášek / žádostí o finanční příspěvek je 20. května 2014 (12:00).

Vyhlášení soutěže naleznete zde. Bližší informace k soutěži, podmínkám a požadavkům naleznete zde.


Vyjeďte v LS 14/15 studovat do USA, Kanady, Latinské Ameriky nebo Francie

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod na studijní pobyty v zahraničí v LS 2014/15. Hlásit se můžete na univerzity v USA, Kanadě, v Latinské Americe či ve Francii.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 15. května 2014 (12:00).


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

 • Strávili byste rádi část studia v zahraničí?

 • Byli jste na Erasmu (studijním pobytu) a toužíte zkusit jiný program?

 • Zajímají vás nabídky programů CEEPUS, AKTION, Visegrad, meziuniverzitní dohody aj.?

 • Máte vybránu zahraniční univerzitu, ale nevíte, jak studijní pobyt financovat?


Přijďte si pro informace a pro inspiraci!


Seminář se uskuteční v úterý 29. dubna 2014 od 14:00 v Jinonicích (učebna 6004). Pozvánku naleznete zde. Svoji účast potvrďte e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.


Projekty spolupráce a stipendia pro VŠ pedagogy z prostředků programu AKTION ČR - Rakousko

Dotace na projekty spolupráce s Rakouskem


Do 15. dubna 2014 je možné podávat návrhy projektů spolupráce v rámci programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. Realizaci je možné započít od 1. července 2014.

Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře jsou k dispozici zde.


Ke stejnému termínu je možné zasílat žádosti VŠ pedagogů o jednoměsíční stipendia. Podrobnější informace naleznete zde.


Meziuniverzitní spolupráce: letní kurzy němčiny

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlásilo výběrové řízení na měsíční letní kurzy němčiny. Studenti si mohou vybírat z těchto univerzit: Bonn, Dresden, Freiburg, Heidelberg, Saarbrücken a Giessen. Podrobnější informace a požadavky k výběrovému řízení naleznete zde.


K uzávěrce přihlášek (12. února 2014) se přihlásilo celkem 9 studentů. Všechny přihlášky byly nominovány do celouniverzitního výběrového řízení. V něm byl vybrán 1 student (a 1 jako náhradník).


Fond mobility UK

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek si mohou žádat studenti (pouze prezenční formy studia) i vyučující FHS, a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Uzávěrka na zahraničním oddělení UK FHS: 19. března 2014, 12:00

Bližší informace a odkaz na požadované dokumenty naleznete zde, zde a zde.


K uzávěrce podalo žádost celkem 11 studentů UK FHS a 4 vyučující. Do celouniverzitního kola FHS nominuje 8 žádostí studentů a 4 vyučujících.


Ze 4 žádostí předložených fakultou Radě Fondu mobility UK k předchozí uzávěrce (podzim 2013) byly schváleny 3, a finanční příspěvek v celkové výši 147 500 tak podpořil studenty UK FHS na studijních pobytech v Brazílii, Kanadě nebo v USA.

Program Erasmus

K aktuální uzávěrce přihlášek do programu Erasmus (12. 3. 2014, 12:00) na studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2014/15 podalo 86 studentů celkem 145 přihlášek na 38 univerzit v 17 zemích Evropy.

Vybrat budeme moci přibližně 50 studentů. Výsledky výběrového řízení oznámíme nejpozději do konce března.

Meziuniverzitní dohody: výběrová řízení pro výjezdy do zahraničí v ak. roce 2014/15


Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrová řízení na studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2014/15. Hlásit se můžete na univerzity v Austrálii, Izraeli, Německu, na Novém Zélandu či ve Švýcarsku.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení UK FHS:


 • 23. 1. 2014 Freiburg (nikdo se nepřihlásil)

 • 6. 2. 2014 Austrálie, Izrael, Nový Zéland (přihlásili se 3 studenti FHS; všechny přihlášky byly odeslány do celouniverzitního kola výběrového řízení)

 • 18. 3. 2014 ostatní německé univerzity, Švýcarsko


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde (pro Izrael), zde (pro Německo a Švýcarsko) a zde (pro Austrálii a Nový Zéland).


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.

Soutěž na podporu rozvoje zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje nové kolo soutěže o finanční podporu krátkodobých pobytů akademických pracovníků v zahraničí.


Podmínky:


 • Plánovaný pobyt se musí uskutečnit v období duben–listopad 2014 a jeho délka nesmí přesáhnout 1 týden.

 • Cílem pobytu musí být navázání nové spolupráce s kvalitní zahraniční univerzitou nebo rozvoj stávající spolupráce, případně se musí jednat o již předběžně schválený výjezd v rámci meziuniverzitních dohod či následujících aktivit programu Erasmus: intenzivní programy, multilaterální projekty.


Zájemce prosíme, aby své pracovní programy odevzdali na zahraniční oddělení UK FHS nejpozději do 13. března 2014 (12:00). Výsledky soutěže a seznam schválených výjezdů budou oznámeny do konce března 2014.

Program Erasmus v ak. roce 2014/15: výběrové řízení

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výběrové řízení v rámci programu Erasmus na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2014/15.


Prezentaci z informační schůzky pro zájemce o program Erasmus, která se uskutečnila 12. 2. 2014, naleznete zde.


Kdo se může hlásit?


 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

 • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na UK FHS.


Na jakých univerzitách je možné studovat?

Seznam partnerských univerzit pro akademický rok 2014/15 naleznete zde.


Jaké jsou podmínky a požadavky pro výběrové řízení?

Podrobnosti viz zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení UK FHS: středa 12. 3. 2014, 12:00


Podrobnější informace k programu Erasmus jsou k dispozici také zde.


Stránka zahraničního oddělení na facebooku


Zahraniční oddělení UK FHS má již svoji stránku i na facebooku!


Chcete mít aktuální informace o možnostech studia v zahraničí, nabídce stipendijních i nestipendijních programů, výsledcích výběrových řízení či o dění na zahraničním oddělení?


Staňte se našimi fanoušky!

Woolf Institute Visiting Fellowship 2015

The Woolf Institute, which specializes in the study of relations between Jews, Christians and Muslims from a multidisciplinary perspective, invites applications for its annual visiting fellowship.


The Fellowship is tenable for a two to three month period that overlaps one of the Cambridge terms 2015:

Lent term: 13 January–13 March 2015

Easter term: 21 April–12 June 2015


The successful candidate will be expected to be involved in a project of academic research, public education or of the arts in an area relevant to the Institute’s work. The Fellow will be asked to present their work at a symposium on the subject of their project proposal.


There is no stipend attached to the Fellowships, but Fellows will be entitled to free accommodation in Cambridge and round-trip travel from their country to Cambridge. They will also have access to the Woolf Institute and Cambridge University libraries.


The Fellowship is available for a postdoctoral scholar of any academic rank, a policymaker or analyst in a relevant area of work, or an artist (writer, painter, photographer, etc.) and will most likely be asked to participate in some of the Institute's teaching or practice-based activities. Further information about the Institute can be found at: http://www.woolf.cam.ac.uk.


A letter of application, CV, the names of two referees who may be approached, a project proposal (1,500 words max.), and a sample of work should be sent to: Electors of the Visiting Fellowship, Woolf Institute, Wesley House, Jesus Lane, Cambridge, CB5 8BJ, UK or e-mailed to Tina Steiner at bs411@cam.ac.uk. Questions may be addressed informally to the Deputy Director, Dr Shana Cohen at sc736@cam.ac.uk.


Deadline for the submission of applications is 24 January 2014.

Letní instituty amerických studií

Fulbrightova komise ve ČR nabízí možnost přihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen. Podrobnější informace najdete na následujících webových stránkách, které budou průběžně aktualizovány:


Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskusí apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd. Bude zajištěno ubytování i stravování. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.


Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost  angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Absolventi některého z Fulbrightových programů se na tyto instituty hlásit nemohou.


Další informace naleznete zde.Newsletter zahraničního oddělení

Nové, celkově již páté číslo newsletteru zahraničního oddělení naleznete zde.


O čem se v novém čísle dočtete?

 • o důležitých uzávěrkách a událostech v tomto semestru

 • o možnostech financování zahraničních pobytů

 • o informačních seminářích zahraničního oddělení

 • o intenzívních výukových projektech v rámci programu Erasmus


Starší čísla newsletteru naleznete zde.Informační brožura o studiu v zahraničí

Informační brožura o studiu v zahraničí pro studenty FHS ke stažení zde.


Výsledky Fondu mobility UK a soutěže UK FHS o finanční příspěvek na podporu studia v zahraničí

Ze 4 žádostí předložených fakultou Radě Fondu mobility UK k podzimní uzávěrce roku 2013 byly schváleny 3, a finanční příspěvek v celkové výši 147 500 tak podpoří studenty UK FHS na studijních pobytech v Brazílii, Kanadě nebo v USA.


Do fakultní soutěže o finanční příspěvek na podporu studia v zahraničí (uzávěrka 10. 12. 2013) se přihlásilo celkem 5 studentů. Všechny žádosti byly schváleny, a příspěvek v celkové výši 180 000 Kč tak studentům UK FHS umožní v roce 2014 studijní pobyt například v Kanadě, USA či Tádžikistánu.

Výběrové řízení: stipendijní měsíční pobyt na Universität Wien

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce s vídeňskou univerzitou.

Na měsíční výzkumný pobyt v období březen–listopad 2014 mohou doktorandi či post-doktorandi získat stipendium ve výši 1 000 EUR.

Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: čtvrtek 30. ledna 2014 (12:00).

Požadované materiály (v NJ nebo AJ):

 • přihláška (ke stažení zde)

 • životopis

 • seznam publikací

 • popis a cíl výzkumného pobytu (popis projektu a zdůvodnění pobytu)

 • doporučující dopis školitele

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)

Podrobné informace naleznete zde.

Láká vás Island a studium islandštiny?

Islandské ministerstvo školství, vědy a kultury, nabízí stipendium umožňující studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland).

Jedná se o osmiměsíční studijní pobyt, který může být prodloužen na dobu až tří let.

Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka. 

Uzávěrka přijímání přihlášek (na akademický rok 2014/2015) je 1. února 2014.


PODROBNÉ INFORMACE najdete zde.

Program Erasmus: praktické stáže

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus na LS ak. roku 2013/14.*


Hlásit se mohou všichni studenti těch studijních oborů FHS, jejichž součástí je praktická stáž (praxe). Stáž se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě zapojené do programu Erasmus nebo na pracovišti, které je na takovou instituci napojeno. Minimální délka stáže jsou 3 měsíce. Vzhledem ke krátkému časovému limitu se tato možnost nabízí jen studentům, kteří již praktickou stáž na přijímající instituci projednávají.


Postup: student si možnost, podmínky a obsah praxe sám dojedná na přijímající instituci a o plánované stáži informuje zahraniční oddělení UK FHS. Nejpozději do 7. 1. 2014 je třeba na e-mail zahranicni@fhs.cuni.cz zaslat zprávu o chystané stáži, jejím termínu a předběžné náplni, spolu s kontaktem na koordinátora programu Erasmus na přijímající instituci.


Zahraniční oddělení následně uzavře s touto institucí smlouvu a zveřejní ji v on-line aplikaci. Nejpozději do 17. 1. 2014 musí student prostřednictvím on-line aplikace podat přihlášku na stáž na této instituci.


Výběrové řízení: do 22. 1. 2014 je třeba na zahraniční oddělení UK FHS donést:

 • strukturovaný životopis (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

 • motivační dopis obsahující předběžný plán stáže (opět v ČJ a v jazyce stáže)

 • doporučení vedoucího katedry (studenti magisterských oborů) / školitele (doktorandi) – v ČJ


Podrobné informace k praktickým stážím v rámci programu Erasmus naleznete zde.* Výběrové řízení se uskutečňuje, ačkoliv na poslední chvíli, díky zbývajícím finančním prostředkům UK v rámci programu Erasmus. Je pravděpodobné, že se možnost stáže bude nabízet i v dalších letech, ovšem podmínky zatím nejsou známy.

Pozvánka na prosincové semináře IPC UK o studiu v zahraničí

* Možnosti studia v zemích Asie, Latinské Ameriky, v Austrálii a na Novém Zélandě, 4. 12. 2013, 9.00 – 12.00, Zelená posluchárna RUK 


* Možnosti studia v Itálii, Španělsku a Portugalsku, 10. 12. 2013, 9.30 – 12.00, Zelená posluchárna RUK


* Možnosti studia v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, 10. 12. 2013, 13.00 – 15.30, Zelená posluchárna RUK


Další a podrobnější informace o seminářích mobilit (včetně konkrétního programu) naleznete zde.


Registrace na všechny semináře je již otevřena, zapisovat se můžete zde.


Soutěž UK FHS o finanční příspěvek na podporu studia v zahraničí

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje soutěž o finanční podporu studijních pobytů v zahraničí pro studenty, kteří v LS 13/14 vyjíždějí jako tzv. free-movers (tj. v rámci individuálně zajištěných studijních pobytů) anebo v rámci některého z programů bez finanční podpory (např. meziuniverzitní dohody).


Uzávěrka přihlášek / žádostí o finanční příspěvek je 10. prosince 2013.

Bližší informace k soutěži, podmínkám a požadavkům naleznete zde a zde.

Seminář o možnostech zahraniční spolupráce pro akademické pracovníky UK FHS

Zahraniční oddělení srdečně zve akademické pracovníky UK FHS na informační seminář o možnostech zahraniční spolupráce.


Seminář proběhne v pátek 15. listopadu od 14:00 v Jinonicích (místnost 6020).


Mezi témata semináře bude patřit například akademická mobilita vyučujících UK FHS nebo možnosti institucionální spolupráce se zahraničními univerzitami. Hostem semináře bude pan prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Pozvánku na seminář naleznete zde.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2014/2015

Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.

Bulletin Akademické informační agentury s kompletní nabídkou je k dispozici ke stažení zde.


Rozpis kvót:

Nabídka pro studenty a akademické pracovníky UK se týká stipendijních pobytů v zahraničí, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující doklady:

1. Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr      

Dalším požadovaným dokumentem je doklad o studijním průměru, který na požádání vystaví zahraniční oddělení UK FHS.

Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení UK FHS:

28. 11. 2013, 12:00: Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovinsko, Švédsko

30. 01. 2014, 12:00: Slovensko


Výběrová řízení*

Nejbližší uzávěrky v AIA*:

15. 11. 2013 Německo DAAD

28. 11. 2013 Izrael

30. 11. 2013 Švýcarsko

1. 12. 2013 Německo - Bavorsko

*UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv FHS výběrové řízení neorganizuje, součástí návrhu na vyslání je i doporučení zahraničního oddělení fakulty. O toto doporučení je třeba zahraniční oddělení UK FHS požádat s dostatečným předstihem a žádost řádně doložit (je nutné předložit studijní plán, motivační dopis, výzkumný projekt a všechny další součásti žádosti umožňující posoudit její kvalitu).

Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA na akademický rok 2014/15

Fulbright-Masarykovo stipendium: pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.).

Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

 • pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

 • pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety;

 • pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Podrobnosti včetně přihlášky naleznete zde a zde.

Uzávěrka přihlášek na akademický rok 2014/15 je 1. prosince 2013.

Informace o dalších stipendiích Fulbrightova programu naleznete zde.

Přehledy současných amerických stipendistů přednášejících v rámci Fulbrightova programu v akademickém roce 2013/14 na univerzitách v ČR a dalších evropských zemích pak zde a zde.

Pokud se univerzitní či jiné akademické pracoviště v ČR rozhodne některého ze současných amerických stipendistů pozvat, vyrozumí Fulbrightovu komisi. Ta zprostředkuje kontakt a uhradí cestovní náklady stipendisty spojené s návštěvou. Pobytové náklady hradí zvoucí pracoviště.

Kontakt: tel. 222 729 987, e-mail. fulbright@fulbright.cz

XIX. ročník Iberoamerické ceny

Tajemník Pro Tempore XIX. ročníku Iberoamerické ceny vypisuje XIX. ročník této soutěže, jejímž cílem je podpořit vědeckou činnost, prohloubit znalosti o Latinské Americe a Iberském poloostrově a vytvořit tak kulturní most s Českou republikou. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia všech oborů, kteří ovládají španělský nebo portugalský jazyk.


Uzávěrka pro předkládání vědeckých prací na Argentinské velvyslanectví (Panská 6, 110 00 Praha 1): 29. listopadu 2013.


Podrobnější informace (v češtině, španělštině a portugalštině) naleznete zde a zde.

S případnými dotazy se obracejte přímo na Argentinské velvyslanectví: tel. 224 212 449, e-mail eches@mrecic.gov.ar.

Meziuniverzitní dohody: výběrové řízení pro výjezdy v ZS 14/15 (Francie, Kanada, Latinská Amerika, USA)

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod na studijní pobyty v zahraničí v ZS 2014/15. Hlásit se můžete na univerzity v USA, Kanadě, v Latinské Americe či ve Francii.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 11. 11. 2013 (16:00).


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

Výsledky aktuálních výběrových řízení: Erasmus, FM UK (pro letní semestr 2013/14) a soutěže UK FHS o finanční příspěvek na podporu zahraničních mobilit

Program Erasmus

Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výsledky doplňkového výběrového řízení pro výjezdy v letním semestru 2013/14: 12 studentů si podalo 18 přihlášek na 12 univerzit v 10 evropských zemích. Vybráno bylo 7 studentů. Gratulujeme!

Seznam vybraných studentů naleznete zde.


Výsledky hlavního výběrového řízení (březen 2013): z 60 přihlášených uchazečů bylo pro studijní pobyt v zahraničí v ak. roce 2013/14 vybráno 45 studentů na 25 univerzit v 15 evropských zemích.

Seznam vybraných studentů naleznete zde. V ak. roce 2013/14 tak do zahraničí vyjíždí v rámci programu Erasmus celkem 47 studentů UK FHS.


Fond mobility UK

K aktuální uzávěrce (7. 10. 2013) se přihlásilo 5 studentů. 4 z nich FHS nominovala do konečného výběru, který provede rada FM UK.


Soutěž UK FHS o finanční příspěvek na podporu zahraničních mobilit: pro studenty i akademické pracovníky

K uzávěrce 21. 10. se přihlásil 1 student a 4 akademičtí pracovníci. Příspěvek získá 1 student (na studijní pobyt v USA) a 2 akademičtí pracovníci (krátkodobé pracovní pobyty v Německu a Rakousku).

Dům zahraniční spolupráce: Newsletter 3/2013 - Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí a možností mezinárodní projektové spolupráce


Dům zahraničních služeb (nově Dům zahraniční spolupráce) opět informuje o nabídce bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů. Informace o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, příp. o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání naleznete zde.


Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naep.cz.


iForum


Poslední změna: 19. červen 2019 11:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám