Volby do senátu

Základní informace o volbách do AS FHS UK

 • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty. Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


 • Funkční období akademických pracovníků je tříleté, přičemž k obměně třetiny z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je dvouleté a k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně.


 • Na základě usnesení senátu se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky pomocí počítačové sítě. Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Současně bude zveřejněn dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb. Námitky členů akademické obce fakulty se zasílají senátu a volební komisi.


 • Pro organizaci voleb členů senátu zřídí senát volební komisi složenou paritním způsobem z akademických pracovníků a studentů.Členy komise, náhradníky členů komise a předsedu komise volí senát na návrh předsednictva senátu. V případě, že člen komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství v komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo je neprodleně povolán náhradník.


 • Za kandidáta na člena senátu může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty.Základní informace o volbách do AS UK

 • Pro účely voleb se členové Akademického senátu Univerzity Karlovy dělí do tří sborů. Do prvního sboru se zařazují členové AS UK volení na Lékařské fakultě v Plzni, na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, na Evangelické teologické fakultě, na Fakultě sociálních věd, na Přírodovědecké fakultě, na Fakultě humanitních studií a na dalších součástech Univerzity Karlovy.


 • Funkční období členů Senátu z druhého sboru začíná o rok později a funkční období členů Senátu z třetího sboru o dva roky později než funkční období členů Senátu z prvního sboru.


 • Volby do příslušného sboru se konají v měsíci listopadu. Volby vyhlásí předsednictvo Senátu do konce měsíce září. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor. Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví akademický senát fakulty tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny. U voleb konaných na dalších součástech univerzity učiní uvedený úkon předsednictvo Senátu; volby se konají v pracovních dnech. Tyto údaje musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty, v případě voleb na dalších součástech univerzity ve veřejné části internetových stránek univerzity, nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb.


 • Zřizují se hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu. Na dalších součástech univerzity působí jedna dílčí volební komise. Předsedu, místopředsedu a pět dalších členů hlavní volební komise jmenuje Senát na návrh předsednictva Senátu z řad členů akademické obce univerzity na čtyři roky. Nikdo nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou. Každý z členů hlavní volební komise musí vykonávat volební právo do Senátu na jiné fakultě, nebo na dalších součástech univerzity. V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo musí být neprodleně jmenován jiný člen.


 • Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce příslušné fakulty, u dalších součástí akademický pracovník, který je zařazen na některé z nich. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce příslušné fakulty, nebo akademický pracovník zařazený na další součásti. Nestanoví-li akademický senát fakulty, popřípadě předsednictvo Senátu, jinak, musí být písemné návrhy předány pověřeným členům příslušné dílčí volební komise nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout. Na fakultách a dalších součástech se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb.


 • Každý volič může hlasovat pouze jednou. Volič na hlasovacím lístku označí nejvýše dva kandidáty; je-li označeno více kandidátů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.


 • Výsledky voleb zjišťuje dílčí volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději v den následující po posledním dni voleb. Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na druhém a třetím místě, nebo i na dalších místech rozhodných pro zvolení kandidáta, k rovnosti hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise. Zjištěné výsledky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Vzor protokolu o průběhu a výsledcích voleb stanoví hlavní volební komise.


 • Výkon funkce, která je neslučitelná s členstvím v Senátu podle zákona o vysokých školách nebo statutu univerzity, je překážkou vzniku členství v Senátu.Členství v Senátu zaniká uplynutím funkčního období, nebo před uplynutím funkčního období současně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, na které byl zvolen, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak, dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává členství v Senátu, předsedovi Senátu, v souvislosti s postupem podle čl. 5 odst. 10 statutu univerzity, pokud tak stanoví jednací řád Akademického senátu Univerzity Karlovy, též v případě, že Senát člena hlasováním zbaví mandátu. Jestliže členství v Senátu zanikne před uplynutím funkčního období, nastupuje do Senátu na zbytek funkčního období náhradník.


Vysvětlivky:

AS FHS UK - Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS UK - Akademický senát Univerzity Karlovy

Poslední změna: 1. říjen 2018 11:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám