Volby do AS FHS UK ve zkratce

Základní informace o volbách do AS FHS UK

  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty.


  • Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


  • Funkční období akademických pracovníků je tříleté, přičemž k obměně třetiny z nich dochází periodicky každoročně.


  • Funkční období studentů je dvouleté a k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně.


  • Na základě usnesení senátu se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky pomocí počítačové sítě. Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Současně bude zveřejněn dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb. Námitky členů akademické obce fakulty se zasílají senátu a volební komisi.


  • Pro organizaci voleb členů senátu zřídí senát volební komisi složenou paritním způsobem z akademických pracovníků a studentů.Členy komise, náhradníky členů komise a předsedu komise volí senát na návrh předsednictva senátu. V případě, že člen komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství v komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo je neprodleně povolán náhradník.


  • Za kandidáta na člena senátu může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty.


Přehled výsledků voleb do AS FHS UK a AS UK
Poslední změna: 30. listopad 2022 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám