Přijatá usneseníAkademický rok 2023/2024

 • Zasedání AS FHS UK 18. dubna 2024

  (Zápis zatím není k dispozici. Zveřejněn bude až po kontrole, která proběhne na nejbližším zasedání AS FHS UK.)

  606.

  AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat Mgr. Tomáše Procházku tajemníkem FHS UK.

  605.

  AS FHS UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení M. Krofta a S. Muhič Dizdarevič.

  604.

  AS FHS UK ustavuje dvoučlennou komisi pro tajné hlasování.

  603.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2023.

  602.

  AS FHS UK schvaluje novelu Pravidel pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

  601.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání AS FHS UK konaného dne 7. března 2024.


 • Zasedání AS FHS UK 7. března 2024

  600.

  AS FHS UK projednal bez připomínek žádost o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Sociální práce.

  599.

  AS FHS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k plánované dílčí změně Pravidel hospodaření UK, avšak současně navrhuje, aby ze sociálního fondu nebyly hrazeny příspěvky na stravování nebo stravenkový paušál a aby byla zvážena podpora připojištění dlouhodobé péče.

  598.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání AS FHS UK konaného dne 8. února 2024.


 • Zasedání AS FHS UK 8. února 2024

  597.

  AS FHS UK projednal návrh znění opatření děkanky Rámcové principy kariérního rozvoje, podpory a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a doporučuje vedení FHS UK vést diskuzi nad jeho zněním a uvedením do praxe i s dalšími členy akademické obce FHS UK.

  596.

  AS FHS UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2024.

  595.

  AS FHS UK vyslovuje předchozí souhlas se jmenováním P. Wohlmutha, M. Lentvorského, J. Čížkové a K. Soukupové řádnými členy Disciplinární komise FHS UK a se jmenováním K. Bártové a J. Křížové náhradními členy Disciplinární komise FHS UK.

  594.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 11. ledna 2024.

  593.

  Předsedkyní AS FHS UK byla zvolena J. Wohlmuth Markupová, místopředsedy AS FHS UK byli zvoleni T. Chavalková Badurová a J. Tuček.

  592.

  AS FHS UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení A. Novák a M. Heřmanský.

  591.

  AS FHS UK ustavuje dvoučlennou komisi pro tajné hlasování.


 • Zasedání AS FHS UK 11. ledna 2024

  590.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 14. prosince 2023.


 • Zasedání AS FHS UK 14. prosince 2023

  589.

  AS FHS UK projednal bez připomínek žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění navazujícímu magisterskému studijnímu programu Teoreticko–výzkumná psychologie.

  588.

  AS FHS UK rozhodl o zřízení oddělení kariérního rozvoje jako nového pracoviště děkanátu fakulty.

  587.

  AS FHS UK rozhodl o zřízení oddělení vnitřních vztahů jako nového pracoviště děkanátu fakulty.

  586.

  AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k návrhu nového znění Organizačního řádu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

  585.

  AS FHS UK rozhodl o zrušení pracoviště fakulty Centrum občanského vzdělávání.

  584.

  AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2022/2023.

  583.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 23. listopadu 2023.

  582.

  AS FHS UK schvaluje nově navržený program jednání.


 • Zasedání AS FHS UK 23. listopadu 2023

  581.

  AS FHS UK odsuzuje projevy nenávisti a výhrůžky násilím a zásadně odmítá tyto projevy na půdě FHS UK.

  580.

  AS FHS UK schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření FHS UK za rok 2022.

  579.

  AS FHS UK souhlasí s převzetím pozemků s parcelními čísly 493/63, 493/64, 493/65, 493/66 a 529/2 v katastrálním území Libeň do správy FHS UK. AS FHS UK dále souhlasí s převzetím pozemků parc. č. 529/1, 529/3, 529/4, 493/69 a 493/67 tamtéž do správy KaM UK.

  578.

  AS FHS UK nominuje A. Markovou jako zástupkyni FHS UK do Rady vysokých škol pro období 2024–2026.

  577.

  AS FHS UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení S. Muhič Dizdarevič a H. Novotná.

  576.

  AS FHS UK ustavuje dvoučlennou komisi pro tajné hlasování.

  575.

  AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorandských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2023/2024.

  574.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 12. října 2023.


 • Zasedání AS FHS UK 12. října 2023

  573.

  AS FHS UK zároveň vyzývá zaměstnance, zaměstnankyně a studující FHS UK, aby se připojili k těmto protestům.

  572.

  Akademický senát FHS UK jednoznačně podporuje protesty organizované Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu na FHS UK a iniciativou Hodina pravdy plánované na 17. října 2023. Protesty reagují na nedostatečné financování vysokých škol, tím i upozorňují na nedůstojné podmínky, za kterých působí mnozí zaměstnanci a zaměstnankyně humanitních, společenských a uměleckých oborů na českých vysokých školách.

  571.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro akademický rok 2024/2025.

  570.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 14. září 2023.


Akademický rok 2022/2023

 • Zasedání AS FHS UK 14. září 2023

  569.

  AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení S. Muhič Dizdarevič (ak. prac., předsedkyně), J. Wohlmuth Markupová (ak. prac., členka), K. Horáčková (stud., členka), M. Hampeisová (stud., členka), M. Novotná (ak. prac., náhradnice), M. Pustková (stud., náhradnice).

  568.

  V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK na 20.–23. listopadu 2023. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2024 a končí 31. ledna 2027. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2024 a končí 31. ledna 2026.

  567.

  AS FHS UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání Applied Middle Ages (Erasmus Mundus).

  566.

  AS FHS UK projednal žádost o posouzení změny v průběhu uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu Orální historie – soudobé dějiny.

  565.

  AS FHS UK schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2024/2025.

  564.

  AS FHS UK vyslovuje předchozí souhlas se jmenováním J. Bierhanzla a I. Řehořové řádnými členy Disciplinární komise FHS UK a se jmenováním Y. Abu Ghoshe a M. Pustkové náhradními členy Disciplinární komise FHS UK.

  563.

  AS FHS UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení P. Pavlík a M. Hampeisová.

  562.

  Usnesení: AS FHS UK uděluje předchozí souhlas, aby byli doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D., prof. Dr. phil. Pavel Himl, prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc., prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D., doc. Monika Bosá, Ph.D., doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D., prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D., prof. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D., prof. Michaela Hrubá, Ph.D., prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D., prof. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka, doc. Eva Šlessingerová, Ph.D., doc. Ondřej Beran, Ph.D., doc. Martin Nitsche, Ph.D., doc. Csaba Szaló, Ph.D., Mgr. Daniel Sosna, Ph.D., jmenováni členy Vědecké rady FHS UK.

  561.

  AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat Ing. Kristýnu Dáňovou tajemnicí FHS UK.

  560.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 8. června 2023.

  559.

  AS FHS UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení P. Pavlík a M. Pustková.

  558.

  AS FHS UK ustavuje dvoučlennou komisi pro tajné hlasování.


 • Zasedání AS FHS UK 8. června 2023

  557.

  AS FHS UK zřizuje dílčí volební komisi pro doplňovací volby do AS UK ve složení M. Pražáková Seligová (ak. prac., předsedkyně), J. Tourek (ak. prac., člen), M. Plass (stud., členka), J. Horský (ak. prac., náhradník), M. Krofta (stud., náhradník).

  556.

  AS FHS UK stanovuje termín doplňovacích voleb do AS UK na FHS UK v části akademických pracovníků na 11.–12. 9. 2023. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek začíná zvolením a končí 31. ledna 2025.

  555.

  AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru paní děkanky jmenovat Ing. Petra Voneše tajemníkem FHS UK.

  554.

  AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru paní děkanky jmenovat proděkany a proděkanky v předloženém personálním složení.

  553.

  AS FHS UK schvaluje předložený zápis ze zasedání konaného dne 29. května 2023.

  552.

  AS FHS UK schvaluje nově navržený program jednání.


 • Zasedání AS FHS UK 29. května 2023

  551.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2022.

  550.

  AS FHS UK bere na vědomí informaci o rezignaci proděkanů a tajemníka fakulty k 1. 6. 2023.

  549.

  AS FHS UK schvaluje Návrh pravidel rozdělování institucionální podpory vědy a výzkumu na FHS UK v roce 2023.

  548.

  AS FHS UK vyslovuje podporu studujícím, vyjadřujícím 25. 5. 2023 svůj nesouhlas s konáním akce „konference VOGUE live“ v budově fakulty.

  AS FHS UK odsuzuje přivolání Policie ČR proti studujícím, vyjadřujícím 25. 5. 2023 svůj nesouhlas s konáním akce „konference VOGUE live“ v budově fakulty, stejně jako přítomnost a působení soukromé bezečnostní služby, najaté třetí stranou, na půdě fakulty.

  AS FHS UK vyzývá nastupující vedení FHS UK, aby vypracovalo (a akademickému senátu k diskuzi předložilo) zásady komerčního využívání budovy FHS UK, stejně jako partnertství a spolupráce s neakademickými subjekty, uzavíraných FHS UK.

  AS FHS UK se vymezuje proti „konferenci VOGUE live“ na FHS UK, o jejímž charakteru nebyl řádně informován, a distancuje se od ní.

  547.

  J. Wohlmuth Markupová byla zvolena předsedkyní AS FHS UK.

  546.

  AS FHS UK schvaluje volební komisi pro volbu předsedy/předsedkyně AS FHS UK ve složení P. Himl a M. Plass.

  545.

  AS FHS UK ustavuje dvoučlennou volební komisi pro volbu  předsedy/předsedkyně AS FHS UK.

  544.

  AS FHS UK schvaluje zápis o hlasování per rollam konaného v termínu 11.-18. května 2023.

  543.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 27. dubna 2023.

  542.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 23. března 2023.

  541.

  AS FHS UK schvaluje navržený program jednání.


 • Hlasování AS FHS UK per rollam 11. - 18. 5. 2023

  540.

  AS FHS UK schvaluje zápis z jednání AS FHS UK dne 30. 3. 2023.


 • Zasedání AS FHS UK 27. dubna 2023

  539.

  AS FHS UK projednal žádost o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Sociální práce.

  538.

  AS FHS UK schvaluje návrh rozpočtu FHS UK na rok 2023.

  537.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2022.

  536.

  AS FHS UK schvaluje Dodatek č. 1 k Interní dohodě o půjčce mezi FHS UK, MFF UK a RUK.


 • Zasedání AS FHS UK 30. března 2023

  535.

  AS FHS UK volí kandidátkou na funkci děkana Fakulty humanitních studií UK pro funkční období 2023-2027 doc. Věru Sokolovou, Ph.D.


 • Zasedání AS FHS UK 23. března 2023

  Nebylo přijato žádné usnesení.


 • Zasedání AS FHS UK 23. února 2023

  534.

  AS FHS UK vyjadřuje hlubokou nespokojenost s oceněním práce akademiků a akademiček humanitních a sociálněvědních oborů, které na UK často nedosahuje ani hranice minimální důstojné mzdy pro Prahu – 39 974 Kč.

  AS FHS UK podporuje vedení UK ve snaze dosáhnout významného navýšení státních prostředků na vysoké školy.

  AS FHS UK vyzývá vedení UK, aby předložilo takový model rozdělení finančních prostředků mezi součásti UK, který umožní všem fakultám stejné mzdové ohodnocení za srovnatelnou práci jejich akademiků a a akademiček.


 • Zasedání AS FHS UK 5. ledna 2023

  533.

  V souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a s čl. 10 Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje AS FHS UK volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK na funkční období 2023 –2027 a stanovuje termín volby na 30. 3. 2023. Zároveň stanovuje, že nominace na kandidáta na funkci děkana FHS UK budou přijímány do 28. 2. 2023 včetně a že 23. 3. 2023 proběhne zasedání AS FHS UK, na kterém budou moci osoby navržené na funkci děkana FHS UK představit svůj program.

  532.

  AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Sémiotika a filosofie komunikace.

  531.

  AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Aplikovaná etika.

  530.

  AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2021/2022.


 • Mimořádné zasedání AS FHS UK 11. listopadu 2022

  529.

  AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2022/2023.


 • Zasedání AS FHS UK 20. října 2022

  528.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro akademický rok 2023/2024.


Akademický rok 2021/2022

 • Zasedání AS FHS UK 15. září 2022

  527.

  AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Matěj Krofta (stud., člen), Jana Wohlmuth Markupová (ak. prac., náhradnice), Martina Pustková (stud., náhradnice).

  526.

  V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK na 21. - 24. listopadu 2022. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2026. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2025.

  525.

  AS FHS UK schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2023/2024.

  524.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2021.

  523.

  AS FHS UK schvaluje vyjádření předsednictva AS FHS UK k "Výzvě na podporu humanitních a sociálněvědních oborů" z 28. 6. 2022 („Předsednictvo AS FHS UK se připojuje k "Výzvě na podporu humanitních a sociálněvědních oborů". Podfinancování humanitních a sociálních věd je ve srovnání se zeměmi, mezi něž by ČR ráda směřovala, dlouhodobě alarmující. Přitom tyto obory významně přispívají nejen ke kultivaci veřejného prostoru, ale také ke společenské soudržnosti a odolnosti. Prostředky, vynaložené na humanitní a sociálněvědní obory, se naší společnosti v dlouhodobém horizontu nepochybně vyplatí.“).


 • Zasedání AS FHS UK 26. května 2022

  522.

  AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému studijnímu programu Sémiotika a filozofie komunikace.

  521.

  AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému studijnímu programu Soudobé evropské kulturní dějiny.

  520.

  AS FHS UK schvaluje Návrh pravidel rozdělování institucionální podpory vědecké a tvůrčí činnosti na FHS UK v roce 2022 a Návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti a obory, ke kterým se FHS UK přihlásila v programech Cooperatio, pro rok 2022.

  519.

  AS FHS UK schvaluje návrh rozpočtu FHS UK na rok 2022.


 • Zasedání AS FHS UK 28. dubna 2022

  Nebylo přijato žádné usnesení.


 • Zasedání AS FHS UK 7. dubna 2022

  518.

  AS FHS UK připomíná všem členům akademické obce nepřípustnost spojování akcí konaných na akademické půdě s politickými stranami.

  517.

  AS FHS UK schvaluje podmínky mimořádného přijímacího řízení pro některé pregraduální studijní programy na FHS UK pro ak. rok 2022/2023 podle předloženého materiálu.

  516.

  AS FHS UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2022.

  515.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2021.

  514.

  AS FHS UK na základě tajného hlasování vyslovuje předchozí souhlas s odvoláním členů a členek Disciplinární komise FHS UK Mgr. Matouše Veselského a Mgr. Daniely Matysové a se jmenováním Kláry Soukupové a Mgr. Jany Čížkové řádnými členkami a Mgr. Jany Křížové náhradní členkou Disciplinární komise FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 3. února 2022

  513.

  AS FHS UK na základě tajného hlasování vyslovuje předchozí souhlas se jmenováním Mgr. et Mgr. Petra Wohlmutha, Ph.D., Bc. Marka Lentvorského řádnými členy a Mgr. Martina Vrabce, Ph.D. náhradním členem Disciplinární komise FHS UK.

  512.

  AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění studijnímu programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.


 • Zasedání AS FHS UK 6. ledna 2022

  511.

  Akademický senát FHS UK považuje za nevhodné a nežádoucí, aby vyučující ovlivňovali výsledek voleb do fakultního či univerzitního senátu doporučováním konkrétních studentských kandidujících, obzvláště pokud se tak děje během výuky či za pomoci fakultních informačních systémů (SIS). AS FHS UK dále upozorňuje, že v druhém případě hrozí procedurální řízení s ohledem na porušení pravidel GDPR.

  510.

  AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2020/2021.

  509.

  AS FHS UK schvaluje návrh na rozdělení výsledků hospodaření FHS UK za rok 2020.

  508.

  AS FHS UK usiluje o podporu psychologické péče pro studující fakulty ať už v bezprostřední, nebo externě zprostředkované formě, a žádá vedení fakulty o podniknutí aktivních kroků vedoucích k podpoře psychologické péče pro studující FHS UK a propagace možnosti využití těchto služeb.


 • Zasedání AS FHS UK 25. listopadu 2021

  507.

  AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2021/2022.


 • Zasedání AS FHS UK 14. října 2021

  506.

  Akademický senát FHS UK se obrací jak na všechny akademické a neakademické zaměstnance a zaměstnankyně FHS UK, tak studující fakulty s naléhavou prosbou, aby dodržovali platná protiepidemická opatření. Za zásadní AS FHS UK považuje důsledné nošení respirátorů ve společných prostorách fakulty a při výuce v učebnách, kde není možné dodržovat doporučené rozestupy 1,5 m.

  505.

  AS FHS UK zřizuje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec (stud., člen), Jakub Marek (náhradník, ak. prac.), Tatiana Chavalková Badurová (stud., náhradnice).

  504.

  AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec (stud., člen), Jakub Marek (náhradník, ak. prac.), Tatiana Chavalková Badurová (stud., náhradnice).

  503.

  AS FHS UK stanovuje termín voleb do AS UK na FHS UK na 22.-25. listopadu 2021. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2025.

  502.

  V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK na 22.-25. listopadu 2021. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2025. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2024.

  501.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro akademický rok 2022/2023.


Akademický rok 2020/2021

 • Zasedání AS FHS UK 9. září 2021

  500.

  AS FHS UK projednal opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika.

  499.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2022/2023.

  498.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 30. června 2021.


 • Zasedání AS FHS UK 30. června 2021

  497.

  AS FHS UK navrhuje prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., na funkci rektora UK.

  496.

  AS FHS UK rozhodl o zřízení Oddělení veřejných zakázek FHS UK.

  495.

  AS FHS UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2021.

  494.

  AS FHS UK schvaluje Strategický záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na období 2021-2025.

  493.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2020.

  492.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 17. června 2021.

  491.

  AS FHS UK schvaluje program zasedání v podobě, v jaké byl rozeslán 23. 6. 2021.


 • Zasedání AS FHS UK 17. června 2021

  490.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK konaného dne 27. května 2021 ve znění přijatých změn.

  489.

  AS FHS UK schvaluje nové znění Volebního řádu AS FHS UK v předložené podobě.


 • Zasedání AS FHS UK 27. května 2021

  488.

  AS FHS UK schvaluje rozpočet FHS UK na rok 2021.


 • Zasedání AS FHS UK 29. dubna 2021

  487.

  AS FHS UK schvaluje nové znění Volebního řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v navrženém znění.

  486.

  AS FHS UK schvaluje změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

  485.

  AS FHS UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2020 bez výhrad.

  484.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 1. dubna 2021 ve znění přijatých výhrad.

  483.

  AS FHS UK schvaluje program jednání včetně zařazení nového bodu 8. „Podpora obnovy výuky na vysokých školách“.

  482.

  AS FHS UK schvaluje program jednání včetně zařazení nového bodu 8) „Podpora obnovy výuky na vysokých školách“.


 • Zasedání AS FHS UK 1. dubna 2021

  481.

  AS FHS UK schvaluje rozdělení institucionální podpory pro rok 2021 na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FHS UK

  480.

  AS FHS UK schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení v bakalářském studijním programu Studium humanitní vzdělanosti a v navazujících magisterských studijních programech Teoreticko-výzkumná psychologie a Historická sociologie na FHS UK pro ak. rok 2021/2022

  479.

  AS FHS UK bere na vědomí zřízení proděkanské agendy odpovědnosti za informační systémy a pověření proděkana Tomáše Holečka touto agendou.

  478.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. února 2021.


 • Mimořádné zasedání AS FHS UK 25. února 2021

  477.

  Na základě tajného hlasování vyslovuje AS FHS UK předchozí souhlas s jmenováním PhDr. Tomáše Kuncy, Ph.D., doc. PhDr. Terezy Pospíšilové, Ph.D., Mgr. Sáry Černíkové a Mgr. Matouše Veselského členy/členkami a Mgr. et Mgr. Ondřeje Špačka, Ph.D., Mgr. Tatiany Badurové a Mgr. Daniely Matysové náhradními členy/členkami Disciplinární komise FHS UK.

  476.

  AS FHS UK schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení v magisterských studijních programech Antropologická studia a Orální historie-Soudobé dějiny pro ak. rok 2021/2022 podle předloženého materiálu.

  475.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 4. února 2021.

  474.

  AS FHS UK schvaluje program zasedání 25. února 2021 v aktualizované podobě.


 • Zasedání AS FHS UK 4. února 2021

  473.

  AS FHS UK projednal návrh na rozšíření doktorského studijního programu Obecná antropologie dle čl. 7 Opatření rektora UK č. 14/2019 o společném uskutečňování studijního programu s pracovištěm Akademie věd ČR.

  472.

  AS FHS UK schvaluje změny Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK.

  471.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 26. listopadu 2020.

  470.

  AS FHS UK schvaluje volební komisi pro volbu předsednictva akademického senátu ve složení: O. Špaček a J. Marek za učitelskou kurii a M. Krofta za studentskou kurii.


 • Zasedání AS FHS UK 26. listopadu 2020

  469.

  AS FHS UK schvaluje návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2019/2020.

  468.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 5. listopadu 2020.

  467.

  AS FHS UK schvaluje komisi pro tajnou volbu studentského místopředsedy akademického senátu ve složení: O. Špaček a M. Hanyš za učitelskou kurii, senátorka Z. Terry za studentskou kurii.


 • Zasedání AS FHS UK 5. listopadu 2020

  466.

  AS FHS UK souhlasí s kandidaturou O. Špačka do Rady vysokých škol.

  465.

  AS FHS UK projednal bez připomínek kupní smlouvu č. KUP/35/05/009534/2020, jíž se svěřuje pozemek parc. č. 493/28, k. ú. Libeň, obec Praha do správy FHS UK.

  464.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2021/2022.

  463.

  AS FHS UK projednal principy stanovení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2020/2021.

  462.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 24. září 2020.


Akademický rok 2019/2020

 • Zasedání AS FHS UK 24. září 2020

  461.

  AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení J. Chavalka (externí předseda volební komise), J. W. Markupová (zástupce učitelské kurie senátu), O. Špaček (náhradník za učitelskou kurii), R. Holodňák (zástupce studentské kurie senátu), A. Brocková (zástupkyně studentské kurie senátu), M. Krofta (náhradník za studentskou kurii).

  460.

  V souladu s čl. 2 Volebního řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se vyhlašují volby do AS FHS UK na 24. – 27. listopadu 2020. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2024. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2023.

  459.

  AS FHS UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

  458.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na rok 2020/2021 pro pregraduální programy FHS UK.

  457.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. června 2020.

  456.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 27. července 2020.


 • Zasedání AS FHS UK 27. července 2020

  455.

  AS FHS UK schvaluje novelu Pravidel pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy s připomínkou zapracování podmínek přistoupení k jiné než poslední části SZZK na zbývajících NMgr. studijních programech.


 • Zasedání AS FHS UK 25. června 2020

  454.

  AS FHS UK rozhodl o navrženém zrušení a vzniku pracovišť FHS UK v rámci připravované organizační reformy.

  453.

  AS FHS UK projednal návrh nového znění Organizačního řádu FHS UK.

  452.

  AS FHS UK schvaluje novelizaci Statutu FHS UK.

  451.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2019.

  450.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 11. června 2020.


 • Zasedání AS FHS UK 11. června 2020

  449.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 14. května 2020.


 • Zasedání AS FHS UK 14. května 2020

  448.

  AS FHS UK schvaluje nové znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

  447.

  AS FHS UK schvaluje návrh rozpočtu FHS UK pro rok 2020.

  446.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 16. dubna 2020.


 • Zasedání AS FHS UK 16. dubna 2020

  445.

  AS FHS UK schvaluje pozměněné podmínky přijetí na bakalářské studijní programy Studium humanitní vzdělanosti a Liberal Arts and Humanities v souvislosti s mimořádnými opatřeními v nouzovém stavu.

  444.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2019.

  443.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 5. března 2020.


 • Zasedání AS FHS UK 5. března 2020

  442.

  AS FHS UK vyzývá garanta bakalářského studijního programu dr. Vrabce, aby, jakmile budou k dispozici patřičné údaje, informoval AS FHS UK o úspěšnosti zavedených opatření, jež mají zvýšit úspěšnost zkoušky Úvod z historie.

  441.

  AS FHS UK vyslovuje předchozí souhlas s jmenovaním Mgr. et Mgr. Petra Wohlmutha, Ph.D., za učitelskou část a Marka Lentvorského za studentskou část Disciplinární komise FHS UK.

  440.

  AS FHS UK schvaluje rozdělení institucionální podpory pro rok 2020 na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FHS UK.

  439.

  AS FHS UK schvaluje převod finančních prostředků z Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) fakulty do Fondu provozních prostředků (FPP) fakulty ve výši 8 500 000 Kč.

  438.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 6. února 2020.


 • Zasedání AS FHS UK 6. února 2020

  437.

  AS FHS UK bere na vědomí návrh na jmenování prof. Karla Novotného, M.A., Ph.D., DSc. proděkanem pro habilitační a jmenovací řízení.

  436.

  AS FHS UK schvaluje převod prostředků ve výši 85 mil. Kč z Fondu provozních prostředků FHS UK do Fondu reprodukce investičního majetku FHS UK. rok 2019/2020.

  435.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 28. listopadu 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 28. listopadu 2019

  434.

  AS FHS UK projednal výsledek hospodaření za rok 2018 a schvaluje, že výsledek hospodaření bude v plné výši 511,27 Kč převeden do fondu FRIM.

  433.

  AS HS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2018/2019.

  432.

  AS FHS UK projednal principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2019/2020.

  431.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 19. listopadu 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 19. listopadu 2019

  430.

  AS FHS UK se seznámil s ,,Komplexní analýzou stavby objektu menzy 17. listopadu“ a vyzývá vedení fakulty k vypracování detailnější analýzy ekonomických dopadů opatření na vědeckou a pedagogickou činnost fakulty, na její schopnost naplňovat strategické cíle Dlouhodobého záměru. Současně vyzývá vedení FHS UK k jednání o restrukturalizaci dluhu.

  AS FHS UK se obává, že navrhovaná úsporná opatření povedou k ohrožení fakulty, která dosud úspěšně naplňovala svou roli v celku Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy se v současné ekonomické situaci ocitla nikoliv v důsledku svého špatného hospodaření, nýbrž z objektivně daných a nezaviněných důvodů.

  AS FHS UK vyzývá Ekonomickou komisi AS UK a plénum AS UK k hledání kroků, které umožní fakultě dostát jejím finančním závazkům, aniž by splátkový kalendář ohrozil kvalitu výuky a vědecké činnosti na fakultě a personální zabezpečení studijních programů.

  429.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 31. října 2019.


 • Mimořádné zasedání AS FHS UK 31. října 2019

  428.

  AS FHS UK schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního fondu fakulty do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) fakulty ve výši 3,896 tis. Kč.

  427.

  AS FHS UK bere na vědomí informace ohledně financování rekonstrukce budoucí budovy fakulty v Praze-Tróji, Pátkova 2137, Praha 8.

  426.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 3. října 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 3. října 2019

  425.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2020/2021.

  424.

  AS FHS UK žádá o úpravu volebního softwaru tak, aby před volbou zvolené náhodné pořadí kandidátů se v průběhu volby neměnilo. Volba má zůstat opakovatelná jako tomu bylo dosud.

  423.

  AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 3. – 6. prosince 2019. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2020 a končí 31. ledna 2023. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2020 a končí 31. ledna 2022.

  422.

  AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda, akad. pr.), M. Hanyš (člen, akad. pr.), H. Novotná (náhradnice, akad. pr.), Felix Geisler (člen za stud.), Agáta Hrdličková (členka za stud.), Magdaléna Voldřichová (náhradnice za stud.).

  421.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 5. září 2019.


Akademický rok 2018/2019

 • Zasedání AS FHS UK 5. září 2019

  420.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 20. června 2019.

  419.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro pregraduální programy pro ak. rok 2020/2021.

  418.

  AS FHS UK uděluje předchozí souhlas, aby doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CSc., prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., doc. Ing. Karel Müller, CSc., doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., prof. Jan Sokol, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr., prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc., doc. Petr Lozoviuk Ph.D., prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. byli jmenováni členy Vědecké rady FHS UK.

  417.

  AS FHS UK bere na vědomí navržené čestné členy Vědecké rady FHS UK prof. PhDr. Miroslava Hrocha, DrSc. (bez afiliace), PhDr. Mirjam Moravcovou, DrSc. (FHS UK), doc. PhDr. Zdeňka Pince (FHS UK), prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (MUNI).

  416.

  AS FHS UK schvaluje dohodu o interní půjčce poskytnuté Matematicko-fyzikální fakultou UK ve výši 35 milionů korun za účelem financování dostavby sídla FHS UK.

  415.

  AS FHS UK schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FHS UK o převodu půjčky poskytnuté Přírodovědeckou fakultou UK z Fondu provozních prostředků fakulty do Fondu rozvoje investičního majetku fakulty.

  414.

  AS FHS UK schvaluje zápis o hlasování AS FHS UK per rollam z 11. července 2019.


 • Hlasování AS FHS UK per rollam 3. - 10. 7. 2019

  413.

  AS FHS UK schvaluje návrh dohody o půjčce ve výši 35 000 000,- Kč poskytnuté ze strany PřF UK za účelem úhrady víceprací vzniklých při rekonstrukci objektu menzy 17. listopadu, na adrese Pátkova 2137, Praha 8.


 • Zasedání AS FHS UK 20. června 2019

  412.

  AS FHS UK navrhuje uspořádat v zimním semestru 2019 setkání akademické obce k tématu klimatických opatření. Dále ustavuje otevřenou pracovní skupinu pod vedením Dr. Zandlové, která bude konkrétní klimatická opatření blíže diskutovat a formulovat. Konečně vyzývá zástupce FHS UK v AS UK k iniciaci diskuse o klimatických opatřeních na plénu AS UK.

  411.

  AS FHS UK vyjadřuje podporu studentské iniciativě "Univerzity za klima". Aktivní vstupování akademické obce do debaty o klimatické krizi považujeme za potřebné a legitimní.

  410.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2018 s připomínkami k formální a obsahové stránce dokumentu.

  409.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. dubna 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 25. dubna 2019

  408.

  AS FHS UK začne pořizovat počínaje příští schůzí zvukový záznam schůze pro interní potřeby AS FHS UK.

  407.

  AS FHS UK na svém řádném zasedání 25. dubna 2019 zvolil Ing. Arch. Marii Pětovou, Ph. D. kandidátkou na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2019-2023.

  406.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 11. dubna 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 11. dubna 2019

  405.

  AS FHS UK schvaluje návrh rozpočtu FHS UK pro rok 2019.

  404.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2018.

  403.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 7. března 2019.

  402.

  AS FHS UK navrhuje zařadit bod týkající se představení nominantky na kandidáta na funkci děkana FHS UK na třetí místo programu.


 • Zasedání AS FHS UK 7. března 2019

  401.

  AS FHS UK schvaluje odpis pohledávky poplatku za studium č. j. POP/UKRUK/131508/2017-1.

  400.

  AS FHS UK schvaluje rozdělení institucionální podpory pro rok 2019 na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FHS UK podle návrhu.

  399.

  AS FHS UK souhlasí s převzetím pozemků parc. č. 493/50 a 493/54 v k. ú. Libeň do správy FHS UK

  398.

  AS FHS UK se seznámil a vzal na vědomí vývoj realizace investičního záměru FHS UK na přestavbu bývalé menzy Koleje 17. listopadu UK pro potřeby nového sídla FHS UK.

  397.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 7. února 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 7. února 2019

  396.

  AS FHS UK stanovil tyto termíny zasedání: 7. 3., 11. 4., 25. 4., 20. 6. a v září 2019.

  395.

  Senát souhlasí s návrhy členů Disciplinární komise AS FHS UK.

  394.

  AS FHS UK souhlasí se svěřením pozemků parcel č. 493/20, 493/57, 493/58, 493/59 a 493/60 v katastrálním úřadě Libeň do správy FHS UK.

  393.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 24. ledna 2019.


 • Zasedání AS FHS UK 24. ledna 2019

  392.

  V souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebním a Jednacím řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje AS FHS UK volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK a stanovuje termín volby na 25. dubna 2019. Zároveň stanovuje, že nominace na kandidáta na funkci děkana FHS UK budou přijímány do 26. března 2019 včetně, a že 11. dubna proběhne zasedání AS FHS UK, na kterém budou moci osoby navržené na kandidáta na funkci děkana FHS UK představovat svůj volební program.

  391.

  AS FHS UK projednal předložené návrhy navazujících magisterských studijních programů.

  390.

  AS FHS UK souhlasí s návrhem jmenování doc. PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, Ph.D. do Vědecké rady FHS UK.

  389.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 29. listopadu 2018 s výhradou k bodu 3, který tímto navrhuje zredigovat a zkrátit.


 • Zasedání AS FHS UK 29. listopadu 2018

  388.

  AS FHS UK projednal otázku doplňovacích voleb do AS UK a rozhodl, že za dané situace je vypisování doplňovacích voleb bezpředmětné.

  387.

  AS FHS UK projednal výsledek hospodaření za rok 2018 a schvaluje, že výsledek hospodaření bude v plné výši převeden do fondu FRIM.

  386.

  AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2017/2018.

  385.

  AS FHS UK projednal principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2018/2019.

  384.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731 Sociální politika a sociální práce – Sociální práce (pro prezenční i kombinovanou formu studia).

  383.

  AS FHS UK bere na vědomí informace o výsledku, průběhu a přípravách voleb na FHS UK 26. - 29. listopadu 2018. AS FHS UK navrhuje provést revizi a podstatné vylepšení uživatelské přístupnosti webového rozhraní voleb a volebního softwaru.

  382.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 18. října 2018.


 • Zasedání AS FHS UK 18. října 2018

  381.

  AS FHS UK bere na vědomí informace o přípravě voleb do AS FHS UK a AS UK.

  380.

  AS FHS UK jmenuje do volební komise do voleb do AS FHS UK Radka Holodňáka namísto Zuzany Terry.

  379.

  AS FHS UK bere na vědomí potřebu implementace nových opatření GDPR v agendě a fungování akademického senátu a deleguje ji na předsednictvo AS FHS UK.

  378.

  AS FHS UK bere na vědomí prohlášení a komentáře M. Pětové, G. Seidlové Málkové a M. Skovajsy ke koncepci podpory vědy a výzkumu na FHS UK.

  377.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorských programech předložené k projednání dne 18. 10. 2018, s výhradou dodatečných úprav materiálů.

  376.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 13. září 2018.


Akademický rok 2017/2018

 • Zasedání AS FHS UK 13. září 2018

  375.

  AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda), Markéta Zandlová (členka), Markéta Pražáková Seligová (náhradnice), Magdalena Voldřichová (členka), Zuzana Terry (členka), Miloslav Keltner (náhradník).

  374.

  AS FHS UK stanovuje termín volby do AS UK na 26. - 29. 11. 2018. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

  373.

  AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 26. - 29. 11. 2018. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

  372.

  AS FHS UK schvaluje návrh vyhlášení podmínek přijímacího řízení na FHS UK pro ak. rok 2019/2020 v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

  371.

  AS FHS UK vzal na vědomí zřízení pozice proděkana pro přijímací řízení a jmenování dr. Holečka do této pozice.

  370.

  AS FHS UK vzal na vědomí změnu na pozici proděkana pro vědu a výzkum.

  369.

  AS FHS UK děkuje panu doc. Dr. Marku Skovajsovi za odvedenou práci na pozici proděkana pro vědu a výzkum.

  368.

  AS FHS UK schvaluje hlasování per rollam, které se uskutečnilo v období 30. 7. – 7. 8. 2018, v souladu s úpravami ve smyslu schváleného pozměňujícího návrhu.

  367.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 21. června 2018.


 • Hlasování AS FHS UK per rollam 30. 7. - 7. 8. 2018

  Nebylo přijato žádné usnesení.


 • Zasedání AS FHS UK 21. června 2018

  366.

  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2017.

  365.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 31. května 2018.


 • Zasedání AS FHS UK 31. května 2018

  364.

  AS FHS UK schvaluje předložený návrh na převod prostředků z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

  363.

  AS FHS UK schvaluje předložený návrh rozpočtu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na rok 2018.

  362.

  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 12. dubna 2018.


 • Zasedání AS FHS UK 12. dubna 2018

  361.

  AS FHS UK projednal návrhy studijních programů Studia mediální komunikace, Filosofie v kontextu humanitních věd, Sociální a kulturní ekologie, Antropologická studia a doktorského programu Člověk a prostředí.

  360.

  Senát schvaluje návrh na odpuštění poplatku za studium studentce I. Š. (UKČO xxxxxxxx).

  359.

  AS FHS UK projednal a schválil zprávu o hospodaření fakulty za rok 2017.

  358.

  AS FHS schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 8. března 2018.


 • Zasedání AS FHS UK 8. března 2018

  357.

  V souvislosti s dopisem č.j. UKFHS/30747/2018 Akademický senát FHS UK zásadně odmítá a důrazně odsuzuje jakékoli výhružky násilím členům akademické obce.

  356.

  AS FHS UK projednal akreditace bakalářských programů Liberal Arts and Humanities, Studium humanitní vzdělanosti, navazujícího magisterského programu Kulturní dějiny Evropy doktorských programů Aplikovaná etika, Historická sociologie, Obecná antropologie, Studia dlouhověkosti, Soudobé evropské dějiny, Sémiotika a filozofie komunikace Návrhy jsou nyní postoupeny vědecké radě FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 8. února 2018

  355.

  AS FHS UK projednal akreditace navazujících magisterských programů - historická sociologie, řízení a supervize a doktorských programů - studia občanského sektoru, sociální práce a německá a francouzská filosofie.

  354.

  Návrh ze zasedání 14. 12. 2017 byl schválen.


 • Zasedání AS FHS UK 14. prosince 2017

  353.

  AS FHS UK vyhlašuje doplňující volby zástupců z řad studentů do AS FHS UK na 16.–19. 1. 2018. Nominace bude možné zasílat od 15. 12. 2017 do 10. 1. 2018. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. AS FHS UK schvaluje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda), Josef Kružík (člen), Jakub Češka (náhradník), Adam Šimek (člen), Sára Wienerová (členka), Roman Sukdolák (náhradník).

  352.

  AS FHS UK projednal Obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok 2017/18 a souhlasí s jejich zněním.

  351.

  AS FHS UK schvaluje návrh na prominutí poplatku za studium H. S. a zároveň vznáší podnět, aby děkanka upozornila RUK na další krok, tedy na zrušení rozhodnutí o vyměření zmíněného poplatku.

  350.

  AS FHS UK projednal výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení a souhlasí s jeho přesunutím do fondu rozvoje investičního majetku.


 • Hlasování AS FHS UK per rollam 30. listopadu 2017

  349.

  AS FHS UK vyjádřil souhlas s udělením stipendií za vynikající studijní výsledky za rok 2016/2017 ve výši 33 tisíc korun.


 • Zasedání AS FHS UK 19. října 2017

  348.

  AS FHS UK schvaluje Jednací řád Vědecké rady FHS UK v předloženém znění.

  347.

  AS FHS UK schvaluje Statut FHS UK v předložením znění.

  346.

  AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 5.-8. 12. 2017. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

  345.

  AS FHS UK schvaluje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda), Josef Kružík (člen), Jakub Češka (náhradník), Adam Šimek (člen), Sára Wienerová (členka), Roman Sukdolák (náhradník).

  344.

  AS FHS UK souhlasí s Opatřením děkana č. 8/2017 (Organizační řád FHS UK) v předloženém znění.

  343.

  AS FHS UK souhlasí s upuštěním od vymáhání poplatků za studium od M. L. (9 000 Kč) a J. N. (8 333 Kč) a s prominutím poplatků za studium L. N. (12 000 Kč).Akademický rok 2016/2017

 • Zasedání AS FHS UK 7. září 2017

  342.

  AS FHS UK bere na vědomí změny na pozicích studijních proděkanů.

  341.

  AS FHS UK vyjadřuje poděkování doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. za její dosavadní práci ve funkci proděkanky pro magisterské studium.

  340.

  AS FHS UK bez připomínek schválil pravidla pro přijímací řízení na studijní programy (obory) pro akademický rok 2018/2019.


 • Zasedání AS FHS UK 1. června 2017

  339.

  AS schvaluje Volební řád FHS UK ve znění úprav předložených děkankou FHS UK.

  338.

  AS schvaluje Stipendijní řád FHS UK ve znění úprav předložených děkankou FHS UK.

  337.

  AS schvaluje Pravidla pro organizaci studia na FHS UK ve znění úprav předložených děkankou FHS UK.

  336.

  AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FHS UK za rok 2016 včetně předložené úpravy částí 6.3.


 • Zasedání AS FHS UK 27. dubna 2017

  335.

  AS FHS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FHS UK.

  334.

  AS FHS UK podpořil odeslání dopisu rektorovi UK.

  333.

  AS FHS UK schválil Volební řád AS FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 20. dubna 2017

  332.

  AS FHS schválil návrh Disciplinárního řádu FHS UK.

  331.

  AS FHS schválil Stipendijní řád FHS UK.

  330.

  AS FHS schválil pozměňovací návrh na vypuštění čl. 2, bodu 2 v návrhu Stipendijního řádu FHS UK.

  329.

  AS FHS UK neschválil návrh Volebního řádu AS FHS UK.

  328.

  AS FHS UK souhlasí s návrhem na jmenování doc. Marka Skovajsy, M.A., Ph.D. členem Vědecké rady FHS UK.

  327.

  AS FHS UK bez připomínek schválil Rozpočet fakulty na rok 2017.

  326.

  AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2016.


 • Zasedání AS FHS UK 9. března 2017

  325.

  AS FHS UK souhlasí s návrhem na Poměrné rozdělení dotace na vědu do jednotlivých vědních oblastí (PROGRES).

  324.

  Senát projednal předložený Návrh oblastí vzdělávání, v nichž FHS UK předpokládá v budoucnu akreditovat své studijní programy (podklad pro připravovanou žádost UK o institucionální akreditaci). Senát tento materiál chápe především jako podklad pro univerzitní žádost o institucionální akreditaci, který současnou podobu oborů uskutečňovaných na FHS UK vystihuje z velké části adekvátně. Pokud by však měl být nahlížen jako normativně závazný pro budoucí akreditace studijních programů uskutečňovaných na FHS UK, považuje výčet studijních oblastí za zužující.


 • Zasedání AS FHS UK 23. února 2017

  Nebylo schváleno žádné usnesení.


 • Zasedání AS FHS UK 9. února 2017

  323.

  AS FHS UK souhlasí s návrhem na jmenování členů Disciplinární komise FHS UK.

  322.

  AS FHS UK schvaluje Jednací řád AS FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 15. prosince 2016

  321.

  AS FHS UK souhlasí s doporučením škodní komise tyto poplatky nevymáhat.

  320.

  AS FHS UK bere na vědomí výsledky hospodaření FHS UK v roce 2015 a schvaluje návrh rozdělení přebytků do Fondu reprodukce majetku a Fondu odměn.

  319.

  AS FHS UK schvaluje pravidla pro udělení doktorských stipendií pro rok 2016/17.

  318.

  AS FHS UK schvaluje podmínky pro přijetí do doktorských oborů pro rok 2017.


 • Zasedání AS FHS UK 10. listopadu 2016

  317.

  AS FHS UK jmenoval H. Novotnou a V. Krejcara do funkce náhradních členů volební komise pro volby do AS FHS UK.

  316.

  AS FHS UK schválil návrh Jednacího řádu AS FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 20. října 2016

  315.

  Akademický senát FHS UK souhlasí s tím, aby polovinu rozdílu mezi přidělenou státní dotací na stavební část Investičního záměru „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“ (EDS 133DE000005) a cenou vysoutěženou v rámci zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“, EDS 133DE000005, uhradila fakulta z vlastních finančních prostředků.

  314.

  AS FHS UK schválil návrh děkanky FHS UK vyplácet v tomto akademickém roce stipendia za vynikající studijní výsledky ve výši 33 000 Kč / p. a.Akademický rok 2015/2016

 • Zasedání AS FHS UK 22. září 2016

  313.

  AS FHS UK schvaluje formu elektronických voleb do AS FHS UK v termínu 28. 11.– 1. 12.

  312.

  AS FHS UK schvaluje navržené členy volební komise pro volby do AS FHS UK, které se budou konat 28. listopadu až 1. prosince 2016.

  311.

  AS FHS UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů Antropologie, Longevity Studies a Sociální práce v anglické a české jazykové variantě.

  310.

  AS FHS UK neschvaluje návrh novelizace statutu FHS UK a Volebního jednacího řádu AS HS UK.

  309.

  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy.

  308.

  AS FHS UK schvaluje zápis z jednání AS FHS UK z 9. června 2016.


 • Zasedání AS FHS UK 9. června 2016

  307.

  AS FHS UK se připojuje k usnesení AS UK ze 3. 6. 2016 ohledně nefunkčnosti informačního systému evidence výsledků VaVaI. AS FHS UK se připojuje k usnesení AS UK ze 3. 6. 2016 ve věci návrhu rozpočtu Ministerstva financí ČR.

  306.

  AS FHS UK doporučuje ke schválení návrh opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK v Praze do správy Fakulty humanitních studií.

  305.

  AS FHS UK schvaluje zápis z jednání AS FHS UK z 19. 5. 2016.


 • Zasedání AS FHS UK 19. května 2016

  xxx.

  AS FHS UK schválil zápis zasedání ze dne 14. 4. 2016.


 • Zasedání AS FHS UK 14. dubna 2016

  304.

  AS FHS UK schválil předložený návrh rozpočtu na rok 2016 bez připomínek.

  303.

  AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2015.

  302.

  AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2015.


 • Zasedání AS FHS UK 3. března 2016

  301.

  Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze doporučuje odmítnout změny v akreditačních standardech navrhované v Hlavě II, bodě A, odstavci 11 a navrhuje zachování stávajícího pravidla v následujícím znění: „V případě, že součet týdenní pracovní doby akademického pracovníka ze všech uzavřených pracovních poměrů na činnost akademického pracovníka na téže nebo jiné vysoké škole přesáhne 1,75 násobek týdenní pracovní doby stanovené zákoníkem práce, nebude tento str. 5 z 5 akademický pracovník brán v úvahu při posuzování personálního zabezpečení studijního programu na žádné vysoké škole.“

  300.

  AS FHS UK projednal návrh akreditace doktorského studijního programu Antropologie a doktorského studijního programu Longevity Studies a přijal jej bez připomínek.


 • Zasedání AS FHS UK 4. února 2016

  299.

  AS FHS UK schválil návrh na rozdělení podpory z programu PRVOUK.

  298.

  AS FHS UK schválil návrh Dlouhodobého strategického záměru FHS UK 2016—2020.


 • Zasedání AS FHS UK 14. ledna 2016

  297.

  AS UK FHS schválil návrh zástupců fakulty na veletrhu Gaudeamus, který se bude konat ve dnech 26.–27. 1. 2016 v Praze.


 • Zasedání AS FHS UK 10. prosince 2015

  296.

  AS FHS UK schválil návrh závěrečné zprávy o průběhu studentských evaluací v roce 2014/2015.

  295.

  AS FHS UK schválil návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014.


 • Zasedání AS FHS UK 12. listopadu 2015

  294.

  AS FHS UK schválil podmínky přijetí na Ph.D. obory.

  293.

  AS FHS UK schválil upravený návrh SK ke změnám Statutu FHS UK a Volebního a jednacího řádu FHS UK.

  292.

  AS FHS UK schválil návrh složení Disciplinární komise FHS UK.

  291.

  AS FHS UK schválil návrh změny složení Vědecké rady FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 8. října 2015

  xxx.

  AS FHS UK schválil zápis zasedání ze dne 17. 9. 2015.Akademický rok 2014/2015

 • Zasedání AS FHS UK 17. září 2015

  290.

  AS FHS UK se bude dále zabývat studentskou komorou předloženým návrhem změn Statutu FHS UK a Volebního a jednacího řádu FHS UK a do příštího zasedání jej projedná s vedením fakulty a s ostatními členy akademické obce.

  289.

  AS FHS UK se shodl na znění dopisu týkajícího se změny postupu ve vymáhání dlužných poplatků, který bude zaslán AS UK a rektorovi UK.

  288.

  AS UK FHS schválil podmínky přijímacího řízení pro rok 2016.

  287.

  AS FHS UK jednomyslně podpořil žádost o udělení akreditace doktorskému programu Sociální politika a sociální práce.

  286.

  AS FHS UK projednal návrhy změn Řádu imatrikulací a promocí, Rigorózního řádu, Pravidel pro správu majetku, Přílohy č. 8 Statutu a Statutu UK předložené tajemnicí legislativní komise AS UK. Návrhy schvaluje bez připomínek.


 • Zasedání AS FHS UK 18. června 2015

  285.

  AS FHS UK přijal návrh Změny a doplnění Statutu FHS UK v Praze doplněný předložený děkankou M. Pětovou a doplněný o některé další dílčí úpravy.


 • Zasedání AS FHS UK 11. června 2015

  284.

  AS FHS UK se seznámil s Návrhem dílčí Změny Přílohy č. 6 Statutu UK předloženým tajemnicí legislativní komise AS UK a vyjadřuje svůj souhlas s předloženými změnami.


 • Zasedání AS FHS UK 14. května 2015

  283.

  AS UK FHS schválilo novelu Řádu pro hodnocení výuky studenty na FHS UK.

  282.

  AS UK FHS vzal na vědomí návrh SK na přerozdělení peněz ze Studentského konta.

  281.

  AS UK FHS schválil Prohlášení k postoji prezidenta republiky ke jmenování profesorů.

  280.

  AS FHS UK po diskuzi vzal na vědomí změny navrhované ve struktuře a personálním složení kolegia děkana.


 • Zasedání AS FHS UK 23. dubna 2015

  279.

  AS FHS UK se seznámil s novelami předloženými tajemnicí legislativní komise AS UK a vyjadřuje svůj souhlas se změnami, avšak s výhradami k nepřesnostem ve formulacích, které budou v odeslaném textu vyznačeny.

  278.

  AS FHS UK bez připomínek přijal návrh Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015.

  277.

  AS FHS UK bez připomínek schválil předloženou Zprávu o činnosti fakulty za rok 2014.

  276.

  AS FHS UK bez připomínek schválil předložený návrh Rozpočtu na rok 2015.

  275.

  AS FHS UK bez připomínek schválil předloženou Zprávu o hospodaření za rok 2014.


 • Zasedání AS FHS UK 5. března 2015

  274.

  AS FHS UK bere na vědomí návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze Studentského konta.

  273.

  AS FHS UK ukládá SK AS FHS UK, aby ve spolupráci s H. Novotnou posoudila nutnost přepracovat a případně přepracovala Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS UK a předložila jej na příštím zasedání

  272.

  AS FHS UK zvolil M. Pětovou kandidátkou na děkanku FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 19. února 2015

  271.

  AS FHS UK jmenoval P. Konůpku organizátorem studentských evaluací pro rok 2015 a současně jej pověřil realizací výše uvedených změn.

  270.

  AS FHS UK schválil návrh Studentské komory k provedení změn ve vyhodnocení a k omezení veřejné přístupnosti výsledků evaluací výuky v roce 2014.

  269.

  AS FHS UK bere návrh na vědomí návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze Studentského konta.

  268.

  AS FHS UK přijal návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2015 na jednotlivé programy uskutečňované na FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 22. ledna 2015

  267.

  AS FHS UK pověřuje doc. Himla, aby v případě jednání o přínosu hodnocení RUV tlumočil kladné stanovisko FHS UK k zavádění tohoto ukazatele.

  266.

  AS FHS UK vyjadřuje nesouhlas s vyřazením Antropologie z oblastí vzdělávání (viz. Vyřazení Antropologie jako samostatné oblast vzdělávání z oblastí vzdělávání definovaných v návrhu vyhlášky MŠMT) a pověřuje doc. Himla, aby na zasedání Rady VŠ vznesl otázku po důvodu vyřazení antropologie z oblastí vzdělávání a navrhl její zpětné zařazení mezi oblasti vzdělávání. Zároveň žádáme své zástupce v AS UK, aby toto stanovisko přednesli i na příštím zasedání AS UK.

  265.

  AS FHS UK schvaluje předložené personální změny ve složení disciplinární komise.

  264.

  AS FHS UK projednal dokument týkající se reakreditace mgr. oboru EKS a doporučuje, aby ho vedení fakulty předložilo k dalšímu akreditačnímu procesu. Nicméně Senát v průběhu diskuzí k předloženému materiálu vyslovil obavy týkající se vývojových tendencí oboru samotného, a to především v souvislosti s odklonem původního směřování pracoviště od praktického zkoumání elektronické kultury s metodologickou pomocí sémiotiky ke katedrové podobě sémiotiky a dále pak také v souvislosti s celkovou anglicizací oboru.


 • Zasedání AS FHS UK 11. prosince 2014

  263.

  AS UK FHS schvaluje navrhované dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014) bez připomínek. Pouze vyjadřuje obavu v souvislosti s bodem 1 ve vazbě na připravované opatření rektora, které ruší možnost studentovi odpustit poplatek v souvislosti s absolvováním studia.

  262.

  AS FHS UK Závěrečnou zprávu o průběhu studentských evaluací přijal.

  261.

  AS FHS UK se ztotožňuje se stanoviskem děkana Benyovszkého, které vyjádřil svým podpisem na otevřeném dopisu Magnificenci panu rektorovi ze dne 24. 11. 2014.

  260.

  AS FHS UK schvaluje předkládaný návrh na rozdělení finančních prostředků z výsledku hospodaření FHS UK za rok 2013.


 • Zasedání AS FHS UK 6. listopadu 2014

  259.

  AS FHS UK se usnesl na termínu volby návrhu na jmenování děkana fakulty, a to 5. 3. 2015. Návrhy lze podávat do 1. 2. 2015 a představení kandidátů může proběhnout od 2. 2. 2015 do 26. 2. 2015, tedy 7 dní před volbou.

  258.

  AS FHS UK nominoval jako zástupce za FHS UK do Rady vysokých škol P. Himla.

  257.

  AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k výši prospěchových stipendií za rok 2013/14.


 • Zasedání AS FHS UK 2. října 2014

  256.

  AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta na vědomí.Akademický rok 2013/2014

 • Zasedání AS FHS UK 11. září 2014

  255.

  AS FHS UK schválil návrh čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku.

  254.

  AS FHS UK schválil návrh zřízení pracoviště Centrum občanského vzdělávání jako vědecko-pedagogického pracoviště při Katedře studií občanské společnosti.

  253.

  AS FHS UK doporučuje k přijetí akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Německá a francouzská filosofie a akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Eurofilosofie.

  252.

  AS FHS UK schválil předkládané podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015-2016.


 • Zasedání AS FHS UK 5. června 2014

  251.

  AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta na vědomí.

  250.

  AS FHS UK projednal návrhy akreditací magisterských oborů a přijal je bez připomínek.


 • Zasedání AS FHS UK 15. května 2014

  249.

  AS FHS UK souhlasí s navrhovanou dílčí Změnou přílohy č. 2 Statutu UK, čj. 82a)/2014, s navrhovanou dílčí Změnou Grantového řádu UK, čj. 82b)/2014 a navrhovanou dílčí Změnou Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy, čj. 82c)/2014.


 • Zasedání AS FHS UK 10. dubna 2014

  248.

  AS UK FHS schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013.

  247.

  AS UK FHS se usnesl na přijetí Návrhu rozpočtu na rok 2014.

  246.

  AS UK FHS přijal Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013.


 • Zasedání AS FHS UK 13. března 2014

  245.

  AS FHS bere návrh SK AS na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta na vědomí a ponechává jej bez připomínek.

  244.

  AS FHS UK souhlasí s navrhovanou dílčí změnou vnitřního předpisu mzdového předpisu UK (č. j. 34/2014).


 • Zasedání AS FHS UK 6. února 2014

  243.

  AS FHS UK přijal návrh na rozdělení institucionální podpory pro rok 2014 na jednotlivé programy PRVOUK uskutečňované na FHS.

  242.

  AS FHS UK přijal návrh Novely pravidel pro organizaci studia na FHS UK v Praze.

  241.

  AS FHS UK schválil vyjádření k návrhu akreditace doktorského studijního programu Soudobé evropské dějiny ve výše uvedeném znění.

  240.

  AS FHS UK schválil návrh aktualizace dlouhodobého záměru FHS UK v Praze pro rok 2014.


 • Zasedání AS FHS UK 16. ledna 2014

  239.

  AS projednal návrh akreditace navazujícího magisterského oboru Studia občanského sektoru a ponechal jej bez připomínek.


 • Zasedání AS FHS UK 12. prosince 2013

  238.

  AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta na vědomí.

  237.

  Plénum AS FHS UK bylo seznámeno s návrhem změny přílohy č. 6 Statutu UK a ponechává jej bez připomínek.

  236.

  AS UK FHS schválil návrh rozdělení výsledku hospodaření FHS za rok 2012.


 • Zasedání AS FHS UK 14. listopadu 2013

  235.

  AS UK FHS schválil návrh novely Pravidel pro organizaci studia.

  234.

  AS UK FHS schválil návrh novely Pravidel pro přiznávání stipendií.

  233.

  AS UK FHS schválil návrh nových členů Disciplinární komise FHS UK.

  232.

  AS UK FHS schválil zřízení vědecko-pedagogického pracoviště CELLO při FHS UK.

  231.

  AS UK FHS schválil návrh nových členů Vědecké rady FHS UK.


 • Zasedání AS FHS UK 10. října 2013

  230.

  AS UK FHS přijal návrh Legislativní komise AS UK ze dne 21. 5. 2013 (bod 2, odst. E) na provedení legislativně technických oprav v návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS (poř. č. 11/2013; č. j. 120/2012).

  229.

  AS UK FHS přijal návrh podmínek přijímacího řízení 2014–2015.


Akademický rok 2012/2013

 • Zasedání AS FHS UK 19. září 2013

  xxx.

  AS FHS UK sestavil volební komisi pro letošní volby do senátu fakulty.

  xxx.

  AS FHS UK schvaluje navržené dílčí změny Statutu UK (10. Změna) a dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK (6. změna). Pouze doporučuje provést jazykovou korekturu návrhů a navrhuje ke kontrole, zda bod. 1. d) v 4. čl přílohy č. 6 Statutu UK není nadbytečný.

  xxx.

  AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 23.5. 2013.


 • Zasedání AS FHS UK 20. června 2013

  228.

  AS FHS UK schválil novelu Volebního a jednacího předpisu UK FHS.

  227.

  AS UK FHS schválil aktualizaci Dlouhodobého záměru UK FHS.

  226.

  AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 23. 5. 2013.


 • Zasedání AS FHS UK 23. května 2013

  225.

  AS FHS UK se rozhodl nominovat profesora Stanislava Štecha na rektora UK.

  224.

  AS FHS UK schválil stanovisko k prezidentskému postoji ke jmenování doc. Putny profesorem.

  223.

  AS UK FHS podpořil žádost akreditace magisterského oboru Orální historie.

  222.

  AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 25.4. 2013.

  221.

  AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 4.4. 2013.


 • Zasedání AS FHS UK 25. dubna 2013

  220.

  AS UK FHS se usnesl o přijetí návrhu rozpočtu na rok 2013.

  219.

  AS UK FHS přijal výroční zprávu o hospodaření za rok 2012.


 • Zasedání AS FHS UK 4. dubna 2013

  218.

  AS UK FHS rozhodl, že budou zveřejněny výsledky evaluací z kurzů, které hodnotilo minimálně 7 studentů (včetně) a které měly návštěvnost alespoň 30%.

  217.

  AS UK FHS rozhodl, že J. Homolka, který byl studijním oddělením pověřen zpracováním studentských evaluací, z pověření AS UK FHS předá výsledná data vedení fakulty a AS UK FHS.

  216.

  AS UK FHS k návrhu změny Studijního a zkušebního řádu UK uplatňuje připomínku, týkající se znění čl. 6 odst. 9. Z důvodu existující praxe na UK FHS (semestrální kontrola studia) by znění článku mělo být toto: „Kontrola studia předmětu zapsaného v daném úseku studia může probíhat nejpozději do konce akademického roku, ve kterém student v daném úseku studia studoval; je-li úsekem studia semestr, může vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 stanovit tuto lhůtu na konec daného semestru nebo na konec semestru následujícího“.

  215.

  AS UK FHS schvaluje návrh změny stipendijního řádu UK.

  214.

  AS UK FHS nemá připomínky k návrhu změny statutu UK ve čl. 23.

  213.

  AS UK FHS souhlasí s návrhem změny statutu UK ve čl. 5 odst. 6.


 • Zasedání AS FHS UK 7. března 2013

  212.

  AS FHS UK doporučil akreditaci doktorského programu Integrální studium člověka k prodloužení.

  211.

  AS UK FHS schválil Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2012.


 • Zasedání AS FHS UK 14. února 2013

  210.

  AS UK FHS schválil přijetí předložené novely „Pravidel pro organizaci studia UK FHS“, konkrétně úpravu čl. 3 (vypuštění bodů 2 a 3, a změnou bodu 1).

  209.

  AS UK FHS schválil návrh děkana Benyovszkého na rozdělení institucionální podpory PRVOUK pro rok 2013.


 • Zasedání AS FHS UK 17. ledna 2013

  208.

  AS UK FHS souhlasí s navrhovanou úpravou čl. 2, odst. 2 a čl. 3, odst. 2 Volebního řádu AS UK FHS.

  207.

  AS UK FHS schvaluje přijetí předloženého evaluačního řádu pro hodnocení výuky studenty.

  206.

  AS FHS UK podporuje záměr akreditace magisterského programu Historické vědy, oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny a doporučuje předložení zmíněného návrhu akreditační komisi.


 • Zasedání AS FHS UK 6. prosince 2012

  205.

  AS UK FHS schvaluje návrh na doplnění dokumentu Systém podpory studentského života v tom smyslu, že k bodu 14 zmíněného dokumentu bude připojena věta: "Závěrečnou zprávu je nutné zaslat i členovi SK AS FHS UK, který zodpovídá za správu studentského konta.“

  204.

  AS UK FHS doporučuje ke schválení návrh Stipendijního řádu UK a zároveň doporučuje ke zvážení otázku vyplácení doktorandským studentům, kteří na UK paralelně studují více než dva doktorské obory.

  203.

  AS FHS UK schvaluje předložený návrh na úpravu podoby znaku UK, včetně zásad pro jeho používání.

  202.

  AS UK FHS doporučuje ke schválení návrh změn článků 5 a 23 Statut UK s tím, aby byl z článku 5 vypuštěn odst. 7, neboť senát považuje uvedený denotativní výčet za nadbytečný.


 • Zasedání AS FHS UK 8. listopadu 2012

  201.

  AS UK FHS doporučuje děkanovi stanovit výši prospěchového stipendia, vypláceného za rozhodné období (k datu 31. 10. 2012) v souladu s rozhodnutím rektora, tj. 20 800,- Kč.

  200.

  AS UK FHS bere na vědomí vyhlášení přijímacího řízení a schvaluje podmínky jeho vykonání, se kterými byl seznámen.

  199.

  AS UK FHS bere na vědomí informaci o končící akreditaci tříletého doktorského studijního programu OA a nemá námitek proti návrhu požádat o prodloužení této akreditace.

  198.

  AS UK FHS projednal podmínky přiznání prospěchového stipendia s tím, že proti návrhu, s nímž byl seznámen, nikdo nevznesl námitku. Konečné rozhodnutí o výši vypláceného stipendia náleží do kompetence děkana fakulty.

  197.

  AS UK FHS schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů podle předloženého návrhu.


 • Zasedání AS FHS UK 4. října 2012

  196.

  AS UK FHS bere na vědomí informace o zasedání „Studentského konta“ a proti výši přidělených finančních prostředků ani proti způsobu jejich rozdělení nemá námitek.

  195.

  AS FHS UK bere na vědomí argumentaci rektorátu UK, se kterou byl seznámen, podle níž se SZZ musí skládat (kromě obhajoby bakalářské práce) ze čtyř částí, odpovídajících názvům souborných zkoušek. S ohledem na nové okolnosti AS znovu doporučuje garantovi zkoušky, aby konkrétní podobu SZZ projednal se zástupci studentů a s vedoucími modulů.

  194.

  AS UK FHS bere na vědomí informaci o změnách ve funkcích proděkanů. Zároveň na návrh senátora J. Horského vyslovuje AS poděkování odcházejícímu proděkanovi C. Říhovi za práci, kterou ve své funkci vykonal.

  193.

  AS UK FHS souhlasí se zveřejněním výsledků studentského hodnocení výuky. Zveřejnění bude uskutečněno ve spolupráci se studijním oddělením, prostřednictvím webových stránek fakulty a SISu.
Poslední změna: 20. duben 2024 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám