Senátorská rukověť


Akademický senát je důležitým samosprávným orgánem vysoké školy. Jeho členové a členky reprezentují akademickou obec. Senátorský mandát vykonávají odpovědně, kolegiálně, se zřetelem na prospěch fakulty a celé její akademické obce. Senátorský mandát je individuální, volný, jakýkoliv nátlak či ovlivňování při jeho výkonu jsou nepřípustné.Základní informace

 • Zasedání fakultního senátu se koná zhruba jednou měsíčně, kromě letních prázdnin, kdy senát obvykle nezasedá.


 • Člen/členka senátu by se měl/a v případě, že se nemůže zasedání účastnit, písemně omluvit. K omluvám může využít e-mail , případně kontaktuje přímo předsedu senátu. V případě, že se neúčastní bez omluvy nejméně třikrát za sebou jednání senátu, může být senátem zbaven/a mandátu.


 • Na každé zasedání senátu jsou e-mailem rozesílány pozvánky spolu s návrhem programu a podkladovými materiály.


 • Zasedání senátu a rozprava mají svoje pravidla, která doporučujeme k prostudování.


 • Senát můžete kontaktovat e-mailem na adrese , případně můžete kontaktovat přímo předsedu senátu. Veškeré informace o senátu najdete na senátním webu.


 • Následující další informace o senátu se týkají:
Zasedání senátu

 • Zasedání fakultního senátu jsou veřejná a mohou probíhat buď prezenčně, hybridně, případně distančně. Senát musí zasedat nejméně osmkrát za akademický rok, obvykle ale zasedá častěji. Harmonogram zasedání senátu je dostupný na webu fakulty.


 • Pozvánky na zasedání senátu jsou spolu s podkladovými materiály rozesílány e-mailem nejméně sedm dní před zasedáním všem senátorům, senátorkám, zástupcům fakulty v AS UK, vedení fakulty a předkladatelům. Jednotlivé body se projednávají na základě podkladových materiálů, které obsahují také průvodku s informací o způsobu projednání (schválení, vyjádření, diskuze apod.) či o tom, zda se jedná o veřejný nebo neveřejný materiál.


 • Zasedání senátu řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda. Jednání senátu, stejně jako rozprava v rámci jednání mají svoje pravidla stanovená Jednacím řádem AS FHS UK. Jednání lze zahájit pouze pokud je přítomna nadpoloviční většina všech senátorů, tj. alespoň 8.


 • Senát svoji vůli projevuje usnesením, o kterém hlasuje. Úplný text usnesení musí být doslovně uveden v zápisu. Usnesení jsou platná ihned po přijetí a na webu bývají zveřejňována záhy po zasedání.


 • Hlasování senátu jsou veřejná, ale v některých případech musejí nebo mohou být tajná. Hlasování per rollam se v posledních dvou letech, kdy lze pořádat hybridní nebo distanční zasedání, prakticky nevyužívá. Při běžném hlasování je pro schválení návrhu nutné, aby se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných senátorů. Pro hlasování některých návrhů je však nutné získat hlasy alespoň dvou třetin nebo tří pětin všech členů senátu.


 • Zápis se pořizuje o každém zasedání senátu a jeho vyhotovení zajišťuje předsednictvo. Kontrola zápisu probíhá vždy na nejbližším řádném zasedání senátu. Ke zveřejnění zápisu na webu senátu proto dochází vždy až po jeho "schválení", tj. s nezbytným zpožděním zhruba měsíc, v případě letních prázdnin déle.


 • Důležité zdroje informací k zasedání a hlasování:

  • Hlavní stránka webu fakultního senátu - najdete zde všechny důležité informace o senátu, zejména aktuality

  • Složení senátu - najdete zde jména senátorů a senátorek, kontakty na ně a přehled jejich volebních období

  • Přehled zástupců fakulty v AS UK - najdete zde jména senátorů a senátorek, kteří zastupují fakultu ve velkém senátu, kontakty na ně a odkazy na web velkého senátu

  • Termíny zasedání senátu - najdete zde harmonogram zasedání, který je obvykle stanoven na jeden semestr dopředu, termín nejbližšího zasedání a návrh programu jednání (je zveřejněn nejpozději sedm dní před zasedáním), v případě hybridního nebo distančního zasedání zde najdete také link na připojení

  • Zápisy ze zasedání - přehledný seznam všech jednání senátu a příslušné zápisy od akademického roku 2008/2009 do současnosti

  • Usnesení - přehled přijatých usnesení senátu od akademického roku 2012/2013 do současnosti

  • Kontakty - e-mail na senát, odkazy na důležité weby a sociální sítě

  • Jednací řád AS FHS UK - vnitřní předpis fakulty, který stanovuje procedurální náležitosti jednání fakultního senátu
Členství v senátu

 • Členství v senátu je dáno výsledkem voleb.


 • Zástupci akademických pracovníků získávají mandát na tři roky, zástupci studujících na dva roky. Noví senátoři a senátorky se svého mandátu ujímají vždy k 1. únoru. Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.


 • Členství v senátu může skončit dřív než funkční období daného senátora. Důvody ukončení členství v senátu jsou popsány v čl. 8 odst. 4 a 6 Statutu FHS UK a v čl. 6 odst. 3 Volebního řádu AS FHS UK a jedná se o následující situace:


  • člen senátu nastoupí do funkce rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu;


  • členovi senátu zanikne členství v akademické obci fakulty (obvykle se tak děje ukončením studia, přerušením studia, změnou pracovní smlouvy, ukončením pracovního poměru atp.);


  • člen senátu se svého členství vzdá;


  • senát zbaví člena senátu jeho mandátu hlasováním.


 • V případě, že se člen senátu chce svého mandátu vzdát, je třeba tak učinit co nedříve písemně (v listinné podobě nebo elektronicky) k rukám předsedy senátu. Rozhodným dnem pro ukončení členství v senátu je den, kdy bylo toto prohlášení doručeno.


 • Pokud podle čl. 6 odst. 3 Volebního řádu AS FHS UK členství v senátu skončí z důvodu řádného ukončení bakalářského nebo magisterského studia, přičemž daný člen senátu je přihlášen do navazujícího magisterského nebo doktorského studia, a v členství v senátu by rád pokračoval, může písemně prohlásit, že hodlá i nadále po přijetí do dalšího studia vykonávat svůj senátorský mandát. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude povolán do senátu až po svém zápisu do dalšího studia, nebo bude po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí tohoto uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení, povolán do senátu náhradník.

  V případě, že se dostanete do této situace, neprodleně kontaktujte předsednictvo na adrese .
Kompetence senátu

 • Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty (viz čl. 8 a 9 Statutu FHS UK).


 • Senát některé záležitosti schvaluje, k některým se pouze vyjadřuje nebo uděluje souhlas atd. Celou řadu témat také diskutuje, může se zabývat podněty a návrhy členů akademické obce, přijímat k nim usnesení a celkově sleduje vývoj jednotlivých pracovišť fakulty. Zásadní roli pak senát hraje při volbě děkana.


 • Základní kompetence senátu podle čl. 9 Statutu FHS UK:


  • Senát

   • na návrh člena senátu a poté, co si opatřil stanovisko děkana, schvaluje návrh jednacího řádu senátu,

   • na návrh děkana schvaluje návrhy ostatních vnitřních předpisů fakulty.


  • Senát na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.


  • Senát dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání

   • členů vědecké rady fakulty,

   • členů a náhradníků disciplinární komise fakulty.


  • Senát schvaluje

   • na návrh děkana strategický záměr fakulty a každoroční plán jeho realizace,

   • rozvahu příjmů a výdajů fakulty předloženou děkanem a kontroluje využívání peněžních prostředků fakulty,

   • výroční zprávu o činnosti fakulty a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,

   • podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě.


  • Senát volí kandidáta na funkci děkana a může navrhnout odvolání děkana z funkce.


  • Senát může navrhnout kandidáta na funkci rektora.


  • Senát se vyjadřuje

   • k záměru jmenovat nebo odvolat proděkany,

   • k záměru jmenovat a odvolat tajemníka fakulty,

   • ke jmenování čestných členů vědecké rady,

   • k návrhu oblasti vzdělávání pro účely institucionální akreditace a k záměru vzdát se institucionální akreditace,

   • k návrhům studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a projednává návrhy na jejich zrušení,

   • k dalším záležitostem, pokud to stanoví vnitřní předpis univerzity nebo vnitřní předpis fakulty, pokud se na tom sám usnese nebo pokud jej o vyjádření požádá děkan.


 • Bod k projednání může na jednání senátu předložit (zpravidla s podkladovým materiálem) jak předsednictvo, tak senátor či senátorka AS.
Volby do AS FHS UK a AS UK


Poslední změna: 24. červen 2022 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám