O Akademickém senátu FHS UK

  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty. Senát je volen akademickou obcí fakulty. Senát za svou činnost odpovídá akademické obci fakulty.


  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Z toho 9 členů je voleno z řad akademických pracovníků pouze akademickými pracovníky a 6 členů je voleno z řad studentů pouze studenty.

    Funkční období akademických pracovníků je tříleté, přičemž k obměně třetiny z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je dvouleté a k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně. Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu. Děkan, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním. Funkční období zvolených senátorů a senátorek zpravidla začínají 1. února.


  • Volební právo mají všichni členové akademické obce fakulty. Za kandidáta na člena senátu může být navržen pouze člen akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty.


  • V čele senátu stojí předsednictvo, které tvoří předseda a dva místopředsedové, kteří jsou voleni každoročně na prvním řádném zasedání senátu, které se uskuteční po 1. únoru. Členové předsednictva jsou voleni v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni. Členové předsednictva setrvávají v této funkci i po skončení funkčního období člena senátu, a to do zvolení nového předsedy senátu. Mezi členy předsednictva musí být alespoň jeden člen z řad akademických pracovníků a alespoň jeden člen z řad studentských zástupců. Předseda senátu svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda senátu. Předsednictvo připravuje zasedání senátu a plní úkoly stanovené volebním řádem senátu a jednacím řádem senátu.


  • Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Zasedání senátu se konají nejméně osmkrát za akademický rok. Zasedání senátu svolává jeho předseda. Na žádost čtvrtiny členů senátu, děkana nebo rektora je předseda senátu povinen svolat mimořádné zasedání senátu bezodkladně, nejdéle však do deseti dnů od doručení žádosti, nevyplývá-li ze žádosti lhůta delší. Termín a místo konání řádného zasedání musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek fakulty alespoň deset dní předem. Termín a místo konání mimořádného zasedání musí být zveřejněno a oznámeno alespoň dva dny předem. Jednání lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. Jednání senátu řídí předseda, nebo jím pověřený člen předsednictva. Program zasedání navrhuje předsednictvo senátu. Po zahájení jednání umožní předsedající členům senátu předložit doplňující nebo pozměňovací návrhy k programu zasedání. O navrženém programu zasedání, jakož i o doplňujících nebo pozměňovacích návrzích se usnáší senát.


  • Hlasování je veřejné, pokud ze zákona o vysokých školách nevyplývá něco jiného. Pokud alespoň dva členové senátu podají návrh na tajné hlasování, hlasování probíhá tajně. Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné; to neplatí pro ustanovování volebních komisí. Hlasuje se zvlášť o každém návrhu, který byl senátu předložen, pokud jej ten, kdo návrh podal, nevezme do zahájení hlasování zpět.


  • Senát projevuje vůli usnesením. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného, je usnesení přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných. U usnesení týkajících se vnitřních předpisů fakulty je zapotřebí, aby se pro ně vyslovily alespoň dvě třetiny všech členů senátu. Úplný text usnesení musí být doslovně uveden v zápisu. Jestliže je zapotřebí usnesení písemně vyhotovit zvlášť, podepisuje písemnost předseda senátu nebo jím pověřený člen předsednictva.


  • O každém zasedání senátu se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zajišťuje předsednictvo. Kontrolu zápisu provádí senát na nejbližším příštím zasedání jako samostatný bod programu. Na návrh člena senátu se provede potřebná oprava. Je-li věc sporná, usnáší se na opravě zápisu senát. Po kontrole se zápis zveřejní prostřednictvím internetových stránek fakulty.
Poslední změna: 3. leden 2022 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám