Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (prezenční a kombinovaná forma)

Naše katedra vznikla společně s Fakultou humanitních studií UK, tedy v roce 2001. Původně tříleté magisterské studium se během re akreditačního řízení zkrátilo v roce 2005 na dvouleté. Od svého vzniku se však v nezměněné intenzitě věnujeme aplikovaným vědám v oblasti řízení a supervize.


Naši absolventi, jejichž počet se blíží již čtyřem stovkám, působí v institucích poskytujících zdravotní nebo sociální služby. Často se nachází na pozicích vrcholového nebo středního managementu. Jako supervizoři se pak starají o psychohygienu zaměstnanců v sociálních a zdravotnických službách, ve kterých pečují také o kvalitní interpersonální vztahy. Jsme s nimi v častém kontaktu, a tak víme, že na dobu svých magisterských studií vzpomínají v dobrém. Nejvíce oceňují kvalitu vyučujících. Líbí se jim propojení sociální a zdravotní tematiky. Jsou nadšeni ze svých spolužáků, se kterými často uzavírají dlouhodobá přátelství. Vítají blokovou formu výuky a důraz, který v ní klademe na aplikaci teoretických poznatků do života konkrétních organizací. Oblíbí si Vinohrady i Marianeum, ve kterém výuka probíhá.


Více jak třetina našich absolventů již během studia, nebo krátce po jeho ukončení, mění svého dosavadního zaměstnavatele. Posouvají se na vyšší manažerské pozice, ve kterých nesou také vyšší odpovědnost. Řídí více lidí, ale také dosahují vyšších příjmů. Říkají nám, že se uchází o pozice, na které by si před zahájením studia netroufli. Někteří dodávají, že by za tak kvalitní studium byli ochotni platit i školné.


Tato chvála nás přirozeně těší. Je pro nás důkazem, že skladba i způsob pojetí výuky, které oboru vtiskli jeho zakladatelé vedení stávající garantkou, doc. PhDr. Zuzanou Havrdovou, CSc. obstály v testu časem. Na druhé straně si všichni zaměstnanci katedry uvědomují, že vysokoškolské vzdělávání v 21. století nemůže být jen cyklickým předáváním znalostí, budováním konstantních dovedností a vytvářením neměnných postojů. Svět kolem nás se překotně mění. Vyznat se v něm je stále obtížnější. My však po našich absolventech nepožadujeme pouhou orientaci v okolním světě, přáli bychom si, aby v tomto prostředí byli schopni řídit poskytování vysoce kvalitních služeb, velmi často těm nejzranitelnějším osobám – nemocným, sociálně vyloučeným, lidem bez domova nebo osobám s postižením.


Nároky, které na studenty klademe, jsou velké. Přiznáváme, že malé procento zapsaných studentů je neunese. Většina z nich však dokáže úspěšně integrovat náročné studium do svého profesního i soukromého života. Kromě toho také dokáží čerpat z široké škály možností, kterých se jim po dobu studia dostává. Z těch hlavních jmenujme především přístup k odborným textům nacházejícím se v celosvětových databázích, studium vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojení se do studijních programů mobility v Evropě i v ostatních kontinentech, účast na výzkumných projektech, participace na mezinárodních konferencích. Studenti, kteří mají vůči studiu na katedře jasně formulovaná očekávání, jsou schopni z dvou let studia a z psaní diplomové práce vytěžit pro svůj profesní život hodně. Přejeme studentům, aby byli právě těmito studenty. Přáli bychom si, aby se pro ně studium na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích stalo obohacujícím zážitkem, se kterým si budou spojovat především příjemné vzpomínky.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Zuzana Havrdová CSc.


Web: http://krs.fhs.cuni.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/katedra.rs/

Kontakty na Katedru řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě.


Text akreditace

Text akreditace - platný od ak. roku 2019/2020


Studijní plány:

Specializace Supervize 

Specializace Řízení


Poslední změna: 12. říjen 2018 15:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám