Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Charakteristika studia

Impulsem pro vznik studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích byla potřeba dostat na vyšší úroveň rozvoj na člověka zaměřených přístupů k lidem v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Po r. 1989 se podařilo slušně rozvinout dobrou praxi v oblasti metod přímé péče, podpory a provázení klienta/pacienta. Záměrem našeho programu ale bylo kromě toho díky citlivému řízení organizací rozvinout podmínky pro dobrou praxi v multidisciplinárním týmu sociálních a zdravotních služeb a prostřednictvím supervizorů přispět k podpoře pracovníků. Tento záměr se ukazuje stále jako potřebný.


Naši absolventi, jejichž počet již dosáhl čtyř stovek, se nacházejí na pozicích vrcholového nebo středního managementu v organizacích zdravotních a sociálních služeb, ve státní správě i neziskových organizacích, jako manažeři kvality, lektoři a projektoví manažeři. Jako supervizoři se podílejí na profesním růstu pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, podporují reflexi náročné práce s klienty a interpersonálních vztahů v týmech a rozvoj dobré praxe. Jsme s nimi v častém kontaktu, a tak víme, že na dobu svých magisterských studií vzpomínají v dobrém. Nejvíce oceňují kvalitu vyučujících a partnerské zacházení. Líbí se jim propojení sociální a zdravotní tematiky, které jim dává nový vhled do souvislostí jejich práce. Jsou nadšeni ze svých spolužáků, se kterými často uzavírají dlouhodobá přátelství. Vítají blokovou formu výuky a důraz, který v ní klademe na aplikaci teoretických poznatků do života konkrétních organizací.Více jak třetina našich absolventů již během studia, nebo krátce po jeho ukončení, mění svého dosavadního zaměstnavatele. Posouvají se na vyšší manažerské pozice, ve kterých nesou také vyšší odpovědnost. Řídí více lidí, ale také dosahují vyšších příjmů. Říkají nám, že se uchází o pozice, na které by si před zahájením studia netroufli. Někteří dodávají, že by za tak kvalitní studium byli ochotni platit i školné.


Tato chvála nás přirozeně těší. Všichni učitelé programu si uvědomují, že vysokoškolské vzdělávání v 21. století nemůže být jen cyklickým předáváním znalostí, budováním konstantních dovedností a vytvářením neměnných postojů. Svět se překotně mění a bez schopnosti orientovat se v něm díky autenticky přijatým a pochopeným hodnotám a schopnosti pracovat s informacemi ověřenými v praxi, je stále obtížnější se v něm vyznat. Přáli bychom si, aby si naši studenti vzali za svůj projekt stát se dobrými manažery a supervizory, měli možnost přijímané informace prověřovat ve vlastní praxi a přetavit je do vlastních poznatků a postojů. Proto jim k tomu dáváme dost příležitostí.


Nároků, které to studentům přináší, je samozřejmě podstatně více, než když mají jen sedět v lavici a potom memorovat své zápisky u zkoušky. Malé procento zapsaných studentů nárok investovaného času a energie do tohoto projektu zrání neunese. Většina z nich však dokáže úspěšně integrovat náročné studium do svého profesního i soukromého života. Kromě toho také dokáží čerpat z široké škály možností, které se jim po dobu studia dostává. Z těch hlavních jmenujme především přístup k odborným textům nacházejícím se v celosvětových databázích, studium vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojení se do studijních programů mobility v Evropě i v ostatních kontinentech, účast na výzkumných projektech, participace na mezinárodních konferencích. Studenti, kteří mají vůči studiu programu jasně formulovaná očekávání, jsou schopni v průběhu dvou let studia a zpracování diplomové práce získat pro svůj profesní život vysokou přidanou hodnotu. Přejeme začínajícím studentům, aby se stali právě těmi, kdo využijí nabízené příležitosti pro svůj osobní i profesní růst. Přáli bychom si, aby se pro ně studium Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích stalo obohacujícím zážitkem, se kterým si budou spojovat především příjemné vzpomínky.


Přijímací řízení

1. kolo přijímacích zkoušek

 • Níže naleznete vzor formuláře portfolia ke stažení. Odevzdejte jej do své přihlášky do 15. 4. 2024. Upozorňujeme, že jej lze odevzdat pouze jednou a již odevzdaný dokument nelze upravovat ani nahrazovat jiným souborem.


  Formulář pro specializaci řízení

  Formulář pro specializaci supervize


 • Formulář portfolia včetně příloh lze odevzdat pouze jako jeden propojený soubor. Jednoduchý postup, jak více stránek sloučit do jednoho souboru je např. takový, že jednotlivé fotografie nebo skeny se vloží do jednoho dokumentu ve wordu a následně se zvolí možnost uložení jako formát pdf.


 • Bodování je uvedeno ve formuláři.


 • Návod k odevzdání formuláře portfolia


2. kolo přijímacích zkoušek

 • V případě, že uchazeč/ka získá dostatečný počet bodů, postupuje do druhého kola přijímacího řízení, které má podobu ústního pohovoru sestávajícího z:

  a) rozpravy nad prezentací dispozic a zkušeností uchazeče/ky ve vztahu k oboru a zvolené specializaci, zaslané v prvním kole přijímací zkoušky,

  b) rozpravy nad životopisem a

  c) diskuse k vybraným tématům z doporučené literatury.

 • V procesu ústního pohovoru se hodnotí:

  1. Schopnost reflexe a kritického myšlení (v kontextu argumentace týkající se vlastních zkušeností a schopností, požadovaných ve vztahu k oboru sociální práce a zvolené specializaci v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích): max. 10 bodů

  2. Základní přehled v oblasti sociální práce a řízení (na základě předepsané literatury včetně cizojazyčného textu): max. 10 bodů

  3. Komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, schopnost diskutovat, empatie a asertivita): max. 5 bodů


Poslední změna: 22. leden 2024 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám